Друга іноземна мова (іспанська, 2 курс, англо-український переклад)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35.5Залік
45.5Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
396Інп21Жох І. П.
Інп22Лисюк  С. В.
Інп23Слюсар І. І.
Інп24Шмотолоха  І. Ю.
496Інп21Жох І. П.
Інп22Лисюк  С. В.
Інп23Слюсар І. І.
Інп24Шмотолоха  І. Ю.

Опис курсу

Мета курсу «Друга іноземна мова (іспанська)» полягає у у формуванні мовної (засвоїти базовий мовний репертуар, який дозволить студентові справлятися з повсякденними ситуаціями з передбаченим змістом) та мовленнєвої компетенції (засвоїти фрази та широко вживані вирази, необхідні для повсякденного спілкування у сферах особистого побуту, сімейного життя) студентів.

Завдання курсу: виробити навики та уміння іспанської нормативної вимови студентів; сформувати лексичний запас обсягом 2000 слів та словосполучень; ознайомити з головними морфологічними і синтаксичними категоріями, граматичною будовою основних типів простих і складних речень; виробити вміння адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування.

В результаті вивчення цього курсу студент повинен
знати: .
 особливості іспанської вокалічної і консонантної систем;
 головні морфологічні і синтаксичні категорії, що складають лінгвальну сутність граматики сучасної іспанської мови;
 різні властивості слова: його семантику, стилістичну характеристику, систему форм слова, словотворчу структуру і можливості сполучення, функції в реченні та ін.

вміти:
 чітко артикулювати іспанські звуки;
 практично володіти лексичними одиницями відповідно до програми курсу;
 теоретично і практично володіти запланованими для курсу граматичними темами;
 аналізувати іспанською мовою морфологічні і синтаксичні явища;
 вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири або без опор;
 дотримуючись правил орфографії написати послідовні зв’язні тексти на ряд знайомих тем у межах свого кола інтересів.

Рекомендована література

Базова
1. Помірко Роман. Gramática española en ejercicios = Граматика іспанської мови у вправах : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 308 с.
2. Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Avance. Curso de español. Nivel elemental. – Madrid: SGEL, 1995.
3. Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Avance. Curso de español. Nivel intermedio. – Madrid: SGEL, 1995.
4. En Uso: ejercicios de gramática. A2. Madrid: Edelsa, 2008. – 160 p.
5. En Uso: ejercicios de gramática. B1. Madrid: Edelsa, 2008. – 158 p.

Допоміжна
1. L. Busquets y L. Bonzi. Ejercicios gramaticales de español (nivel medio y superior). Madrid: Verbum, 1996. – 328p.
2. T. García, P. Montaner. El cronómetro. Manual de preparación del DELE. Nivel intermedio. Madrid: Edinumen, 2005.

Інформаційні ресурси
1. Películas españolas
2. CD de los manuales.
3. http://www.cervantes.es/default.htm
4. https://www.holaquetal.com/es_ES/web/hqt/spanish-materials
5. http://www.auladiez.com/ejercicios/index.html
6. http://www.aprenderespanol.org/
7. http://www.redmolinos.com/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус