Бриська Орислава Ярославівна

Посада: доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): 032 239 43 74

Електронна пошта: oryslava.bryska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Переклад, філологія

Курси

Публікації

 1. Бриська О. Я. Роль перекладу у формуванні національної ідентичності // Іноземна філологія: Укр. наук зб. Львів, 2020. Вип. 133. С. 165–172. http://dx.doi.org/10.30970/fpl.2020.133.3180
 2. Bryska O. Mykola Zerov’s View of Translation as a History of National Identity Shaping /
  O. Bryska // National Identity in Translation ; ed. by L. Harmon and D. Osuchowska. – Berlin : Peter Lang, 2019. – P. 43–51. – Available from : https://doi.org/10.3726/b16040
 3. Бриська О. Микола Зеров як криик та теоретик перекладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 “Перекладознавство” / О. Бриська. — К., 2018. — 20 с. 
 4. Бриська О. Я. Історико-літературні студії Миколи Зерова // Studia Ukrainica Posnaniensia. Poznan, 2016. Zeszyt III. C. 191–200.
 5. Бриська О. Я. Переклад як вияв неокласичного напряму в українській культурі // Іноземна філологія: Укр. наук зб. Львів, 2015. Вип. 128. С. 163–170.
 6. Бриська О. Я. Шевченкіана Миколи Зерова // Słowo, Tekst, Czas XIІ. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich”. W 200. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki. Szczecin – Greifswald, 2014. T 1. C. 119–127.
 7. Бриська О. Я. До питання про перекладацькі методи Миколи Зерова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. пр. / уклад.: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія», 2014. Вип. 45. С. 199–202.
 8. Бриська О. Я. До питання про теорію і практику перекладу М. Зерова // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. Курск: «Редакция журнала научных публикаций аспирантов и докторантов», 2014. № 2. С. 144–148;
 9. Бриська О. Я. Переклад у системі національної культури: погляд неокласиків Миколи Зерова та Максима Рильського // Літературознавчі студії. Збірник наукових праць. К., 2012. Вип. 34. С. 31–39.
 10. Волошин О. Я. Микола Зеров як критик перекладу // Іноземна філологія. Український науковий збірник. Львів, 2010. Вип. 122. C. 180–186.
 11. Волошин О. Я. Микола Зеров як перекладознавець: крізь призму праць Григорія Кочура // Григорій Кочур у контексті української культури ХХІ віку: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції (Львів, 15–17 листопада 2008 року). Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. С. 121–125.
 12. Волошин О. Я. Неокласицизм в українському перекладознавстві. Феномен Миколи Зерова // Філологічні студії: науковий часопис. № 1-2 (39-40). Луцьк, 2007 р. С. 55–60.
 13. Волошин О. Я. Іван Франко та Микола Зеров: суміжність підходів до перекладу // Наукові записки. Випуск 75(5). Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. С. 109–113.
 14. Волошин О. Я. Реалістичний та неокласичний методи перекладу драми (на матеріалі українських перекладів драми О. С. Пушкіна “Борис Годунов”) // Мова і культура. (Науковий журнал). К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. Вип.10. Т. ІІ (102). С. 268–275.
 15. Волошин О. Я. Микола Зерова та Іван Франко як теоретики перекладу // Український переклад від Зерова до сьогодення: програма та резюме доповідей учасників наук. читань, м. Київ, 20–21 жовтня 2004 р. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології. Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 2004. С. 11–12.
 16. Волошин О. Я. Принципи перекладу у теоретичних працях Миколи Зерова та Івана Франка // Мовні та концептуальні картини світу: Матеріали наукової конференції “Від Зерова до сьогодення” (м. Київ, 20–21 жовтня 2004 р.). Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2004. С. 10–13.
 17. Волошин О. Я. Особливості перекладу історичної драми О. Пушкіна “Борис Годунов” (на матеріалі українського та англійського перекладів) // Українська перекладознавча традиція: історія, методика, сучасні концепції: Зб. Матеріалів ІІ Всеукр. студ. наук. конф., Луцьк, 21– 22 квітня 2005 р. / Ред. кол. А. Є. Рогатюк (відп. ред.), Крисанова Т. А. та ін. Луцьк: Волинський інститут економіки та менеджменту, 2005. С. 14–15.
 18. Волошин О. Я. П. Куліш як перекладач: бачення М. Зерова // Наука та вища освіта: тези доповідей учасників ХІV міжвуз. наук. конф., м. Запоріжжя, 11–18 травня 2006 р.: У 2 ч. / Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного та муніципального управління”. Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2006. Ч. 2. С. 263–264.
 19. Волошин О. Я. Постать Пантелеймона Куліша в контексті критичних і перекладознавчих праць Миколи Зерова // Мова і культура: тези доповідей учасників XV наукової конференції ім. проф. Сергія Бураго, м. Київ, 19–23 червня 2006 / Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ: Вид. дім С. Бураго, 2006. С. 256.
 20. Волошин О. Я. Діяльність Миколи Зерова як критика перекладів. Теоретичний та практичний аспекти // Григорій Кочур у контексті української культури другої половини ХХ віку: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 14–15 жовтня 2005 року). Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. С. 194–198.
 21. Волошин О. Я. Постать Пантелеймона Куліша в контексті критичних та перекладознавчих праць Миколи Зерова // Мова і культура : Матеріали XV наукової конференції ім. проф. Сергія Бураго, м. Київ, 19–23 червня 2006 / Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ: Вид. дім С. Бураго, 2006. С. 260–269.
 22. Волошин О. Я. “Полтава” у перекладі Є. Гребінки. Критичний огляд Миколи Зерова // Лінгвістичні дослідження. Актуальні проблеми сучасного художнього перекладу : Матеріали Міжнародного науково-методичного семінару (м. Горлівка, 20–21 жовтня 2004 р.). Випуск 6. Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2007. C. 27–34.

Біографія

Народилася 9 грудня 1983 року в місті Львові. З 1990 до 1993 року навчалася в Середній загальноосвітній школі № 2 в місті Стрию, Львівської області. В 1993 році вступила до Української гімназії імені Андрея Шептицького з поглибленим вивченням іноземних мов, яку закінчила у 2000 році.
З вересня 2000 до червня 2005 навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю “Переклад”, здобула кваліфікацію магістра філології. У 2002-2005 роках працювала вчителем англійської мови у «Американській-Англійській Школі».
2005 року вступила до аспірантури. Після закінчення аспірантури у листопаді 2008 року призначена на посаду асистента кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Франкового університету, де працюю до сьогодні.
Одружена. Виховую двох доньок.

Розклад