Друга іноземна мова (іспанська)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
36Немає
45Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
396Іна21Євдокимова  І. А.
Іна22Лисюк  С. В.
Іна23доцент Маєвська О. Т.
Осєчко С. М.
Сайфутдінова О. Ю.
496Іна21Євдокимова  І. А.
Іна22Лисюк  С. В.
Іна23доцент Маєвська О. Т.
Осєчко С. М.
Сайфутдінова О. Ю.

Опис курсу

Мета курсу «Друга іноземна мова (іспанська)» полягає у у формуванні мовної (засвоїти базовий мовний репертуар, який дозволить студентові справлятися з повсякденними ситуаціями з передбаченим змістом) та мовленнєвої компетенції (засвоїти фрази та широко вживані вирази, необхідні для повсякденного спілкування у сферах особистого побуту, сімейного життя) студентів.

Завдання курсу: виробити навики та уміння іспанської нормативної вимови студентів, розвинути їхні аудитивні вміння; сформувати лексичний запас обсягом 2000 слів та словосполучень; розвинути граматичні навики, необхідні для аудіювання, мовлення, читання і письма; ознайомити з головними морфологічними і синтаксичними категоріями, граматичною будовою основних типів простих і складних речень; виробити вміння адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування.

В результаті вивчення курсу студент повинен
знати:
– особливості іспанської вокалічної і консонантної систем;
– знати засоби вираження певної комунікативної інтенції;
– знати формальні правила семантичних моделей породження речень і висловлювань;
– головні морфологічні і синтаксичні категорії, що складають лінгвальну сутність граматики сучасної іспанської мови;
– різні властивості слова: його семантику, стилістичну характеристику, систему форм слова, словотворчу структуру і можливості сполучення, функції в реченні та ін.
вміти:
– чітко артикулювати іспанські звуки;
– практично володіти лексичними одиницями у певних сферах людської діяльності відповідно до програми курсу;
– теоретично і практично володіти запланованими для курсу граматичними темами;
– аналізувати іспанською мовою морфологічні і синтаксичні явища;
– адекватно реагувати в певній комунікативнй ситуації, дотримуючись параметрів комунікативної відповідності, мовної правильності, правил ввічливості та поведінки.
– вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири або без опор;
– дотримуючись правил орфографії, писати послідовні зв’язні тексти на ряд знайомих тем у межах свого кола інтересів.

Рекомендована література

Базова
1. Помірко Роман. Gramática española en ejercicios = Граматика іспанської мови у вправах : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 308 с.
2. Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Avance. Curso de español. Nivel elemental. – Madrid: SGEL, 1995.
3. Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Avance. Curso de español. Nivel intermedio. – Madrid: SGEL, 1995.
4. En Uso: ejercicios de gramática. A2. Madrid: Edelsa, 2008. – 160 p.
5. En Uso: ejercicios de gramática. B1. Madrid: Edelsa, 2008. – 158 p.

Допоміжна
1. L. Busquets y L. Bonzi. Ejercicios gramaticales de español (nivel medio y superior). Madrid: Verbum, 1996. – 328p.
2. T. García, P. Montaner. El cronómetro. Manual de preparación del DELE. Nivel intermedio. Madrid: Edinumen, 2005.

Інформаційні ресурси
1. Películas españolas
2. CD de los manuales.
3. http://www.cervantes.es/default.htm
4. https://www.holaquetal.com/es_ES/web/hqt/spanish-materials
5. http://www.auladiez.com/ejercicios/index.html
6. http://www.aprenderespanol.org/
7. http://www.redmolinos.com/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус