Педагогічна практика (французька , 4 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
86Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
8180Інф41доцент Байцар І. М.
Інф41доцент Ярошко-Кушнір Н. С.
Інф41Миколаєвич-Джуман Н. Б.

Опис курсу

Педагогічна практика є складовою частиною основної освітньої програми професійної підготовки бакалаврів та дозволяє студентам набути практичних навичок та досвіду викладацької роботи, необхідних для викладання дисципліни за профілем набутої спеціальності у середніх навчальних закладах після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Педагогічній практиці передує вивчення курсів з педагогіки, методики викладання та спецкурсу сучасних методів викладання іноземної мови. Педагогічна практика забезпечує поєднання теоретичної підготовки студентів з їх практичною діяльністю з загально-професійних та спеціальних дисциплін, формує професійні та педагогічні вміння та навички самостійного ведення навчальної роботи з учнями шкіл. Педагогічна практика є завершальним етапом формування вчителя іноземної мови та дає оцінку готовності студентів до виконання функціональних обов’язків вчителя. Практика має комплексний характер і передбачає забезпечення фахової діяльності за такими напрямами роботи: методичний – підготовка студента до забезпечення викладання базових, професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності та методик їх викладання; психолого-педагогічний − підготовка студента до загально-педагогічної діяльності.  Педагогічна практика дозволяє студентам поглибити теоретичні знання із спеціальних і психолого-педагогічних дисциплін; формує психолого-педагогічні та методичні уміння викладання відповідних навчальних дисциплін у системі середньої школи, застосування сучасних технологій і методик навчання, морально – етичних якостей вчителя, творчого стилю педагогічної діяльності; засад педагогічної та навчально-методичної роботи у навчальних закладах; формування умінь професійного і педагогічного спілкування з учнівською аудиторією; виховання досвіду викладацької роботи, індивідуального творчого стилю викладацької діяльності, потреби в самоосвіті. Метою навчальної дисципліни є закріплення педагогічних навичок, здобутих при отриманні кваліфікації бакалавра та вдосконалення знань, необхідних для роботи у середніх навчальних закладах, формування вмінь та застосовування їх у навчально-виховному процесі. В період проходження педагогічної практики студенти знайомляться з особливостями педагогічної діяльності вчителя, оволодівають уміннями та навичками організації навчально-виховної, методичної та науково-дослідницької роботи зі школярами в умовах педагогічної діяльності.

Після завершення навчання здобувач  буде:

Знати:

 •  основні положення зі спеціальних та психолого-педагогічних дисциплін та їх застосування у вирішенні конкретних педагогічних завдань;
 • основні форми навчання у середній школі;
 • лексико-комунікативну специфіку професійного спілкування у навчальному закладі;
 •  методи організації та проведення практичного заняття;
 • використання інноваційних технічних засобів та носіїв, сучасних методик, автентичних матеріалів  для забезпечення якісного викладання іноземної мови;
 •  сучасні методики викладання іноземної мови та інтерактивні методи вивчення;
 •  підходи до організації основних форм навчання у навчальному закладі;
 • критерії оцінювання навчальної діяльності учнів, стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності;
  – особливості педагогічної діяльності вчителя середньої школи, підходи до організації основних форм викладання та науково-дослідної роботи в умовах педагогічної діяльності

Вміти:

 • розробити розгорнутий план-конспект практичного заняття з французької мови відповідно до робочої навчальної програми;провести підсумкові залікові заняття, виховний захід; oформлювати звітну документацію;
 • методично грамотно спланувати заняття, визначати реальні цілі застосовуючи сучасні методики, інноваційні технології (Moodle, Kahoot, Google form, Propprofs, Quizlet, Quizizz, Plickers, Socrative, Easy Test Maker, Wooclaр, Online Test Pad та інші) та інші допоміжні засоби навчання
 • володіти основними принципами та техніками викладання всіх видів мовленнєвої діяльності (усне  письмове розуміння, усне і письмове вираження),  застосовуючи різноманітні методи організації навчального процесу, здобуті мовні та соціо-культурні знання у контексті професійного спілкування;
 • застосовувати інтерактивні методи та колективні форм навчання іноземної мови, науково-дослідної та психолого-педагогічної діяльності;
 • систематизувати загально-педагогічні знання, уміння і навички педагогічного спостереження, виправлення помилок та пояснення їх у процесі роботи, представлення власної точки зору, аргументоване обґрунтування;
 • володіти прийомами активізації роботи учнів, знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у колективі, педагогічного спілкування з учнівською аудиторією;
 • формувати психолого-педагогічні та методичні уміння викладання відповідних навчальних дисциплін у системі вищої школи;
 • розробляти критерії оцінювання навчальної діяльності студентів, оцінювати власну педагогічну діяльність (самооцінювання), будувати стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності;
 •  критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значуші проблеми, пропонувати шляхи їх вирішення, нові підходи та прогнозування у складних та непередбачуваних умовах (викладання у форс-мажорній ситуації, воєнному стані, і т.д.),  що потребують дотримання правил техніки безпеки

Рекомендована література

Базова

 1. Вітвицька С. С. Педагогіка вищої школи: практикум. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2023. – 174 с.
 2. Педагогіка та психологія вищої школи: навч.-метод. посібник для самостійної роботи студентів/ Автор-упорядник В.І. Староста. Вид. 2-е, випр. та доп. Ужгород : ДВНЗ «УжНУ», 2023. – 74 с.
 3. Вдосконалення викладання у вищій освіті: теорія та практика: монографія /[Калашнікова С., Базелюк Н., Базелюк О. та ін.]; за наук. ред. С. Калашнікової. — Київ :Інститут вищої освіти НАПН України. 2023. – 255 с.
 4. Красильник Ю. С., Корчова Г. Л., Руденко М. В. Методика проведення навчальних занять в умовах дистанційного навчання: навч. посіб. – Київ: КНУБА, 2021.– 156 с.
 5. Ярошко Н., Миколаєвич-Джуман Н. Організація педагогічної практики та оформлення звітної документації: метод. вказівки для проходження педагогічної практики студентів спеціальностей: 6.020303 – «Філологія (французька мова та література)», 8.020303 – «Філологія (французька мова та література)» / Наталія Ярошко, Наталія Миколаєвич-Джуман. Львів: Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – 22 с.
 6. Paola Bertocchini, Edvige Constanzo Manuel de formation du professeur FLE 2èd. (French Edition) Hardcover – Teacher’s Edition, 2017. – 276p.

Допоміжна

 1. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2023. Вип. 68. – 190 с.
 2. Навчальний посібник з дисципліни «Педагогіка вищої школи» /Уклад. А.В. Лисенко – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 102с.
 3. Зайченко І.В., Теслюк В.М., Каленський А.А. Основи педагогічної майстерності та етика викладача: підручник / За ред. проф. І.В. Зайченка. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. – 484 с.
 4. Дубасенюк О. Практикум з педагогіки / за заг. ред. О.А. Дубасенюк.–Житомир: Вид-во Житомир. держ. ун-т, 2017.–546 с.
 5. Janine Courtillon Elaborer un cours de FLE. Hachette Français Langue Etrangère; 1er édition, 2013.-160p.
 6. Біляковська О.О. Дидактика середньої школи: Текст лекцій і завдань для самоконтролю та контролю. – Львів, 2011. – 162с.
 7. Бутенко Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні: Підручник. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 384 с.
 8. Варій М. Й. Загальна психологія.: підр. [для студ. вищ. навч. закл.]/ К.: Центр учбової літератури, 2009. – 1007 с.
 9. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. /науков. редактор українського видання доктор пед.наук. професор С.Ю Ніколаєва.- Київ, вид-во “Ленвіт”, 2003. – 273 с.
 10. Ковальчук Л. О. Основи педагогічної майстерності : навч. посібник. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 2007. – 608 с.
 11. Костирко І.Г. Університетська освіта (вступ до фаху): навч. посібник / І.Г.Костирко, Л.Б. Гнатишин, Л.П. Петришин, М.П. Гарасим. – Львів: 2011. – 350 с.
 12. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності. – Львів, 2007. – 608с.
 13. Мищишин. І. Форми організації навчання у середній школі. Текст лекції. Львів, 2004.
 14. Мойсеюк Н. Е. Педагогіка: навч.посіб. / Н. Е. Мойсеюк. – К.: Саммит-Книга,. 2007. – 656 с.
 15. Москаленко В.В. М Соціальна психологія. Підручник. Видання 2 ге, виправлене та доповнене – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 688 с.
 16. Ніколаєнко С.М. Освіта в інноваційному поступі суспільства / С.М. Ніколаєнко. – К. : Знання, 2006. – 207 с.
 17. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання – К.: Видавництво А. С. К. , 2004. — 192 с.
 18. П’ятакова Г. П., Заячківська Н. М. Сучасні педагогічні технології та методика застосування їх у вищій школі: Навч.-метод. посібник. – Львів, 2003.- 55с.

Інтернет-ресурси:

https://pidruchniki.com/1878100834951/pedagogika/metodologiya_pedagogiki

http://studentam.net.ua/content/view/2233/97/.

https://imzo.gov.ua/movno-literaturna-osvitnia-haluz/

https://svitliteraturu.com/board/programi/elektronni_pidruchniki_do_modelnikh_program_nush/3-1-0-336

Матеріали

Організація педагогічної практики та оформлення звітної документації: метод. вказівки для проходження педагогічної практики

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус