Думашівський Ярослав Євгенович

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів, відповідальний за організацію навчального процесу з іноземної мови на факультеті управління фінансами та бізнесу

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: yaroslav.dumashivskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Іншомовні запозичення в українській мові, транскрипція, транслітерація, ономастика

Курси

Публікації

Автореферат дисертації:

Думашівський Я. Є.

 

 СИНОНІМІЯ ДІЄСЛІВ РУХУ У МОВІ ФРАНЦУЗЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ПРЕСИ [Текст] : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.05 / Думашівський Ярослав Євгенович ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 16 с.

Вибрані статті:

Думашівський Я. Є.

 

Місце і роль розмовно-просторічної лексики в системі сучасної української літературної мови: життєва потреба чи засіб її засмічення / Я. Є. Думашівський // Міжнародний міждисциплінарний науковий журнал «ΛΌГOΣ».  Мистецтво наукової думки. – 2019. – № 8. – С. 108–110. (Index Copernicus).
Думашівський Я. Є.

 

Іншомовна спортивна термінологія в сучасній українській літературній мові: причини запозичення, проблеми адаптації та можливості повної асиміляції / Я. Є. Думашівський // Вісник ЛДФА. Серія – гуманітарні науки. № 11.- Львів: Видавництво ЛДФА, 2011. – С. 186-191.
Думашівський Я. Є. Особливості вживання неологічної лексики в сучасному медіа тексті / Я. Є. Думашівський // Мова і культура.– К.: Видавничий дім Д. Бураго, 2011.-  Випуск 14. – Т. 3 (149). – С. 242-245.
Думашівський Я. Є.

 

Транслітерація і транскрипція – основні засоби відтворення іншомовних ономастиконів української мови / Я. Є. Думашівський // Вісник Львівського національного університету. Серія: іноземні мови. Вип. 12. – 2005. – С. 216-222.
Думашівський Я. Є.

 

Основні теоретичні засади передачі іншомовних власних назв на українську мову / Я. Є. Думашівський // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Збірник наукових праць Київського національного лінгвістичного універрситету. – Вип. 12. – К. : КЛНУ, 2004. – С. 66-72.
Думашівський Я. Є. Особливості вживання синонімічних дієслів руху у мовленні французької спортивної преси / Я. Є. Думашівський // Вісник Львівського національного університету. Серія: іноземні мови. Вип. 9 – 2001. – С. 196-2202.
Думашівський Я. Є. Семнтико-дериваційна віртуальність англійських запозичень у спортивній терміносистемі французької мови / Я. Є. Думашівський // Вісник Львівського національного університету. Серія: іноземні мови. Вип. 8. – 2000. – С. 173-179.

Тези доповідей:

Думашівський Я. Є.

 

Проблеми функціювання і співіснування інтернаціональних лексем у мові французьких спортивних ЗМІ поряд із національними / Я. Є. Думашівський // Новини науки та прикладні наукові розробки: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (Львів, 28 жовтня 2018 р.) : зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» / відп. за випуск Голденблат М.А. – Обухів : Друкарня «Друкарик» (ФОП Гуляєва В.М.), 2018. – Т. 5. – С. 110–112.
Думашівський Я. Є.

 

ВИДИ І ФУНКЦІЇ МЕТАФОРИ В СПОРТИВНИХ ТЕКСТАХ ФРАНЦУЗЬКИХ МАС-МЕДІА / Я. Є. Думашівський // Матеріали VIII Всеукраїнської науково-методичної конференції “Східні слов’яни: історія, мова, культура, переклад” (Кам’янське, 18-19 квітня 2017 р.). – Дніпро, Видавець Біла К. О., 2017. – С. 75-78.
Думашівський Я. Є.

 

Український термін як національно-культурне явище / Я. Є. Думашівський // Матеріали щорічної наук. конф. проф.-викл. складу і аспірантів ЛТЕУ. Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції. Вісник ЛТЕУ. Серія – гуманітарні науки. – Львів: Растр-7, 2016. – С. 60-62.
Думашівський Я. Є.

 

Іншомовні спортивні запозичення в сучасній українській мові: життєва потреба чи засоби її засмічення? / Я. Є. Думашівський // “CONTEMPORARY TENDENCIES IN SCIENCE AND EDUCATION: STUDIES OF THE GERMANIC, ROMANCE LANGUAGES AND TRANSLATION”. Materials digest of the International Scientific and Practical Internet Conference (20‐30 April, 2015). –  Mykolaiv – 2015. – P. 236-238.
Думашівський Я. Є.

 

Про чистоту мови спортивних друкованих ЗМІ (на матеріалі статей газети “Спортивка” за червень-серпень 2012 р.) / Я. Є. Думашівський // Лінгвістика. Комунікація. Освіта: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 14– 15 березня 2013 р.). – Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2013. – С. 127-129.
Думашівський Я. Є.

 

Проблеми та способи творення сучасної української спортивної термінології / Я. Є. Думашівський // Мова і культура.– К.: Видавничий дім Д. Бураго, 2011.-  Випуск 13. – Т. 13 (140). – С. 204-207.

Посібники:

Думашівський Я. Є Англійська мова. Навчальний посібник для студентів ІІ-ІІІ курсів з напряму “Товарознавство і торгівельне підприємництво”. – Львів: Сполом, 2008, – 200 с.

Біографія

2005 атестат доцента кафедри романо-германських мов Львівської комерційної академії
2002 диплом кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.05 «Романські мови»
1994 диплом спеціаліста факультету іноземних мов  Дрогобицького державного педінституту ім. І. Франка за спеціальністю «Французька та англійська мови».

Кваліфікація – вчитель французької та англійської мов

Професійна діяльність:

2018 – дотепер доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка
2017-2018 доцент кафедри іноземних мов Львівського інституту економіки і туризму
2004-2016 завідувач кафедри романо-германських мов Львівської комерційної академії
2002-2004 доцент кафедри іноземних мов Львівського державного фінансово-економічного інституту
1998-2002 асистент кафедри іноземних мов Львівського державного фінансово-економічного інституту
1989-1994 студент факультету іноземних мов Дрогобицький державний педінститут ім. І. Франка

Розклад