Бриська Орислава Ярославівна

Посада: доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура, доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): 032 239 43 74

Електронна пошта: oryslava.bryska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

 • Історія перекладу
 • Переклад і націєтворення
 • Переклад і тоталітаризм
 • Локалізація,
 • Транскреація
 • Проектний менеджмент в галузі перекладу
 • Переклад і цифрові технології

Курси

Публікації

 1. Bryska O. (in coauthorship with Dzera O.) How to write a master’s thesis. Guidelines for writing. Lviv, 2023.
 2. Бриська О. Шляхом  гуманізації  в  українському  перекладознавстві  [Зорівчак Р. З любов’ю до науки та життя] // Слово і час. № 3. 2023. С.105-108.
 3. Бриська  О. “Менеджмент перекладацьких проєктів: актуальність, методології і перспективи галузі в Україні” //Переклад в Україні: 1991-2021. Львів, 2023. С. 40-48.
 4. Bryska O. Literary translator studies in Ukraine: perspective of Mykola Zerov // Abstracts. HTN Conference 2022. History and Translation: Multidisciplinary Perspectives. 25-28 May 2022, Tallinn University. P. 25.
 5. Bryska O. Translation as Resistance: Stance of Mykola Zerov // Translation as Resistance: The Politics of Intercultural Mediation in East-Central Europe. A Book of Conference Abstracts. Lviv: Lviv University Publishing, 2022. 54 p.
 6. Bryska O. Project management in Teaching localization as a type of Translation / Oryslava Bryska // Project approach in the didactic process of universities – international dimension. No III(V). – Lodz: PIKTOR Szlaski i Sobczak Spółka Jawna, 2021. – 283 p.
 7. Бриська О. Я. Роль перекладу у формуванні національної ідентичності // Іноземна філологія: Укр. наук зб. Львів, 2020. Вип. 133. С. 165–172. http://dx.doi.org/10.30970/fpl.2020.133.3180
 8. Bryska O. Mykola Zerov’s View of Translation as a History of National Identity Shaping /
  O. Bryska // National Identity in Translation ; ed. by L. Harmon and D. Osuchowska. – Berlin : Peter Lang, 2019. – P. 43–51. – Available from : https://doi.org/10.3726/b16040
 9. Бриська О. Микола Зеров як криик та теоретик перекладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 “Перекладознавство” / О. Бриська. — К., 2018. — 20 с. 
 10. Бриська О. Я. Історико-літературні студії Миколи Зерова // Studia Ukrainica Posnaniensia. Poznan, 2016. Zeszyt III. C. 191–200.
 11. Бриська О. Я. Переклад у системі національної культури: погляд неокласиків Миколи Зерова та Максима Рильського // Літературознавчі студії. Збірник наукових праць. К., 2012. Вип. 34. С. 31–39.
 12. Бриська О. Актуалізація націєтворчої функції перекладу як складова перекладацької стратегії / О. Бриська // Тези звітної наукової конференції професорсько‑викладацького складу факультету іноземних мов за 2020 рік (4‑5 лютого 2021 рік). На пошану док‑ тора філологічних наук, академіка Романа Семеновича Помірка. Львів : ПАІС, 2021. 200 с.
 13. Бриська О. Останні дослідження у сфері локалізації в Україні / О. Бриська // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2019 рік (5-6 лютого 2020 рік). Львів, 2020. С. 40-41.
 14. Бриська О. Я. Переклад як вияв неокласичного напряму в українській культурі // Іноземна філологія: укр. наук. зб. Львів, 2015. Вип. 128. С. 163–170.
 15. Бриська О. Я. До питання про перекладацькі методи Миколи Зерова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: зб. наук. пр. / уклад.: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. Острог: Видавн. нац. ун-ту «Острозька академія», 2014. Вип. 45. С. 199–202.
 16. Бриська О. Я. Шевченкіана Миколи Зерова // Słowo, Tekst, Czas XIІ. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich”. W 200. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki. Szczecin; Greifswald, 2014. T 1. C. 119–127.
 17. Бриська О. Я. До питання про теорію і практику перекладу М. Зерова // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. «Редакция журнала научных публикаций аспирантов и докторантов», 2014. № 2. С. 144–148.
 18. Волошин О. Я. Неокласицизм в українському перекладознавстві. Феномен Миколи Зерова // Філологічні студії: науковий часопис.  Луцьк, 2007. № 1–2 (39–40).
  С. 55–60.
 19. Волошин О. Я. Іван Франко та Микола Зеров: суміжність підходів до перекладу// Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 5 ч. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. Вип. 75 (5). С. 109–113.
 20. Волошин О. Я. Реалістичний та неокласичний методи перекладу драми (на матеріалі українських перекладів драми О. С. Пушкіна “Борис Годунов”) // Мова і культура (наук. журнал). К.: Видавн. Дім Дмитра Бураго, 2008. Вип.10. Т. ІІ (102).
  С. 268–275.
 21. Волошин О. Я. Микола Зеров як критик перекладу // Іноземна філологія. Український наук. зб. Львів, 2010. Вип. C. 180–186.
 22. Волошин О. Я. Микола Зерова та Іван Франко як теоретики перекладу // Український переклад від Зерова до сьогодення: програма та резюме доповідей учасників наук. читань (м. Київ, 20-21 жовт. 2004 р.) / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філології. Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 2004. С. 11–12.
 23. Волошин О. Я. Принципи перекладу у теоретичних працях Миколи Зерова та Івана Франка // Мовні та концептуальні картини світу: матеріали наук. конф. “Від Зерова до сьогодення” (м. Київ, 20–21 жовт. 2004 р.). Київ: ВПЦ “Київ. ун-т”, 2004. С.10–13.
 24. Волошин О. Я. Особливості перекладу історичної драми О. Пушкіна “Борис Годунов” (на матеріалі українського та англійського перекладів) // Українська перекладознавча традиція: історія, методика, сучасні концепції: зб. матеріалів ІІ Всеукр. студ. наук. конф. (м. Луцьк, 21–22 квіт. 2005 р.) / ред. кол. А. Є. Рогатюк, Крисанова Т. А. та ін. Луцьк: Волин. ін-т економ. та менедж., 2005. С. 14–15.
 25. Волошин О. Я. П. Куліш як перекладач: бачення М. Зерова // Наука та вища освіта: тези доп. учасників ХІV міжвуз. наук. конф. (м. Запоріжжя, 11–18 трав. 2006 р.): у 2 ч. / Гуманітарний ун-т “Запорізький інститут державного та муніципального управління”. Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2006. Ч. 2. С. 263–264.
 26. Волошин О. Я. Постать Пантелеймона Куліша в контексті критичних і перекладознавчих праць Миколи Зерова // Мова і культура: тези доп. учасників XV наук. конф. ім. проф. Сергія Бураго (м. Київ, 19–23 черв. 2006 р.) / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Київ: Вид. дім С. Бураго, 2006. С. 256.
 27. Волошин О. Я. Діяльність Миколи Зерова як критика перекладів. Теоретичний та практичний аспекти // Григорій Кочур у контексті української культури другої половини ХХ віку: матеріали Всеукр. наук. конф. (Львів, 14–15 жовт. 2005 р.). Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. С. 194–198.
 28. Волошин О. Я. Постать Пантелеймона Куліша в контексті критичних та перекладознавчих праць Миколи Зерова // Мова і культура: матеріали XV наук. конф. ім. проф. Сергія Бураго (м. Київ, 19–23 черв. 2006 р.) / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Київ: Вид. дім С. Бураго, 2006. С. 260–269.
 29. Волошин О. Я. “Полтава” у перекладі Є. Гребінки. Критичний огляд Миколи Зерова // Лінгвістичні дослідження. Актуальні проблеми сучасного художнього перекладу: матеріали Міжнар. наук.-метод. семінару. Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2007. Вип. C. 27–34.
 30. Волошин О. Я. Микола Зеров як перекладознавець: крізь призму праць Григорія Кочура // Григорій Кочур у контексті української культури ХХІ віку: матеріали IVМіжнар. наук. конф. (м. Львів, 15–17 листоп. 2008 р.). Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. С. 121–125.

Біографія

На даний момент доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорі Кочура факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи. Наукові зацікавлення: історія перекладу, переклад і тоталітаризм, менеджмент перекладацьких проектів, локалізація і транскреація в епоху цифровізації, цифрові технології в перекладі.

З вересня 2000 до червня 2005 навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю “Переклад”, здобула кваліфікацію магістра філології. У 2002-2005 роках працювала вчителем англійської мови у «AmES», “Liberty. Сallan Method School”.
2005 року вступила до аспірантури. Після закінчення аспірантури у листопаді 2008 року призначена на посаду асистента кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Франкового університету.
2010-2020 року займала посаду координатора програми, консультанта з освітніх питань та супроводу навчального процесу в американській компанії «Форте Нолидж» (Forte Knowledge). 2017 року проходила стажування в Чиказькій філії компанії.
2018 року успішно захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю «Перекладознавство».
За час своєї наукової діяльності виступила на більш ніж 20 міжнародних та вітчизнаних наукових конференціях, проходила стажування в Католицькому університеті у Ружемброку, на програмі “Enhancement of the HEIs Institutional Capacity and Researchers Career Development”, міжнародному стажуванні “Міжнародні проєкти: планування, аплікування, управління та звітність” (UNS, м. Лодзь, Польща, CEASC, Україна), програмі мобільності “Designing a University Business Incubator” (ULSP, Чехія), Вдосконалення викладацької майстерності, Інструменти Google для освіти, Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича, є автором 30 наукових праць.
З червня 2020 року займаю посаду заступника завідувача кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура факультету іноземних мов з навчально-методичної роботи.
З вересня 2020 року вступила на посаду доцента кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка.
Розробляла та читаю такі лекційні курси: менеджмент перекладацьких проектів, транскреація і локалізація як підвиди перекладу, комп’ютерні технології та переклад.

Різне

 • Oxford University Press logo
  Oxford Professional Development

  Oxford University Press. Issued Mar 2023

  Skills: Teaching English as a Second Language · English Teaching · English as a Second Language (ESL)
 • Google logo

  Google

   

 • memoQ logo

  memoQIssued Aug 2022Credential ID uexnogvtks

   

 • Uczelnia Nauk Spolecznych Fundacja, Central European Academy Studies and Certifications. Lodz. Issued Dec 2021.

 • Czech Republic Development Cooperation.

 • Ministry of Education.

 • edX logo
  Internationalization: Creating Digital Content for the World

  . Issued

 • Localization: Adapting Digital Content to Local Markets

 

Методичні матеріали

Розклад