Бублик Тетяна Євгенівна

Посада: доцент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

когнітивна та комунікативна лінгвістика, лінгвістична концептологія, граматика англійської мови

Курси

Публікації

 • у фахових виданнях України
 1. Бублик Т.Є. Лексико-стилістичні особливості медитативної притчі / Т.Є. Бублик // Мова і культура. – К.: Вид. дім Д. Бураго, 2009. – Вип. 12. – Т. VII (132). – С. 12-17.

http://www.burago.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=50%3A-vii-132&catid=10%3A-l-r&Itemid=19&lang=uk

 1. Бублик Т.Є. Роль повтору в медитативному дискурсі (на матеріалі медитативної притчі Е. де Мелло) / Т.Є. Бублик // Наук. вісн. ВНУ ім. Лесі Українки. – 2009. – № 5. – С. 77-81.

http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=20290&chapter=1

 1. Бублик Т.Є. Вербалізація концепту SOCIETY у медитативних притчах Е. де Мелло / Т.Є. Бублик // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики.– К.: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2011. – Вип. 20.– С.72-78.

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/fonds/univmag/poshuk.php3?them_key=%CF%F0%EE%E1%EB%E5%EC%E8%20%F1%E5%EC%E0%ED%F2%E8%EA%E8,%20%EF%F0%E0%E3%EC%E0%F2%E8%EA%E8%20%F2%E0%20%EA%EE%E3%ED%B3%F2%E8%E2%ED%EE%BF%20%EB%B3%ED%E3%E2%B3%F1%F2%E8%EA%E8&num=1

http://uk.x-pdf.ru/5filologiya/266231-13-problemi-semantiki-pragmatiki-kognitivnoi-lingvistiki-vipusk-zbirnik-naukovih-prac-kiiv-2011-ministerstvo-osviti.php

 1. Бублик Т.Є. Засоби вираження спонукання у текстах медитативних притч / Т.Є. Бублик // Проблеми семантики, слова, речення та тексту. – К.: Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 77-84.

https://drive.google.com/file/d/0B0R49GDPEP8EVTJzMUNQdTVSWU0/view

 1. Бублик Т.Є. Концепт “БОГ” у сучасній медитативній притчі (на матеріалі творів Ентоні де Мелло) / Т.Є. Бублик // Наукові записки. – Вип.104. – Ч.2. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С.194-197.

http://www.kspu.kr.ua/ua/naukova-dijalnist/fakhovi-zbirnyky?start=5

 1. Бублик Т.Є. Медитативна притча як видова категорія / Т. Є. Бублик // Мова і культура. – К.: Вид. дім Д. Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. IІI (157). – С. 289-294.

http://www.burago.com.ua/attachments/article/46/157.pdf

 1. Бублик Т.Є. Фреймове представлення концептів PROGRAMMING та BELIEF у медитативних притчах Е. де Мелло / Т.Є. Бублик // Вісник Житом. держ. ун-ту ім. І. Франка. – Житомир: РВЦ ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – Вип. 68. – С. 197-200.

http://eprints.zu.edu.ua/9531/1/47s.pdf

 1. Бублик Т.Є. Інтертекстуальне наповнення медитативних притч: універсально- та національно-прецедентні феномени / Т.Є. Бублик // Наукові записки. – Вип. 117. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 403-406.

http://www.kspu.kr.ua/ua/naukova-dijalnist/fakhovi-zbirnyky?limitstart=0

 1. Бублик Т.Є. Біблійні прецедентні феномени як вияв інтертекстуальності у текстах медитативних притч Е. де Мелло / Т.Є. Бублик // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, – Вип. 21. – С. 56-62.

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/lingua/article/view/1015/1048

 1. Бублик Т.Є. Оксиморон у системі тропеїки медитативної притчі / Т.Є. Бублик // Вісник Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Серія “Філологічні науки”. – Ч 3. – – №14(273). – С. 17-21.

http://vuzlib.com.ua/articles/book/20230-Aljuzіja_ta_її_stilіstichn/3.html

irbis-nbuv.gov.uacgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis…?…3…

 1. Бублик Т.Є. Стилістичні фігури як засоби моделювання світоглядної позиції автора у медитативних притчах Ентоні де Мелло / Т.Є. Бублик // Англістика та американістика: [зб. наук. праць] / ред.кол.: А. І. Анісімова, Т. М. Потніцева [та ін.], м. Дніпропетровськ. – Дн-ськ: ЛІРА, 2015. – С. 10-15.

https://anglistika.dp.ua/index.php/AA/article/view/104/293

 1. Бублик Т.Є. Метафори персоніфікації у концептуальному просторі медитативних притч / Т.Є. Бублик // Наукові записки національного університету “Острозька Академія.” – Серія “Філологічна”. – Вип 60. – – С. 21-24.

http://lingvj.oa.edu.ua/assets/files/full/2016/NZ_Vyp_60%20(1).pdf

 1. Бублик Т.Є. Парадокс як ключовий компонент ідіостилю автора (на матеріалах творів Ошо). Наукові записки Національного університету ‘Острозька академія’. Серія ‘Філологія’. Вип.13(81), 2022. С. 154-157.

https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3507/3200

 1. Бублик Т.Є. Медитативний дискурс як різновид авторського езотеричного дискурсу: структурно-прагматичний аспект. Волинський національний університет імені Лесі Українки. Актуальні питання іноземної філології, Вип. 14, 2021. С. 17-22.

http://journals.vnu.volyn.ua/index.php/philology/article/view/586/535

 1. Бублик Т.Є. Тематичні групи як основа концептуального наповнення творів Ошо (індійського містика та гуру неоіндуїзму). Волинський національний університет імені Лесі Українки. Актуальні питання іноземної філології, Вип. 15, 2021. С. 16-

http://journals.vnu.volyn.ua/index.php/philology/article/view/606/555

 • у зарубіжних виданнях
 1. Bublyk T.Ye. Conceptual Metaphor in Meditative Parables by Anthony de Mello / T.Ye. Bublyk // Development of Scientific Thought in the 21st Century: Problems and Perspectives. Proceedings of the 2nd International Scientific Conference. – Riga, 2013. – P. 32-35.

https://www.researchgate.net/publication/291957918_THE_DEVELOPMENT_OF_LACUNOLOGY_THESAURUS_IN_PROTOTERMS_OF_LACUNICON

 1. Bublyk T.Ye. Methodological Basis of Meditative Parables Research / Ye. Bublyk // “Teoria i praktyka – znaczenie badań naukowych.” – Lublin, 2013. – P. 20-22.

http://конференция.com.ua/files/image/scientific_conference_19/zbornik_nauchnih_dokladov_19_5_22.pdf

 Бублик Т.Е. Концепт как ключевое понятие когнитивной лингвистики / Т.Е. Бублик // Научный обозреватель. – Уфа, 2013. – №10(34). – С. 55-57.

http://nauchoboz.ru/archive.html

 Bublyk T.Ye. Pragmatic loading of meditative parables by Anthony de Mello / T.Ye. Bublyk // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. I (169). – С. 158-161.

http://www.burago.com.ua/attachments/article/48/169_k_ff.pdf

 1. Bublyk T.Ye. Archetypical features of meditative parable narration / T.Ye. Bublyk // Science and Education a New Dimension. Philolоgy. – Hungary, – II(7). – Issue: 34. – P. 6-9.

http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/bublyk_t.ye._archetypical_features_of_meditative_parable_narration.pdf

 1. Bublyk T.Ye. Actualization of the stylistic figure of simile in meditative parables by Anthony de Mello. Science and Education a New Dimension. Philology, X(78), Issue 266, 2022, May. P. 15-18.

https://seanewdim.com/wp-content/uploads/2022/08/Actualization-of-the-stylistic-figure-of-simile-in-meditative-parables-by-Anthony-de-Mello-T.-Ye.-Bublyk.pdf

 • у журналах, що входять до науковометричних баз даних Scopus:
 1. Olena Kuzmenko, Olha Kyryliuk, Tetiana Bublyk, Yuliya Boyko, Vira Ruban. Linguistic Dimension of Political Advertising: Analysis of Linguistic Means of Manipulative Influence. World Journal of English Language. Vol. 13, No. 1, January 2023. P. 205-211.

http://eprints.zu.edu.ua/36154/

Тези доповідей на конференціях:

 Бублик Т.Є. Дуалістичне представлення концепту NATURE у медитативних притчах Е. де Мелло / Т.Є. Бублик // Тези V міжнар. науково-прак. кон-ції “Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах”. – Л.: ЛДУ БЖД, 2012. – С. 28.

 1. Бублик Т.Є. Концепт SOCIETY у концептуальній схемі медитативних притч Е. де Мелло / Т.Є. Бублик // Тези V міжнар. науково-прак. кон-ції “Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах”. – Л.: ЛДУ БЖД, 2012. – С. 29.
 2. Бублик Т.Є. Тропеїка англомовної медитативної притчі (на матеріалі творів Ентоні де Мелло) / Т.Є. Бублик // Тези щорічної звітної наук. конф. співроб. ун-ту ЛНУ ім. І. Франка (лютий 2013, м. Львів). – Львів, 2013. – С. 21.
 3. Т.Є. Бублик. Conceptuality of meditative discourse. Концептуальність медитативного дискурсу. International scientific conference “Current trends and fields of philological studies in the challenging reality”: conference proceedings (July 29–30, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2022. P. 148-152.

http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/240/6555/13744-1.

 1. Bublyk T.Ye. Space-time continuum of meditative parables. Innovations and Prospects for the Development of Science and Technology in the 21st Century: Challenges of the Future. International scientific conference. December 25, 2022. Poland. P. 206-209.

https://futurity-publishing.com/wp-content/uploads/2022/12/Internationa_Scientific_Conference_2022.pdf

Тези після проходження стажування:

 Bublyk T.Ye. The paradoxical nature of meditative discourse.” Collection of theses of scientific and methodological reports of scientific and pedagogical internship “Introduction of the latest teaching practices and development of the educational process in the field of philology: the experience of EU countries,” Baia Mare, Romania, 27 June – 29 July 2022. P. 6-9.

Навчальний посібник:

Тетяна Бублик. А Practical Guide to English Grammar. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівського національного ун-ту імені Івана Франка. 2023. 264с.

Біографія

VІІ. У 2000 році вступила у Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Англійська мова та література”, який закінчила з відзнакою у 2005 році. З 2006 по 2013 роки навчалася в аспірантурі при кафедрі англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка. 24 грудня 2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.15 захистила кандидатську дисертацію на тему “Англомовна медитативна притча: структурно-семантична та когнітивна інтерпретація” під керівництвом доцента кафедри англійської філології ЛНУ ім. І. Франка Петрик Т.В. З 2005 по 2015 роки працювала на посаді асистента кафедри англійської філології. З 2015 року обіймає посаду доцента кафедри англійської філології.

Різне

Участь у конференціях:

 1. Лютий 2009/2013 рр. – Щорічна звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету ім. І. Франка, м. Львів.
 2. 5-7 червня 2009 р. – ІІІ Міжнародна наукова конференція “Пріоритети германського і романського мовознавства”, м. Луцьк.
 3. 22-24 червня 2009 р. – ХVІІІ Міжнародна наукова конференція “Мова і культура” ім. проф. Сергія Бураго, м. Київ.
 4. 29-30 березня 2012 р. – VI Міжнародна науково-практична конференція “Мови і світ: дослідження та викладання”, м. Кіровоград.
 5. 19-21 квітня 2012 р. – V Міжнародна науково-практична конференція “Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах”, м. Львів.
 6. 20 квітня 2012 р. – Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003), “Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу”, м. Житомир.
 7. 27-29 вересня 2012 р. – ХXI Міжнародна наукова конференція “Мова і культура” ім. проф. Сергія Бураго, м. Київ.
 8. 28-29 березня 2013 р. – VІI Міжнародна науково-практична конференція “Мови і світ: дослідження та викладання”, м. Кіровоград.
 9. 10 квітня 2013 р. – 2nd International scientific-practical conference “Development of Scientific Thought in the 21st Century: Problems and Perspectives”,
 10. 23-26 червня 2014 р. – ХХІІІ Міжнародна наукова конференція “Мова і культура” ім. проф. Сергія Бураго, м. Київ.
 11. 31 жовтня 2014 р. – Scientific and Professional Conference “Urgent Problems of Philology and Linguistics”, Budapest.
 12. 7-8 квітня 2016 р. – X міжнародна науково-практична конференція “Міжкультурна комунікація: Мова – Культура – Особистість”, м. Острог.
 13. International scientific conference “Actual Problems of Science and Education APSE – 2022” (6 лютого 2022 р., м. Будапешт, Угорщина).
 14. International scientific conference “Current trends and fields of philological studies in the challenging reality” (29–30 липня 2022р., м. Рига, Латвія).
 15. International scientific conference “Innovations and Prospects for the Development of Science and Technology in the 21st Century: Challenges of the Future” (25 грудня 2022 р., м. Лодзь, Польща).

Рецензування дисертаційних робіт:

 1. Ковалевська Т.І. “Графо-фонеміка і параграфеміка сучасного англомовного художнього дискурсу” (науковий керівник проф. Бехта І.А.)
 2. Матвієнків О.С. “Узуальні та оказіональні фразеологічні одиниці англійської мови в сучасному художньому дискурсі”(науковий керівник проф. Бехта І.А.)
 3. Івасюта О.Б. “Етно-культурна китайська символіка та лексико-стилістичні засоби її реалізації (у творчості Перл Бак)” (науковий керівник доц. Лотоцька К.Я.)
 4. Тиха У.І. “Лінгвостилістична комбінаторика ігрового пародіювання жанровими моделями в британських постмодерністських текстах”(науковий керівник проф. Бехта І.А.)
 5. Негрич І.Д. “Фразеологічні одиниці в індивідуально-авторській картині світу (на матеріалі романів Джаспера Ффорде)” (науковий керівник проф. Бехта І.А.)
 6. Сподарик О.В. “Британський полікодовий художній текст початку ХХІ ст.: семантико-структурний та функцій ний аналіз”(науковий керівник проф. Бехта І.А.)
 7. Паров’як І.І. “Експресивний потенціал синтаксичних одиниць у німецькомовному постмодерністському прозовому тексті”(науковий керівник проф. Бехта І.А.)
 8. Крацило С.О. “ Вербалізація концепту MARRIAGE в англійській мові (на матеріалі художньої літератури XVII-XXI ст.)” (науковий керівник доц. Петрик Т.В.)

Розклад