Брона Олена Анатоліївна

Посада: асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів, відповідальна за організацію навчального процесу з вивчення іноземної мови на геологічному факультеті

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: olena.brona@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Структурно–семантичні і когнітивно–дискурсні проблеми термінознавства

Курси

Вибрані публікації

Брона О. А.

Термінологічна варіантність гідрогеологічної лексики. Вісник науки та освіти. 2024. Вип. 4(22). С. 94–106. DOI: http://doi.org/10.52058/2786-6165-2024-4(22)-94-106

Брона О.А., Слологуб Л.В., Цурковський О.Я.

Англійська мова [Текст] / О. А. Брона, Л. В. Сологуб, О. Я. Цурковський ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка = English / O. A. Brona, L. V. Solohub, O. Ya. Tsurkovs’kyi : навч. посіб. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 338 с. : рис., табл. – Текст укр., англ. – Паралел. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 338. – 300 прим. – ISBN 978-966-613-787-9

Брона О. А. Принципи опису термінологічної синтагми (на матеріалі англомовних геологічних текстів) / О. А. Брона // Іноземна філологія. – 2020. – Вип. 133. – С. 63–75.
Брона О. А. Категоризація функціональних стилів англійської мови геології / О. А. Брона // Іноземна філологія. – 2019. – Вип. 132. – С. 103–112.
Брона О. А. Вивчення іменникових термінологічних сполук / О. А. Брона // Закарпатські філологічні студії. – 2019. – Вип. 10. – Том 1. – С. 54–59.
Брона О. А. Категоризація англомовних геофізичних терміноконцептів / О. А. Брона // Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис». – 2018. – № 3. – С. 47–51.
Брона О. А. Когнітивний та лінгвістичний виміри англомовних геологічних терміноконцептів / Брона О. А. // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск LXVІІІ. – Херсон: ХДУ, 2017. – С. 78-86.
Брона О. А. Семантика і структура терміноконцептів: досвід застосування дефініційних шаблонів (на матеріалі англомовних геологічних текстів) / Брона О. А. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – 2016. – Вип. 21(2). – С. 12-16.
Брона О. А. Навчання термінології в процесі вивчення англійської мови для спеціальних цілей / О. А. Брона, P. І. Комар, Л. В. Сологуб // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія : Філологічна. – 2015. – Вип. 54. – С. 11-13.
Брона О. А. Лінгво-прагматичні аспекти архітектоніки електронних видань та їх вплив на адресата / О. А. Брона // Tendencije, zbiory danych, innowcje, praktyka w nauce. – Lublin, 2014. – C. 34-41.

Навчально-методичні праці:

Брона О. А.

Підручник Брона О.А., Шумська О.А. Англійська мова для геологів [Текст] : навч. посібник / О. А. Брона, О. А. Шумська ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 122 с.

Біографія

1999 диплом спеціаліста факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю «Мова та література (англійська)».
Кваліфікація – філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури.

Професійна діяльність:

1999 – дотепер асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. І. Франка
2024

 

Захистила дисертаційне дослідження на тему «Структура і семантика терміноконцептів англомовного геологічного дискурсу» на здобуття наукового ступеня докторки філософії з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 035 «Філологія».

Різне

 • Член організаційного комітету та член редколегії тез доповідей 3 Міжнародної студентської геологічної конференції, проведеної 27-30 квітня 2012 на базі факультету геології ЛНУ імені Івана Франка
 • уклала силабус з навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська, рівень В1)» для спеціальності 103 Науки про Землю
 • участь у підготовці документів до акредитації освітньо-професійних програм «Геологія. Комп’ютерні технології в науках про Землю», «Геотехнічний та екологічний інжиніринг», «Комп’ютерні технології в екології та управління якістю довкілля» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 103 Науки про Землю щодо викладання навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)

  Членкиня:

  –  робочої групи з перекладу інформації для вебсторінки геологічного факультету та інших матеріалів кафедр цього факультету;

  – робочої групи з оформлення педнавантаження викладачів кафедри;

  – робочої групи з організації та контролю за укладанням навчально-методичних комплексів дисциплін кафедри;

 • Редакторка англомовних текстів збірника студентських наукових праць ЛНУ імені Івана Франка «Культурно-мистецькі ескізи» (2019, 2020, 2021, 2022 рр.).

 

Розклад