Практика перекладу з першої іноземної мови (німецької) 3 курс

Тип: Нормативний

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
51.5Немає
62.5Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532Інм31Паламар Н. І.
664Інм41Паламар Н. І.
764Інм41Мольдерф О. Є., професор Дяків Х. Ю.
840Інм41Мольдерф О. Є., професор Дяків Х. Ю.

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів із основними видами перекладацької діяльності, зокрема усним та письмовим перекладом різножанрових текстів. Особливу роль приділено вивченню на практиці основних перекладацьких стратегій для побудови граматично коректного, без змістовних спотворень та стилістичних відхилень, повідомлення або тексту. У рамках курсу розглядаються основні відмінності поміж письмовим та усним перекладом, їхні структурні особливості та техніки виконання.

Завдання: сформувати уміння та навички використання прийомів перекладу
на різних рівнях еквівалентності, зважаючи на його лексичні, граматичні,
синтаксичні та стилістичні аспекти, навчити прийомам роботи з німецькомовними
текстами різної жанрової специфіки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має знати:

 • визначення усного перекладу, його структурних відмінностей від інших форм
  перекладу;
 • визначення письмового перекладу, його структурних відмінностей від інших
  форм перекладу;
 • типи еквівалентності;
 • прагматичні аспекти перекладу;
 • головні типи перекладацьких відповідників;
 • шляхи досягнення перекладацької еквівалентності;
 • лексичні та граматичні проблеми перекладу;
 • комунікативне навантаження членів речення;
 • засоби вираження комунікативного завдання;
 • типи речень та методи їх перекладу;
 • категорії дієслова та засоби їх перекладу;
 • категорії іменника та засоби їх перекладу.

Вміти:

 • застосовувати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових
  текстів різних жанрів і стилів українською та іноземною мовами;
 • визначати та обирати головні перекладацькі стратегії та тактики для побудови
  граматично коректного, змістовно та стилістично адекватного повідомлення
  або тексту;
 • оперувати основними поняттями, концепціями та терміносистемою
  перекладознавства;
 • застосувати мовні засоби в усному та письмовому мовленні відповідно до
  граматичних, лексичних та стилістичних норм;
 • оперувати провідними класифікаціями типів і жанрів текстів;
 • ідентифікувати головні типи та жанри текстів та проводити їхній комплексний
  перекладознавчий аналіз;
 • визначати жанрово-стильову домінанту та головну функцію тексту;
 • визначати одиницю перекладу та підбирати матеріал цільової мови відповідно
  до мети, функції та з урахуванням особливостей цільового адресата;
 • адекватно відтворювати в усному та письмовому перекладі стилістичний
  потенціал мовних одиниць тексту оригіналу.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус