Теоретична граматика

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
120професор Андрейчук Н. І.Інп31, Інп32, Інп33

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
512Інп31
Інп32
Інп33

Опис курсу

Курс повинен сформувати уявлення про граматичний стрій сучасної англійської мови як системи, частини якої взаємоповʼязані Передбачається розвиток умінь узагальнення положень різних граматичних теорій та пошук можливих відповідей на дискусійні питання.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні факти з історії розвитку граматичних теорій; напрями та методи досліджень у царині граматики; принципи виокремлення класів слів (частин мови) та їхні граматичні характеристики в сучасній англійській мові; основні положення синтаксису, принципи виокремлення синтаксичних структур та структурного аналізу речень різних типів.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: застосовувати методи структурної та генеративної лінгвістики для аналізу граматичних явищ; встановлювати класи слів з урахуванням диференційних ознак; визначати імпліцитні та експліцитні показники граматичних категорій класів слів, встановлювати типи синтаксичних структур на рівні словосполучень і речень; робити конституентний аналіз речення з урахуванням синтаксичної семантики та прагматичного синтаксису.

Рекомендована література

БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

 1. Арнольд И. В. Основы научных исследований в лингвистике. М.: Высш.шк., 1991. 140 с.
 2. Бархударов Л. Очерки по морфологии современного английского языка. М.: Высшая школа, 1975. 156 с.
 3. Бархударов Л.С., Штелинг Д.А. Грамматика английского языка. – М.: Изд-во литературы на иностранных языках, 1960. 422 c.
 4. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики [4-е изд., испр.]. М.: Высшая школа, 2004. 239 с.
 5. Блох М.Я., Семенова Т.Н., Тимофеева С.В. Практикум по теоретической грамматике английского языка М.:Высшая школа, 2010. 471 с.
 6. Бурлакова В.В. Синтаксические структуры современного английского языка. М.: Просвещение, 1984. 112 с.
 7. Иванова И. П., Бурлакова В.В., ПочепцовГ.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. М.: Высшая школа, 1981. 285 с.
 8. Кобрина Н.А. Теоретическая грамматика современного английского языка. М.: Высшая школа, 2001. 496 с.
 9. Смирницкий А. Морфология английского языка. М.: Изд-во литературы на иностранных языках, 1959. 440 с.
 10. Смирницкий А. Синтаксис английского языка. М.: Изд-во литературы на иностранных языках, 1957. 284 с.
 11. Федоренко О.І., Сухорольська С.М. Граматика англійської мови. Навч. посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. 360 с
 12. Biber D., Johansson S. and others. Longman. Grammar of Spoken and Written English. Longman, 1999. 1204 p.
 13. Ilyish B. The Structure of Modern English. М.-Л., 19
 14. Korsakov A. The Use of Tenses in English. Lvov: Lvov University Press, 1969. 250 p.
 15. Koshevaya I.G. The Theory of English Grammar. М.: Просвещение, 336 с.
 16. Morokhovskaya E.J. Theoretical Grammar through Practice. Л.: Просвещение, 1973. 180 с.
 17. A., Greenbaum, S., Leech G. Svartvik J. A Comprehensive Grammar of the English Language. Longman, 1985. 1179 p.
 18. A., Greenbaum, S., Leech G. Svartvik J. A University Grammar English. М.: Высшая школа. 1982. 391 р.

 

ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Адмони В.Г. Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики. Л.: Высшая школа, 1988. 356с.
 2. Гуревич В.В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная типология английского и русского языков. М.: Флинта: Наука, 2003. 168 с.
 3. Иофик Л.Л., Поспелова А.Г., Чахоян Л.П. Хрестоматия по теоретической грамматике английского языка. – Л.: Просвещение, 1981. – 214 с.
 4. Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: 1990. – 685 с.
 5. Слюсарева Н.А. Проблемы функциональной морфологии современного английского языка. М.: Высшая школа, 1986. 382с.
 6. Спорные вопросы английской грамматики. М.: Высшая школа, 1988. 420с.
 7. Теоретическая грамматика английского языка [под ред. В.В. Бурлаковой]. Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. 251 с.
 8. Худяков А.А. Теоретическая грамматика английского языка: Учеб. пособие для студ. филол. фак. и фак. ин. яз. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 256 с.
 9. Chomsky N. Syntactic Structures. [2d ed. With an introduction by David W. Lightfoot]. Berlin: Mouton de Gruyter, 1957.
 10. Crystal D. The Cambridge encyclopedia of language. Cambridge: Cambridge University, 1987.
 11. Harris String Analysis of Sentence Structure. The Hague, 1962. 480 p.
 12. Haspelmath M. Understanding Morphology. Oxford – New York: Arnold, 2002.
 13. Jespersen O. Essentials of English Grammar. Tuscaloosa, AL: University of Alabama Press, 1964.
 14. Palmer F. Linguistic Study of the English Verb. London, 1965
 15. Poutsma H. A Grammar of the English Language. Croningen, 1996
 16. Tallerman M. Understanding Syntax. Routledge [5 edition], 2019. 370 p.
 17. Yule G. Pragmatics. Oxford University Press, 1996.

Матеріали

Питання на іспит 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: СИЛАБУС з навчальної дисципліни "ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА"

Завантажити силабус