Крижанівська Галина Тадеївна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: halyna.kryzhanivska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Лінгвістика тексту
Дискурсознавство
Теорія жанру
Когнітивно-комунікативні особливості сучасного англомовного медіа-дискурсу

Курси

Публікації

Автореферат дисертації:

Крижанівська Г. Т. Комунікативно-прагматичні та семантико-стилістичні особливості медіа-жанру “інтерв’ю-монолог” (на матеріалі сучасних англомовних жіночих журналів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Крижанівська Галина Тадеївна ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – 19 с.

Вибрані статті:

Крижанівська Г. Т. Взаємозв’язок вербального та невербального у реалізації прагматики жанру “інтерв’ю-монолог” (на матеріалі сучасних англомовних жіночих журналів) / Г. Т. Крижанівська // Мова і культура. – 2012. – Вип. 15, т. 1. – С. 416-423.
Крижанівська Г. Т. Структура, семантика і прагматика текстів жанру “інтерв’ю-монолог” (на матеріалі сучасних англомовних жіночих журналів) // Г. Т. Крижанівська // Слов’янський збірник. (Збірник наукових праць Одеського національного університету імені І. Мєчнікова). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 17. – Ч. І. – С . 363 – 370.
Крижанівська Г. Т. Сучасний англомовний жіночий журнал як фемінно-маркований тип медіа-дискурсу // Г. Т. Крижанівська // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. – К. : Київський національний лінгвістичний університет, 2012. – Серія “Філологія”. – Т. 15. – № 1. – С . 81 – 87.
Крижанівська Г. Т. Образ жінки в сучасному англомовному жіночому журналі / Г. Т. Крижанівська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – 2012. – № 6. – С. 42-47.
Крижанівська Г. Т. Оцінна лексика як засіб реалізації ідеологічного потенціалу жанру “інтерв’ю-монолог” (на матеріалі сучасних англомовних жіночих журналів) / Г. Т. Крижанівська // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2013. – № 14(3). – С. 50-57.
Крижанівська Г. Т. Механізм пропагування гендерної ідеології у сучасних англомовних жіночих журналах (на матеріалах журналу Cosmopolitan) / Г. Т. Крижанівська // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія : Філологічна. – 2015. – Вип. 53. – С. 137-140.
Крижанівська Г. Т. Дискурсивні стратегії жіночих журналів: здоровий глузд та ідеологія (на матеріалі англомовних жіночих журналів) / Г. Т. Крижанівська // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2016. – Вип. 10(2). – С. 64-70.
Крижанівська Г. Т. Лист редактора в сучасних англомовних жіночих журналах: структурно-композиційні та когнітивно-риторичні особливості// Г. Т. Крижанівська// Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2017. – Серія «Філологічні науки. Мовознавство». – С.238 – 242.
Kryzhanivska H. T. The media genre of the personal account: rhetorical and linguistic construction of the socio-cultural setting// Kryzhanivska H. T. // Brno Studies in English 43 (1): 33– 52.
Крижанівська Г. Т. Гороскоп у сучасних англомовних жіночих журналах: жанровий підхід (на матеріалі сучасних англомовних жіночих журналів) // Г. Т. Крижанівська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво НУ «Острозька академія», 2018. – Вип. 69. – С. 229 – 232.
Крижанівська Г. Т. Тексти жанру «власна історія» в сучасних англомовних жіночих журналах: формально-структурні та мовні особливості (на матеріалі сучасних англомовних жіночих журналів) / Г. Т. Крижанівська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»: зб. наук. праць. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Вип. 37. – Том 3. – С. 143–146. ( Index Copernicus)
Крижанівська Г. Т. Лист редактора у сучасних англомовних жіночих та чоловічих журналах: гендерний аспект  (на матеріалі сучасних англомовних жіночих журналів) // Г. Т. Крижанівська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво НУ «Острозька академія», 2020. – Вип. 82. – С. 229–232.
Крижанівська Г. Т. Головна сторінка: жанровий підхід (на матеріалі сучасних англомовних жіночих журналів) / Г. Т. Крижанівська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»: збірник наукових праць. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 46. Том 1. – С. 199–203.

Навчальний посібник:

Крижанівська Г. Т. The World of Economics// Крижанівська Г. Т. Оленюк О. В. та ін. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 360 с.

Біографія

2018 атестат доцента кафедри іноземних мов для природничих факультетів
2012 диплом кандидата філологічних наук (10.02.04 – «германські мови»)
1999 диплом спеціаліста Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність: англійська мова та література)

Професійна діяльність:

2015 – дотепер доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка
2003- 2015 асистент кафедри іноземних мов факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка
1994-1999 cтудентка факультету іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка

Розклад