Практика перекладу з першої іноземної мови

Тип: Нормативний

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11.5Залік
21.5Немає
31.5Немає
41.5Немає
61.5Немає
72.5Іспит
82Немає
92Іспит
106Іспит
116Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132Інм11доцент Шум’яцька О. М., доцент Бораковський Л. А.
232Інм11доцент Бораковський Л. А., доцент Шум’яцька О. М.
332Інм21Пилипчук О. М., Прохасько Юрко
432Інм21Пилипчук О. М., Прохасько Юрко
532Інм31Паламар Н. І., Кайнцбауер Гільдеґард
664Інм41Паламар Н. І., Кайнцбауер Гільдеґард
764Інм41Мольдерф О. Є., Стасенко  Р. Ю.
840Інм41Мольдерф О. Є.
948Інм51Мдоцент Лесечко Б. В.
1048Інм61Мдоцент Ляшенко Т. С.

Опис курсу

Мета: прищепити студентам практичні навички самостійного письмового
перекладу науково-технічних, газетно-публіцистичних, юридичних та художніх
текстів, а також навички вільного усного перекладу ділових перемовин та
конференцій.

Завдання: сформувати уміння та навички використання прийомів перекладу
на різних рівнях еквівалентності, зважаючи на його лексичні, граматичні,
синтаксичні та стилістичні аспекти, навчити прийомам роботи з німецькомовними
текстами різної жанрової специфіки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має знати:

 • визначення усного перекладу, його структурних відмінностей від інших форм
  перекладу;
 • визначення письмового перекладу, його структурних відмінностей від інших
  форм перекладу;
 • типи еквівалентності;
 • прагматичні аспекти перекладу;
 • головні типи перекладацьких відповідників;
 • шляхи досягнення перекладацької еквівалентності;
 • лексичні та граматичні проблеми перекладу;
 • комунікативне навантаження членів речення;
 • засоби вираження комунікативного завдання;
 • типи речень та методи їх перекладу;
 • категорії дієслова та засоби їх перекладу;
 • категорії іменника та засоби їх перекладу.

Вміти:

 • застосовувати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових
  текстів різних жанрів і стилів українською та іноземною мовами;
 • визначати та обирати головні перекладацькі стратегії та тактики для побудови
  граматично коректного, змістовно та стилістично адекватного повідомлення
  або тексту;
 • оперувати основними поняттями, концепціями та терміносистемою
  перекладознавства;
 • застосувати мовні засоби в усному та письмовому мовленні відповідно до
  граматичних, лексичних та стилістичних норм;
 • оперувати провідними класифікаціями типів і жанрів текстів;
 • ідентифікувати головні типи та жанри текстів та проводити їхній комплексний
  перекладознавчий аналіз;
 • визначати жанрово-стильову домінанту та головну функцію тексту;
 • визначати одиницю перекладу та підбирати матеріал цільової мови відповідно
  до мети, функції та з урахуванням особливостей цільового адресата;
 • адекватно відтворювати в усному та письмовому перекладі стилістичний
  потенціал мовних одиниць тексту оригіналу.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус