Практика перекладу з першої іноземної мови (англо-український переклад, бакалаврат)

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Залік
21Залік
72.5Іспит
81.5Немає
51.5Немає
62.5Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548Інп31доцент Кам'янець А. Б., доцент Молчко О. О.
Інп32професор Шмігер Т. В., Рущак О. В.
Інп33Тарапацька Л. М., Сташків Г. І.
Інп42
Інп22Хасхачик В. О.
Інп24Крупей  Н. В.
Інп31Крупей  Н. В., Зінченко А. А.
664Інп31доцент Кам'янець А. Б., доцент Молчко О. О.
Інп32Тарапацька Л. М.
Інп33Кравцова М. О., Сташків Г. І.
Інп34професор Шмігер Т. В.
764Інп41доцент Грабовецька О. С., доцент Молчко О. О.
Інп42доцент Ситар Р. А., Діжак  О. С.
Інп43доцент Одрехівська І. М., доцент Савчин В. Р.
Інп44доцент Кам'янець А. Б.
Інп45Брегман  С. П.
840Інп41доцент Грабовецька О. С., доцент Молчко О. О.
Інп42доцент Ситар Р. А., Діжак  О. С.
Інп43доцент Одрехівська І. М., доцент Савчин В. Р.
Інп44доцент Кам'янець А. Б.
Інп45Брегман  С. П.
3Інп23Тимчишин М. В.
4Інп23Тимчишин М. В.
132Інп11Сташків Г. І.
Інп12Зінченко А. А.
232Інп11Сташків Г. І.

Опис курсу

Дисципліна «Практика перекладу з 1-ої іноземної мови» є нормативною дисципліною зі спеціальності 035 Філологія для освітньої програми «Переклад (англійська мова)», яка викладається в 1-2 семестрах в обсязі 2 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою курсу є ознайомлення студентів з основами практичної діяльності усного і письмового перекладача шляхом виконання відповідних тренувальних вправ, а також подальший розвиток навичок вільного володіння англійською мовою.

Основне завдання курсу – засвоєння основних понять усного та письмового перекладу; засвоєння навичок перекладацького аналізу тексту, необхідних для його усного чи письмового перекладу; опанування основними прийомами та техніками виконання усного та письмового перекладу; вивчення особливостей застосування основних лексико-граматичних перекладацьких трансформацій.

Рекомендована література

Основна

 1. Літвіняк О. Збірник вправ для занять з усного перекладу (англо-українська мовна пара) / О. Літвіняк. – Вінниця : Нова книга, 2019. – 232 с.
 2. Максімов, С. Є. Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови) : теорія та практика усного двостороннього перекладу для студ. фак. перекладачів та фак. заочного та вечірнього навч. : навчальний посібник / С. Є. Максімов. – 2-ге вид., випр. та доповн. – Київ : Ленвіт, 2007. – 416 с.
 3. Некряч Т.Є., Чала Ю.П. Через терни до зірок: труднощі перекладу художніх творів. Для студентів перекладацьких факультетів вищих навчальних закладів: Навчальний посібник. – К.: Логос, 2007. – 140 с.
 4. A Сourse in Interpreting and Translation : навчальний посібник для вузів / N. Nesterenko, K. Lysenko. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 248 с.
 5. Nolan, J. Interpretation: Techniques and Exercises (Professional Interpreting in the Real World) // J. Nolan. – Multilingual Matters LTD, Clevedon-Buffalo-Toronto, 2005. – 344 p.
 6. Phelan, M. The Interpreter’s Resource (Topics in Translation) // M. Phelan. – Multilingual Matters LTD, Clevedon-Buffalo-Toronto-Sydney, 2001. – 232 p.

Додаткова

 1. Бик І. С. Основи перекладу для студентів факультетів міжнародних відносин : навч. посібник / І. С. Бик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 287 c.
 2. Грабовецька О. С. Практикум з лінгвостилістичного та перекладознавчого аналізу (на матеріалі п’єси Оскара Вайлда «The Importance of Being Earnest» та її українського перекладу) : Навч. посіб. для студентів перекладацьких відділів факультетів іноземних мов / Ольга Грабовецька. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 144 с.
 3. Зорівчак Р. П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози) / Р. П. Зорівчак. – Львів : Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. – 216 c.
 4. Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія (на матеріалі перекладів творів української літератури англійською мовою) / Р. П. Зорівчак. – Львів: Видавництво при Львівському державному університеті видавничого об’єднання „Вища школа”, 1983. – 172 с.
 5. Ковганюк С. П. Практика перекладу: з досвіду перекладача / С. П. Ковганюк . – Київ : Дніпро, 1968 . – 275 с.
 6. Комиссаров В. Н. Лингвистика перевода / В. Н. Комиссаров. – М. : Международные отношения, 1980. – 167 с.
 7. Комиссаров В. Н. Практикум по переводу с английского языка на русский / В. Н. Комиссаров, А. Л. Коралова. – М. : Высш. школа, 1990. – 127 с.
 8. Комиссаров В. Н. Слово о переводе / В. Н. Комиссаров. – М. : Международные отношения, 1973. – 216 с.
 9. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу / В. В. Коптілов. – К. : Юніверс, 2003. – 280 с.
 10. Копильна О. М. Практика реферативного перекладу / О. М. Копильна. – Видавництво «Ліра-К»,
 11. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : підручник / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова книга, 2000. – 448 с.
 12. Мирам Г. Э. Профессия: переводчик / Г. Э. Мирам. – К. : Ника-Центр Эльга, 2000. – 160 с.
 13. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической теории перевода / Я. И. Рецкер. – М. : Международные отношения, 1974. – 216 с.
 14. Сухенко К. М. Лексичні проблеми перекладу / К. Сухенко. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 2000. – 124 с
 15. Федоров А.В. Основы общей теории перевода (Лингвистический очерк) / А. В. Федоров. – М. : Высшая школа, 1968. – 395 с.
 16. Baker, M. In Other Words. A Coursebook in Translation / M. Baker. – London and N. Y. : Routledge, 1992.
 17. Bell, R. T. Translation and Translation: Theory and Practice / R. T. Bell. – London ; N. Y. : Longman Group UK Limited, 1993.

18.       Newmark, P. A Textbook of Translation / P. Newmark. – Hemel, Hempsted Prentice Hall International, 1988.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус