Друга іноземна мова (іспанська, 2 курс, англо-український переклад)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35.5Залік
45.5Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
396Інп21Осєчко С. М.
Інп22Фар'ян  В. Ю.
Інп23Жох І. П.
Інп24Шмотолоха  І. Ю.
496Інп21Осєчко С. М.
Інп22Фар'ян  В. Ю.
Інп23Жох І. П.
Інп24Шмотолоха  І. Ю.

Опис курсу

Мета курсу полягає у формуванні мовної та мовленнєвої компетенції студентів.
Мовна компетенція передбачає засвоїти базовий мовний репертуар, який дозволить студентові справлятися з повсякденними ситуаціями з передбаченим змістом.
Мовленнєва компетенція передбачає уміння набути фрази та широко вживані вирази, необхідні для повсякденного спілкування у сферах особистого побуту, сімейного життя; розвинути загальний лінгвістичний діапазон, щоб студент міг продукувати короткі повсякденні вирази для задоволення простих потреб конкретного типу: особисті деталі, повсякденні звичайні справи, бажання і потреби, запит інформації; розвинути соціолінгвістичну компетенцію на рівні виконання й реагування на основні мовленнєві функції, такі як інформаційний обмін та вимоги, і виражати свої погляди і ставлення простими засобами.
Розвиток мовної та мовленнєвої компетенції ґрунтується на принципі єдності тематичного та міжкультурного аспектів.
Тематичний аспект спирається на особистий і фаховий досвід студента і охоплює як побутову тематику (типові повсякденні ситуації, сім’я, хобі, інтереси, робота, подорожі, останні новини, музика, фільми), так і країнознавчу (суспільно-політичне, економічне та культурне життя, звичаї, звички, правила поводження, цінності та ідеали, характерні для спільноти, мова якої вивчається).
Міжкультурний аспект передбачає знання культури країни в широкому розумінні цього слова, що охоплює всі сфери людського буття. Міжкультурний аспект націлений на пізнання, толерантне сприймання і розуміння іншої культури порівняно з рідною культурою, на вдосконалення умінь будувати свою мовленнєву поведінку відповідно до соціокультурної специфіки, основних правил ввічливості, поведінки в країні, мову якої вивчають, на уміння адекватно розуміти та інтерпретувати лінгвокультурні факти.
Важливими складовими формування мовної компетенції студентів є фонетична, лексична та граматична компетенція.
Завдання курсу є виробити навики та уміння іспанської нормативної вимови студентів, розвинути їхні аудитивні вміння; сформувати лексичний запас обсягом 2000 слів та словосполучень; розвинути граматичні навики, необхідні для аудіювання, мовлення, читання і письма; ознайомити з головними морфологічними і синтаксичними категоріями, з парадигмами окремих частин мови, граматичною будовою основних типів простих і складних речень; виробити вміння адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування;розвинути репродуктивні та продуктивні вміння письма.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: .
 особливості іспанської вокалічної і консонантної систем;
 знати засоби вираження певної комунікативної інтенції;
 знати формальні правила семантичних моделей породження речень і висловлювань;
 головні морфологічні і синтаксичні категорії, що складають лінгвальну сутність граматики сучасної іспанської мови;
 різні властивості слова: його семантику, стилістичну характеристику, систему форм слова, словотворчу структуру і можливості сполучення, функції в реченні та ін.
вміти:
 чітко артикулювати іспанські звуки;
 практично володіти лексичними одиницями у певних сферах людської діяльності відповідно до програми курсу;
 теоретично і практично володіти запланованими для курсу граматичними темами;
 аналізувати іспанською мовою морфологічні і синтаксичні явища;
 адекватно реагувати в певній комунікативнй ситуації, дотримуючись параметрів комунікативної відповідності, мовної правильності, правил ввічливості та поведінки.
 описувати досвід, події, сподівання, докази, висловлювати свою думку, робити повідомлення, отримувати інформацію у співрозмовника, передавати інформацію у непрямій мові, пояснювати головні положення ідеї або проблеми;
 вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири або без опор;
 дотримуючись правил орфографії написати послідовні зв’язні тексти на ряд знайомих тем у межах свого кола інтересів.

Рекомендована література

Базова
1. Pодригес- Данилевская Е.И. Испанский язик. – Москва: “Высшая школа”, 1988.
2. Помірко Роман. Gramática española en ejercicios = Граматика іспанської мови у вправах : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 308 с.
3. Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Avance. Curso de español. Nivel elemental. – Madrid: SGEL, 1995.
4. Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Avance. Curso de español. Nivel intermedio. – Madrid: SGEL, 1995.
5. En Uso: ejercicios de gramática. A2. Madrid: Edelsa, 2008. – 160 p.
6. En Uso: ejercicios de gramática. B1. Madrid: Edelsa, 2008. – 158 p.

Допоміжна
1. L. Busquets y L. Bonzi. Ejercicios gramaticales de español (nivel medio y superior). Madrid: Verbum, 1996. – 328p.
2. T. García, P. Montaner. El cronómetro. Manual de preparación del DELE. Nivel intermedio. Madrid: Edinumen, 2005.

Інформаційні ресурси
1. Películas españolas
2. CD de los manuales.
3. http://www.cervantes.es/default.htm
4. https://www.holaquetal.com/es_ES/web/hqt/spanish-materials
5. http://www.auladiez.com/ejercicios/index.html
6. http://www.aprenderespanol.org/
7. http://www.redmolinos.com/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус