Бабелюк Оксана Андріївна

Посада: професор, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, професор кафедри світової літератури

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: oksana.babeliuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Поетика, стилістика, когнітивна поетика, когнітивна лінгвістика, переклад, постмодерністська поетика, сучасна американська література (постмодерністські жанри).

Research interests: poetics, stylistics, cognitive poetics, cognitive linguistics, text interpretations, postmodern poetics, contemporary American literature (postmodern genres).

Курси

Вибрані публікації

 1. Принципи виявлення дієгетичного / недієгетичного наратора в американських постмодерністських коротких оповіданнях // Наука і сучасність. – Вип. 48. – К., 2005. – С. 205-217.
 2. Когнітивно-оцінна репрезентація культурної символіки в авторському мовленні американських постмодерністських оповідань // Записки з романо-германської філології. – Вип. 17. – Одеса: Фенікс, 2006. – С. 10-21.
 3. Контекстно-варіативний аспект мовних ігор у постмодерністських коротких оповіданнях // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 2. – К., 2007. – C. 21-26.
 4. Принципи постмодерністського текстотворення сучасної американської прози малої форми: монографія. – К., Дрогобич: Вимір, 2009. – 296 с.
 5. Лінгвокультурні коди пастишу в американському постмодерністському стилі письма // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 3. – К., 2009. – С. 208-211.
 6. Принцип пастишу в постмодерністському іронічному стилі письма // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія Філологічні науки. – Вип. 81 (2). – 2009. – С. 119-123.
 7. Постмодерністське текстотворення художнього тексту: креативний потенціал ризоматичності //Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Вип. 22 (1). – 2010. – С. 20-26.
 8. Полістилістична практика текстотворення постмодерністського художнього тексту // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Вип. 16. – Ужгород, 2011. – С. 13-17.
 9. Стилістичні засоби і прийоми крізь призму лінгвосинергетики // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. – Вип. 14 (1). – 2011. – С. 7-17.
 10. Наративна ризома як вихідний формальний принцип постмодерністського текстотворення // Сучасні дослідження з іноземної філології. – Вип. 9. – Ужгород, 2011. – С. 16-26.
 11. Функції стилістичних прийомів в американському постмодерністському текстотворенні // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 2. – 2011. – С. 3-9.
 12. Стилістичні та композиційні маркери постмодерністської чуттєвості в американському оповіданні // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Вип. 29 (2). – 2012. – С. 21-25.
 13. Постмодерністське текстотворення крізь призму міжкультурної комунікації // Сучасні дослідження з іноземної філології. – Вип. 10. – Ужгород, 2012. – С. 18-24.
 14. Трансформація хронотопу в постмодерністському текстотворенні: від діалогу до какофонії //Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Вип. 62. – 2012. – С. 12-16.
 15. Способи постмодерністського текстотворення крізь призму полістилістики // Одеський лінгвістичний вісник. – Вип. 1. – Одеса, 2013. – С. 5-16.
 16. Американська постмодерністська проза малої форми: дифузія жанру чи жанрові різновиди? //Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 1. – Дрогобич, 2014. – С. 11-17.
 17. Постмодерністський іронічний стиль письма: семіологічні фактори текстотворення // Науковий вісник Чернівецького університету: германська філологія. – Вип. 708-709. – Чернівці, 2014. – С. 14-18.
 18. Поетика спонтанності постмодерністського наративу // Записки з романо-германської філології. – Вип. 1. – Одеса, 2015. – С. 15-24.
 19. Принцип ігрової поетики: амбівалентна гра чи гра амбівалентності? // Львівський філологічний часопис. – № 1. – 2017. – С. 4-9.
 20. Culture strategy in translating postmodern literary text // Scientific Journal of Polonia University.
  – Issue 3. – Volume 22. – 2017. – P. 23-26.
 21. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – Вип. 1 (15). – Чернівці: вид. дім «Родовід», 2018. – С. 365-369.
 22. Creating a psychological portrait of a postmodern character in English literary text // Одеський лінгвістичний вісник. – Вип. 11. – 2018. – С. 3-11.
 23. The dao of ecotranslation in Polish and Ukrainian translation studies // Scientific Journal of Polonia University. – Issue 3. – Volume 28. – 2018. – P. 91-100.
 24. Бабелюк О. А., Марчишина А. А. Концепція гендерної ідентичності в постмодерністському тексті: варіації на тему самототожності // Записки з українського мовознавства. – Вип. 26 (2). – 2019. – С. 4-11.
 25. Decoding poetic colouring of detective stories: principles of reading // Traditions and innovations in teaching philological disciplines: collective monograph. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. – Р. 18-36.
 26. Structural peculiarities of detective stories // Vectors of the development of philological sciences at the modern stage: collective monograph. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. – Р. 21-38.
 27. Babelyuk О., Galaidin А. The image of wise woman in a literary text (based on the novel «The devil wears Prada» by Lauren Weisberger) // Scientific Journal of Polonia University. – Issue 6. – Volume 37. – 2019. – P. 63-70.
 28. Способи творення неологізмів на позначення явищ Covid-19 в англомовному епідеміологічному дискурсі // Львівський філологічний часопис. – № 7. – 2020. – С. 5-12.
 29. Сленгізми на позначення явищ Covid-19 в сучасному англомовному інтернет-дискурсі // Львівський філологічний часопис. – № 8. – 2020. – С. 14-19.
 30. Бабелюк О. А., Бадюк О. О. Авторська постмодерністська іронія в англомовному художньому тексті // Львівський філологічний часопис. – № 9. – 2021. – С. 15-20.
 31. Babelyuk O., Koliasa O., Matsevko-Bekerska L., Matuzkova O., Pavlenko N. The interaction of possible words through the prism of cognitive narratology // Arab World English Journal (AWEJ). – Volume 12. –Number 2. – 2021. – P. 364-376.
 32. Babelyuk O., Malanyuk M., Wiraszka I., Galaidin A. Innovative methods of teaching English in cyber society // Scientific Journal of Polonia University. – Issue 1. – Volume 44. – 2021. – P. 17-26.
 33. Візуалізація активності основних морфологічних характеристик корпусу текстів Івана Франка // Львівський філологічний часопис. – № 11. – 2022. – С. 35-41.
 34. Бабелюк О. А., Бук С. Н. Метафори на позначення явищ Covid-19 в англомовному та українськомовному медіадискурсі: когнітивно-дискурсивний аспект // Нова філологія. – Вип. 85. – 2022. – С. 14-21.
 35. Babelyuk O., Koliasa O., Pavlyuk K. Language means of the representation of the image of Ukraine in the English media: a translation perspective // Львівський філологічний часопис. – № 12. – 2022. – С. 18-24.
 36. Postirony in hysterical realism discource // Language. Culture. Discourse. – Kharkiv: РС Technology Center, 2022. – P. 133-137.
 37. Babelyuk O., Zavarynska M. Unusually combined lexemes as means of creating uncertainty in English postmodern short-short stories // Postmodern Openings. – Issue 4. – Volume 13. – 2022. – Р. 346-360.
 38. Babelyuk O., Koliasa O. Language means of expressing implicit evaluation in contemporary political discource: pragmatic aspect // Scientific Journal of Polonia University. – Issue 6. – Volume 55. – 2022. – P. 9-16.
 39. Бабелюк О. А., Коляса О. В. Мультимодальний поліфонічний наратив як амальгама гібридних графічних технік та новацій // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Література як семіотичний ресурс культури» (ХХ Філологічні читання пам’яті Н. С. Шрейдер). – Дніпро: Тріменс ЛТД, 2023. – С. 3-5.
 40. Тищенко О. В., Бабелюк О. А., Коляса О. В. Мовні засоби відтворення концепту безпеки: культурний аспект // Львівський філологічний часопис. – № 13. – 2023. – С. 186-191.
 41. Тищенко О. В., Бабелюк О. А., Коляса О. В., Чернявська А. В. Сучасні комунікативні практики перекладу у сфері пожежної безпеки: навчально-методичний посібник. – Львівський державний університет безпеки життєдіяльності: Університетська книга, 2024. – 166 с.

Біографія

Літературознавець, філолог-германіст. У 1992 р. закінчила Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська та німецька мови». У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію. У 2010 р. захистила докторську дисертацію «Поетика постмодерністського художнього дискурсу: принципи текстотворення (на матеріалі сучасної американської прози малої форми)». З 2014 р. – професор Полонійної академії м. Ченстохова (Польща). З 2016 р. – професор кафедри іноземних мов та перекладознавства Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. З 2019 р. – професор кафедри світової літератури факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка. Автор понад 100 науковий статей та понад 10 підручників. Головний редактор наукового журналу «Львівський філологічний часопис» та видання «Scientific Journal of Polonia University» (PNAP).

 

Biography:

Babelyuk Oksana Andriivna
Position: professor, Foreign Languages and Translation Department of Lviv State University of Life Safety, Ivan Franko National University of Lviv
Scientific degree: Doctor of Philological Sciences
Academic status: Professor
Email: oksana.babeliuk@lnu.edu.ua
Research interests: poetics, stylistics, cognitive poetics, cognitive linguistics, text interpretations, postmodern poetics, contemporary American literature (postmodern genres)
Courses: National English literature

From 2020 the Chief Editor of the Scientific Journal of Polonia University

From March 2017 the Chief Editor of the scientific journal «Lviv Philology Journal» in Lviv State University of Life Safety

02.03.2016-Present – Professor, Lviv State University of Life Safety, Lviv (Ukraine)

01.09.2014-Present – Professor, Polonia university, Częstochowa (Poland)

From 26.05.2014 р., a member of a Defense Board Д 41.051.02 in Odessa National University after I. Mechnikov, speciality 10.02.04 – German languages. A member of an editorial board of different scientific journals in philology «Odesa Linguistic Journal», «Notes on Roman and German philology», «Scientific Journal of Chernivtsi University» and a Freeside Europe Online Academic Journal, Issue 9 (April, 2019), Budapest.

07.10.2010 – Doctor of philology, Kyiv national linguistic university, Kyiv (Ukraine)

01.09.2010-02.03.2016 – Professor Drohobych State Pedagogical University of Ivan Franko, Lviv (Ukraine)

12.09.1997 – Candidate of science of philology, Kyiv national linguistic university, Kyiv (Ukraine)

The author of more than 100 scientific articles and more then 10 textbooks

Методичні матеріали

Розклад