Друга іноземна мова (іспанська)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
36Іспит
45Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
396Іна21Сухорська Н. І.
Іна22Лисюк  В. В.
Іна23Осєчко С. М.
496Іна21Сухорська Н. І.
Іна22Лисюк  В. В.
Іна23Осєчко С. М.

Опис курсу

Мета курсу «Друга іноземна мова (іспанська)» полягає у у формуванні мовної (засвоїти базовий мовний репертуар, який дозволить студентові справлятися з повсякденними ситуаціями з передбаченим змістом) та мовленнєвої компетенції (засвоїти фрази та широко вживані вирази, необхідні для повсякденного спілкування у сферах особистого побуту, сімейного життя) студентів.

Завдання курсу: виробити навики та уміння іспанської нормативної вимови студентів, розвинути їхні аудитивні вміння; сформувати лексичний запас обсягом 2000 слів та словосполучень; розвинути граматичні навики, необхідні для аудіювання, мовлення, читання і письма; ознайомити з головними морфологічними і синтаксичними категоріями, граматичною будовою основних типів простих і складних речень; виробити вміння адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування.

В результаті вивчення курсу студент повинен
знати:
– особливості іспанської вокалічної і консонантної систем;
– знати засоби вираження певної комунікативної інтенції;
– знати формальні правила семантичних моделей породження речень і висловлювань;
– головні морфологічні і синтаксичні категорії, що складають лінгвальну сутність граматики сучасної іспанської мови;
– різні властивості слова: його семантику, стилістичну характеристику, систему форм слова, словотворчу структуру і можливості сполучення, функції в реченні та ін.
вміти:
– чітко артикулювати іспанські звуки;
– практично володіти лексичними одиницями у певних сферах людської діяльності відповідно до програми курсу;
– теоретично і практично володіти запланованими для курсу граматичними темами;
– аналізувати іспанською мовою морфологічні і синтаксичні явища;
– адекватно реагувати в певній комунікативнй ситуації, дотримуючись параметрів комунікативної відповідності, мовної правильності, правил ввічливості та поведінки.
– вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири або без опор;
– дотримуючись правил орфографії, писати послідовні зв’язні тексти на ряд знайомих тем у межах свого кола інтересів.

Рекомендована література

Базова
1. Помірко Роман. Gramática española en ejercicios = Граматика іспанської мови у вправах : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 308 с.
2. Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Avance. Curso de español. Nivel elemental. – Madrid: SGEL, 1995.
3. Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Avance. Curso de español. Nivel intermedio. – Madrid: SGEL, 1995.
4. En Uso: ejercicios de gramática. A2. Madrid: Edelsa, 2008. – 160 p.
5. En Uso: ejercicios de gramática. B1. Madrid: Edelsa, 2008. – 158 p.

Допоміжна
1. L. Busquets y L. Bonzi. Ejercicios gramaticales de español (nivel medio y superior). Madrid: Verbum, 1996. – 328p.
2. T. García, P. Montaner. El cronómetro. Manual de preparación del DELE. Nivel intermedio. Madrid: Edinumen, 2005.

Інформаційні ресурси
1. Películas españolas
2. CD de los manuales.
3. http://www.cervantes.es/default.htm
4. https://www.holaquetal.com/es_ES/web/hqt/spanish-materials
5. http://www.auladiez.com/ejercicios/index.html
6. http://www.aprenderespanol.org/
7. http://www.redmolinos.com/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус