Друга іноземна мова (іспанська, 3 курс, англійська філологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Немає
64Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
564Іна31Кушнір О. П.
Іна32Лисюк  В. В.
Іна33Хомицька І. І.
Іна34Шмотолоха  І. Ю.
696Іна31Кушнір О. П.
Іна32Лисюк  В. В.
Іна33Хомицька І. І.
Іна34Шмотолоха  І. Ю.

Опис курсу

Мета курсу полягає у формуванні мовної та мовленнєвої компетенції студентів.
Мовна компетенція передбачає знання системи мовних моделей та вербалізованих лінгвістичних операцій, що регулюють процес породження актуальних речень відповідно до інтенції мовця.
Мовленнєва компетенція передбачає уміння студентів в автоматизованому режимі користуватися в мовленнєвій діяльності репертуаром структур і речень частого вжитку, пов’язаний з найбільш передбачуваними ситуаціями, здатність адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування, що зумовлює розширення у матеріалі навчального курсу об’єму інформації екстралінгвістичного характеру, що має культурологічну чи країнознавчу цінність.
Розвиток мовної та мовленнєвої компетенції ґрунтується на принципі єдності тематичного та міжкультурного аспектів.
Тематичний аспект спирається на особистий і фаховий досвід студента і охоплює як побутову тематику (типові повсякденні ситуації, сім’я, хобі, інтереси, робота, подорожі, останні новини, музика, фільми), так і країнознавчу (суспільно-політичне, економічне та культурне життя, звичаї, звички, правила поводження, цінності та ідеали, характерні для спільноти, мова якої вивчається).
Міжкультурний аспект передбачає знання культури країни в широкому розумінні цього слова, що охоплює всі сфери людського буття. Міжкультурний аспект націлений на пізнання, толерантне сприймання і розуміння іншої культури порівняно з рідною культурою, на вдосконалення умінь будувати свою мовленнєву поведінку відповідно до соціокультурної специфіки, основних правил ввічливості, поведінки в країні, мову якої вивчають, на уміння адекватно розуміти та інтерпретувати лінгвокультурні факти.
Важливими складовими формування мовної компетенції студентів є фонетична, лексична та граматична компетенція.
Завдання курсу є виробити навики та уміння іспанської нормативної вимови студентів, розвинути їхні аудитивні вміння;сформувати лексичний запас обсягом 2000 слів та словосполучень; розвинути граматичні навики, необхідні для аудіювання, мовлення, читання і письма; ознайомити з головними морфологічними і синтаксичними категоріями, з парадигмами окремих частин мови, граматичною будовою основних типів простих і складних речень; виробити вміння адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування;розвинути репродуктивні та продуктивні вміння письма.

У результаті вивчення курсу студент повинен
знати: .
 особливості іспанської вокалічної і консонантної систем;
 знати засоби вираження певної комунікативної інтенції;
 знати формальні правила семантичних моделей породження речень і висловлювань;
 головні морфологічні і синтаксичні категорії, що складають лінгвальну сутність граматики сучасної іспанської мови;
 різні властивості слова: його семантику, стилістичну характеристику, систему форм слова, словотворчу структуру і можливості сполучення, функції в реченні та ін.
вміти:
 чітко артикулювати іспанські звуки;
 практично володіти лексичними одиницями у певних сферах людської діяльності відповідно до програми курсу;
 теоретично і практично володіти запланованими для курсу граматичними темами;
 аналізувати іспанською мовою морфологічні і синтаксичні явища;
 адекватно реагувати в певній комунікативнй ситуації, дотримуючись параметрів комунікативної відповідності, мовної правильності, правил ввічливості та поведінки.
 описувати досвід, події, сподівання, докази, висловлювати свою думку, робити повідомлення, отримувати інформацію у співрозмовника, передавати інформацію у непрямій мові, пояснювати головні положення ідеї або проблеми;
 вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири або без опор;
 дотримуючись правил орфографії написати послідовні зв’язні тексти на ряд знайомих тем у межах свого кола інтересів.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Граматика іспанської мови у вправах = Gramática española en ejercicios : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – 4-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 408 с.
 2. Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга Маєвська, Світлана Осєчко. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 172 с.
 3. Ángeles Encinar. Uso Interactivo del vocabulario. Niveles desde A hasta B1.Madrid, España. Edelsa.
 4. Dueñas C., Hermoso A. Competencia gramatical en USO. B1. Madrid: Edelsa, 2008.
 5. Luis Aragonés. Ramón Palencia. Gramática de uso del español. Teoría y práctica. SM ELE, 2010.
 6. Marta Baralo, Marta Genís, Mª Eugenia Santana En vocabulario В1. 1.800 раlabras y expresiones útiles. – España: Grupo Anaya, S.A., 2008.
 7. M.García-Viñó Sánchez. Preparación al Diploma de Español, Nivel B1.
 8. Óscar Cerrolaza Gili, Enrique Sacristán Díaz. Libro de ejercicios. Diccionario práctico de gramática. Uso correcto del español. Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Madrid, 2005.

Додаткова література:

 1. L. Busquets y L. Bonzi. Ejercicios gramaticales de español (nivel medio y superior)
 2. Paula Gonzalo. Los tiempos del pasado del indicativo. Madrid. 2000.
 3. T. García, P. Montaner. El cronómetro. Manual de preparación del DELE. Nivel intermedio.

Інші інформаційні ресурси:

 1. Películas y series españolas
 2. CD de los manuales
 3. cervantesvirtual.es
 4. rtve.es/radio
 5. www.rtve.es/television
 6. youtube.com
 7. www.com
 8. elmundo.es
 9. www.cvc.cervantes.es/aula/lecturas

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус