Бриська Орислава Ярославівна

Посада: доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): 032 239 43 74

Електронна пошта: oryslava.bryska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Переклад, філологія

Курси

Публікації

 1. Бриська О. Я. Роль перекладу у формуванні національної ідентичності // Іноземна філологія: Укр. наук зб. Львів, 2020. Вип. 133. С. 165–172. http://dx.doi.org/10.30970/fpl.2020.133.3180
 2. Bryska O. Mykola Zerov’s View of Translation as a History of National Identity Shaping /
  O. Bryska // National Identity in Translation ; ed. by L. Harmon and D. Osuchowska. – Berlin : Peter Lang, 2019. – P. 43–51. – Available from : https://doi.org/10.3726/b16040
 3. Бриська О. Микола Зеров як криик та теоретик перекладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 “Перекладознавство” / О. Бриська. — К., 2018. — 20 с. 
 4. Бриська О. Я. Історико-літературні студії Миколи Зерова // Studia Ukrainica Posnaniensia. Poznan, 2016. Zeszyt III. C. 191–200.
 5. Бриська О. Я. Переклад як вияв неокласичного напряму в українській культурі // Іноземна філологія: Укр. наук зб. Львів, 2015. Вип. 128. С. 163–170.
 6. Бриська О. Я. Шевченкіана Миколи Зерова // Słowo, Tekst, Czas XIІ. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich”. W 200. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki. Szczecin – Greifswald, 2014. T 1. C. 119–127.
 7. Бриська О. Я. До питання про перекладацькі методи Миколи Зерова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. пр. / уклад.: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія», 2014. Вип. 45. С. 199–202.
 8. Бриська О. Я. До питання про теорію і практику перекладу М. Зерова // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. Курск: «Редакция журнала научных публикаций аспирантов и докторантов», 2014. № 2. С. 144–148;
 9. Бриська О. Я. Переклад у системі національної культури: погляд неокласиків Миколи Зерова та Максима Рильського // Літературознавчі студії. Збірник наукових праць. К., 2012. Вип. 34. С. 31–39.
 10. Волошин О. Я. Микола Зеров як критик перекладу // Іноземна філологія. Український науковий збірник. Львів, 2010. Вип. 122. C. 180–186.
 11. Волошин О. Я. Микола Зеров як перекладознавець: крізь призму праць Григорія Кочура // Григорій Кочур у контексті української культури ХХІ віку: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції (Львів, 15–17 листопада 2008 року). Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. С. 121–125.
 12. Волошин О. Я. Неокласицизм в українському перекладознавстві. Феномен Миколи Зерова // Філологічні студії: науковий часопис. № 1-2 (39-40). Луцьк, 2007 р. С. 55–60.
 13. Волошин О. Я. Іван Франко та Микола Зеров: суміжність підходів до перекладу // Наукові записки. Випуск 75(5). Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. С. 109–113.
 14. Волошин О. Я. Реалістичний та неокласичний методи перекладу драми (на матеріалі українських перекладів драми О. С. Пушкіна “Борис Годунов”) // Мова і культура. (Науковий журнал). К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. Вип.10. Т. ІІ (102). С. 268–275.
 15. Волошин О. Я. Микола Зерова та Іван Франко як теоретики перекладу // Український переклад від Зерова до сьогодення: програма та резюме доповідей учасників наук. читань, м. Київ, 20–21 жовтня 2004 р. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології. Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 2004. С. 11–12.
 16. Волошин О. Я. Принципи перекладу у теоретичних працях Миколи Зерова та Івана Франка // Мовні та концептуальні картини світу: Матеріали наукової конференції “Від Зерова до сьогодення” (м. Київ, 20–21 жовтня 2004 р.). Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2004. С. 10–13.
 17. Волошин О. Я. Особливості перекладу історичної драми О. Пушкіна “Борис Годунов” (на матеріалі українського та англійського перекладів) // Українська перекладознавча традиція: історія, методика, сучасні концепції: Зб. Матеріалів ІІ Всеукр. студ. наук. конф., Луцьк, 21– 22 квітня 2005 р. / Ред. кол. А. Є. Рогатюк (відп. ред.), Крисанова Т. А. та ін. Луцьк: Волинський інститут економіки та менеджменту, 2005. С. 14–15.
 18. Волошин О. Я. П. Куліш як перекладач: бачення М. Зерова // Наука та вища освіта: тези доповідей учасників ХІV міжвуз. наук. конф., м. Запоріжжя, 11–18 травня 2006 р.: У 2 ч. / Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного та муніципального управління”. Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2006. Ч. 2. С. 263–264.
 19. Волошин О. Я. Постать Пантелеймона Куліша в контексті критичних і перекладознавчих праць Миколи Зерова // Мова і культура: тези доповідей учасників XV наукової конференції ім. проф. Сергія Бураго, м. Київ, 19–23 червня 2006 / Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ: Вид. дім С. Бураго, 2006. С. 256.
 20. Волошин О. Я. Діяльність Миколи Зерова як критика перекладів. Теоретичний та практичний аспекти // Григорій Кочур у контексті української культури другої половини ХХ віку: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 14–15 жовтня 2005 року). Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. С. 194–198.
 21. Волошин О. Я. Постать Пантелеймона Куліша в контексті критичних та перекладознавчих праць Миколи Зерова // Мова і культура : Матеріали XV наукової конференції ім. проф. Сергія Бураго, м. Київ, 19–23 червня 2006 / Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ: Вид. дім С. Бураго, 2006. С. 260–269.
 22. Волошин О. Я. “Полтава” у перекладі Є. Гребінки. Критичний огляд Миколи Зерова // Лінгвістичні дослідження. Актуальні проблеми сучасного художнього перекладу : Матеріали Міжнародного науково-методичного семінару (м. Горлівка, 20–21 жовтня 2004 р.). Випуск 6. Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2007. C. 27–34.

Біографія

З вересня 2000 до червня 2005 навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю “Переклад”, здобула кваліфікацію магістра філології. У 2002-2005 роках працювала вчителем англійської мови у «Американській-Англійській Школі», “Liberty. Сallan Method School”.
2005 року вступила до аспірантури. Після закінчення аспірантури у листопаді 2008 року призначена на посаду асистента кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Франкового університету.
2010-2020 року займала посдау консультанта з освітніх питань та супроводу навчального процесу в американській компанії «Форте Нолидж» (Forte Knowledge). 2017 року проходила стажування в Чиказькій філії компанії.
2018 року успішно захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальностю «Перекладознавство».
За час своєї наукової діяльності виступила на більш ніж 20 міжнародних та вітчизнаних наукових конференціях, проходила стажуання в Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича, є автором 24 наукових праць.
З червня 2020 року займаю посаду заступника завідувача кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура факультету іноземних мов з навчально-методичної роботи.
З вересня 2020 року вступила на посаду доцента кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка.
Розробляла та читаю такі лекційні курси: менеджмент перекладацьких проектів, транскреація і локалізація як підвиди перекладу, комп’ютерні технологія та переклад.<a

Методичні матеріали

Розклад