Педагогічна практика (французька, 4 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
86Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
8180Інф41доцент Вигнанська І. М.
Інф41доцент Ярошко-Кушнір Н. С.
Інф41Миколаєвич-Джуман Н. Б.

Опис курсу

Педагогічна практика є складовою частиною основної освітньої програми професійної підготовки бакалаврів та дозволяє студентам набути практичних навичок та досвіду викладацької роботи, необхідних для викладання дисципліни за профілем набутої спеціальності у середніх навчальних закладах після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Педагогічній практиці передує вивчення курсів з педагогіки, методики викладання та спецкурсу сучасних методів викладання іноземної мови.
Педагогічна практика є завершальним етапом формування вчителя іноземної мови та дає оцінку готовності студентів до виконання функціональних обов’язків вчителя. Практика має комплексний характер і передбачає забезпечення фахової діяльності за такими напрямами роботи:
– методичний – підготовка студента до забезпечення викладання базових, професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності та методик їх викладання;
– психолого-педагогічний − підготовка студента до загально-педагогічної діяльності.

Метою навчальної дисципліни є закріплення педагогічних навичок, здобутих при отриманні кваліфікації бакалавра та вдосконалення знань, необхідних для роботи у середніх навчальних закладах, формування вмінь та застосовування їх у навчально-виховному процесі. В період проходження педагогічної практики студенти знайомляться з особливостями педагогічної діяльності вчителя, оволодівають уміннями та навичками організації навчально-виховної, методичної та науково-дослідницької роботи зі школярами в умовах педагогічної діяльності. Педагогічна практика дозволяє студентам поглибити теоретичні знання із спеціальних і психолого-педагогічних дисциплін, формує психолого-педагогічні та методичні уміння викладання відповідних навчальних дисциплін у системі середньої школи, застосування сучасних технологій і методик навчання, набуття досвіду викладацької роботи, морально – етичних якостей вчителя, творчого стилю педагогічної діяльності.

Завдання:
– ознайомлення з особливостями педагогічної діяльності вчителя;
– оволодіння уміннями та навичками організації навчально-виховної, методичної та дослідницької роботи зі школярами;
– організація науково-дослідної роботи в умовах педагогічної діяльності.
– поглиблення і розширення теоретичних знань із спеціальних і психолого-педагогічних дисциплін, набутих студентами, застосування їх у вирішенні конкретних педагогічних завдань під час практики;
– формування у студентів психолого-педагогічних та методичних умінь викладання відповідних навчальних дисциплін у системі середньої школи;
– вироблення умінь організації основних форм навчання у середній школі, застосування сучасних технологій і методик навчання;
– формування умінь професійного і педагогічного спілкування зі шкільною аудиторією;
– виховання досвіду викладацької роботи, морально – етичних якостей вчителя, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен
Знати: основні положення зі спеціальних та психолого-педагогічних дисциплін; основні форми навчання у середній школі; лексико-комунікативну специфіку професійного спілкування у навчальному закладі; методи організації та проведення практичного заняття; використання інноваційних технічних засобів та носіїв, автентичних матеріалів для забезпечення якісного викладання іноземної мови; сучасні методики викладання іноземної мови та інтерактивні методи вивчення; підходи до організації основних форм навчання у навчальному закладі; критерії оцінювання навчальної діяльності учнів.

Вміти: розробити розгорнутий план-конспект практичного заняття з французької мови відповідно до робочої навчальної програми; методично грамотно спланувати заняття, визначати цілі, конкретні етапи заняття та методичні прийоми для їх досягнення; грамотно використовувати технічні та інші допоміжні засоби навчання; написати рецензію на залікове заняття, підготувати та провести підсумкові залікові заняття, виховний захід; створювати чіткий та логічний план навчального заняття, планувати модель комунікації та оформлювати звітну документацію; володіти основними принципами та техніками викладання всіх видів мовленнєвої діяльності (усне письмове розуміння, усне і письмове вираження), застосовуючи різноманітні методи організації навчального процесу, здобуті мовні та соціо-культурні знання у контексті професійного спілкування; застосовувати інтерактивні методи та колективні форм навчання іноземної мови, науково-дослідної та психолого-педагогічної діяльності; володіти кваліфікаційною характеристикою, його професійною компетенцією; систематизувати загально-педагогічні знання, уміння і навички педагогічного спостереження, виправлення помилок та пояснення їх у процесі навчальної роботи.

Рекомендована література

1. Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи. – К.: Кондор, 2008. -272 с.
2. Асистентська практика студентів – магістрів. Орієнтовна програма і методичні рекомендації щодо проходження асистентської педагогічної практики. Підготовлені кафедрою педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка, березень 2004 р. – http://www.lnu.edu.ua/Pedagogika/pramag.pdf
3. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за модульно-рейтинговою системою навчання / С.С. Вітвицька. – 2-ге вид. – К. : Центр навчальної літератури, 2011. – 384 с.
4. Дмитриченко М.Ф. Вища освіта і Болонський процес: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.Ф. Дмитриченко. – К.: Знання України, 2006. – 440 с.
5. Костирко І.Г. Університетська освіта (вступ до фаху): навч. посібник / І.Г.Костирко, Л.Б. Гнатишин, Л.П. Петришин, М.П. Гарасим. – Львів: 2011. – 350 с.
6. Навчальний процес у вищій педагогічній школі / За ред. Мороза О.Г.- К.: НПУ, 2001. – 338с.
7. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі. – К.: Центр учбової літератури, 2007. -232 с.
8. Ніколаєнко С.М. Освіта інноваційному поступі суспільства / С.М. Ніколаєнко. – К. : Знання, 2006. – 207 с.
9. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес. Уклад. М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, К.М. Лемківський, Ю.В. Сухарніков. – К.: Узд., 2004. – 60 с.
10. Сліпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К.: НПУ, 2000. – 210с.
11. Ярошко Н., Миколаєвич-Джуман Н. Організація педагогічної практики та оформлення звітної документації: метод. вказівки для проходження педагогічної практики студентів спеціальностей: 6.020303 – «Філологія (французька мова та література)», 8.020303 – «Філологія (французька мова та література)» / Наталія Ярошко, Наталія Миколаєвич-Джуман. – 2017. – 17 січня. – Рец. на метод. вказівки : Організація педагогічної практики та оформлення звітної документації / І. Вигнанська. – Львів : Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – 22 с.

Матеріали

Організація педагогічної практики та оформлення звітної документації: метод. вказівки для проходження педагогічної практики

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус