Друга іноземна мова (іспанська, 2 курс, англійська філологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
36Іспит
45Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
396Іна21Кабов А. В.
Іна22Лисюк  В. В.
Іна23доцент Маєвська О. Т.
Іна24Сухорська Н. І.
Іна15Осєчко С. М.
496Іна21Кабов А. В.
Іна22Лисюк  В. В.
Іна23доцент Маєвська О. Т.
Іна24Сухорська Н. І.
Іна15Осєчко С. М.

Опис курсу

Мета курсу «Друга іноземна мова (іспанська)» полягає у формуванні мовної (засвоїти базовий мовний репертуар, який дозволить студентові справлятися з повсякденними ситуаціями з передбаченим змістом) та мовленнєвої компетенції (засвоїти фрази та широко вживані вирази, необхідні для повсякденного спілкування у сферах особистого побуту, сімейного життя; розвинути загальний лінгвістичний діапазон; розвинути соціолінгвістичну компетенцію на рівні виконання й реагування на основні мовленнєві функції, такі як інформаційний обмін та вимоги, і виражати свої погляди і ставлення простими засобами) студентів.

Цілі: виробити навики та уміння іспанської нормативної вимови студентів, розвинути їхні аудитивні вміння; сформувати лексичний запас обсягом 2000 слів та словосполучень; розвинути граматичні навики, необхідні для аудіювання, мовлення, читання і письма; ознайомити з головними морфологічними і синтаксичними категоріями, з парадигмами окремих частин мови, граматичною будовою основних типів простих і складних речень; виробити вміння адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування; розвинути репродуктивні та продуктивні вміння письма.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

 • особливості іспанської вокалічної і консонантної систем;
 • засоби вираження певної комунікативної інтенції;
 • формальні правила семантичних моделей породження речень і висловлювань;
 • головні морфологічні і синтаксичні категорії, що складають лінгвальну сутність граматики сучасної іспанської мови;
 • різні властивості слова: його семантику, стилістичну характеристику, систему форм слова, словотворчу структуру і можливості сполучення, функції в реченні та ін.

вміти:

 • чітко артикулювати іспанські звуки;
 • практично володіти лексичними одиницями у певних сферах людської діяльності відповідно до програми курсу;
 • теоретично і практично володіти запланованими для курсу граматичними темами;
 • аналізувати іспанською мовою морфологічні і синтаксичні явища;
 • адекватно реагувати в певній комунікативнй ситуації, дотримуючись параметрів комунікативної відповідності, мовної правильності, правил ввічливості та поведінки;
 • описувати досвід, події, сподівання, докази, висловлювати свою думку, робити повідомлення, отримувати інформацію у співрозмовника, передавати інформацію у непрямій мові, пояснювати головні положення ідеї або проблеми;
 • вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири або без опор;
 • дотримуючись правил орфографії написати послідовні зв’язні тексти на ряд знайомих тем у межах свого кола інтересів.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Помірко Р. Граматика іспанської мови у вправах = Gramática española en ejercicios : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – 4-те вид., випр.. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 408 с.
 2. Alegre Palazón C.M., Quarello Demarcos L., Valero Planas C. Destino DELE A2.CIDEB, 2012. – 143p.
 3. Baralo M., Cenís M., Santana M.E. En vocabulario. Elemental A1-A2. Anaya, 2008. – 207 p.
 4. Cárdenas Bernal F. Vocabulario activo: fichas con ejercicios fotocopiables. Nivel intermedio-avanzado. Eli, 2004. – 79 p.
 5. Cerrolaza Aragón M., Cerrolaza Gili Ó., Llovét Barquero B. Pasaporte. Libro del alumno. Nivel 2. Madrid: Edelsa, -164 p.
 6. Cerrolaza Aragón M., Cerrolaza Gili Ó., Llovét Barquero B. Pasaporte. Cuaderno de ejercicios. Nivel 2. Madrid: Edelsa, 2010. – 85p.
 7. Encinar Á. Uso interactivo del vocabulario. Nivel A-B1.Madrid:Edelsa, 2012. -192p.

Додаткова література:

 1. Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга Маєвська, Світлана Осєчко. – 2-е вид., випр.. і допов.– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 172 с.
 2. Серебрянська А.О., Серебрянська Т.М. Іспанська мова для початківців. Підручник. – Вінниця, НОВА КНИГА, 2009. – 544с.
 3. En Uso: ejercicios de gramática. A2. Madrid: Edelsa, 2008. – 160 p.
 4. En Uso: ejercicios de gramática. B1. Madrid: Edelsa, 2008. – 158 p.
 5. García – Viño Sanchez M. Preparación al diploma de español. Nivel A2. Edelsa, 2010. – 164p.
 6. Masoliver Ródenas J. Historias breves para leer. Madrid: SGEL, 1999. – 119 p.
 7. Rodriguez M. Escucha y aprende. El español por destrezas: ejercicios de compención auditiva. Madrid: SGEL, 2002. -127 p.

Інформаційні ресурси:

 1. https://marcoele.com/
 2. https://videoele.com/
 3. https://www.ailmadrid.com/es/
 4. https://www.profedeele.es/

Силабус:

Завантажити силабус