Національна література (англійська)

Тип: Нормативний

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Немає
62Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
518професор Бабелюк  О. А.Іна31, Іна32, Іна33, Іна34, Іна35, Іна36
618професор Бабелюк  О. А.Іна31, Іна32, Іна33, Іна34, Іна35, Іна36

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
514Іна31професор Бабелюк  О. А., Заваринська  М. С.
Іна32професор Бабелюк  О. А., Заваринська  М. С.
Іна33професор Бабелюк  О. А., Заваринська  М. С.
Іна34професор Бабелюк  О. А., Заваринська  М. С.
Іна35професор Бабелюк  О. А., Заваринська  М. С.
Іна36професор Бабелюк  О. А., Заваринська  М. С.
614Іна31професор Бабелюк  О. А., Заваринська  М. С.
Іна32професор Бабелюк  О. А., Заваринська  М. С.
Іна33професор Бабелюк  О. А., Заваринська  М. С.
Іна34професор Бабелюк  О. А., Заваринська  М. С.
Іна35професор Бабелюк  О. А., Заваринська  М. С.
Іна36професор Бабелюк  О. А., Заваринська  М. С.

Опис курсу

Курс розроблений для того, аби студенти отримали необхідні знання про етапи розвитку англійської літератури (Cередньовіччя, Відродження, XVII ст., Просвітництво, романтизм, класичний реалізм), обов’язкові для того, щоб сформувати уявлення про процес, закономірності і своєрідність розвитку англійської літератури різних епох, засвоїти філософсько-естетичні засади творчості й еволюцію художнього методу провідних англійських письменників, зіставляти набуті знання із загальним культурним контекстом окремої історичної доби, виявляти спільність окремих тенденцій в європейській літературі. У курсі задіяно як традиційні, так і новітні літературно-критичні підходи до вивчення художньої літератури та процесу письма, які потрібні для

Рекомендована література

1. Алексеев М. Литература средневековой Англии и Шотландии. – Москва, 1984. 2. Бандровська О., Сенчук І., Яремчук В. Англійська література ХІХ століття. – Львів, 2019. 3. Література західноєвропейського Середньовіччя / під. ред. Висоцької Н.О. – Вінниця, 2003.
4. История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение: Учеб. для филол. спец. вузов/ М. П. Алексеев, В. М. Жирмунский, С. С. Мокульский, А. А. Смирнов. – 4-е изд. испр. и доп. – М: Высшая школа, 1987. – 415 с. 5. Макалін Г. В., Михальська Н. П. Історія англійської літератури. – Київ, 1997. 6. Рубанова Г. Л. Історія світової літератури. Західноєвропейське Середньовіччя (III-XIV ст.). – Львів, 2004.
7. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Від античності до початку XIX ст.: іст.-естет. нарис. – К: Вид. дім «KM Академія», 2004. – 360 с. 8. Шаповалова М., Рубанова Г., Моторний В. Зарубіжна література доби Середньовіччя та Відродження. – Львів, 1993. 9. A Companion to English Renaissance Literature and Culture. – Oxford, 2003. 10. Bandrovska O. The English Literature of the Middle Ages. – L’viv, 2008. 11. Bloomsbury Guide to English Literature. The New Authority on English Literature. – London, 1989. 12. The Cambridge History of Medieval English Literature / Ed. by David Wallace. – Cambridge, 1999. 13. The Oxford History of English Literature / edited by G. K. Hunter. – Oxford, 1983. Додаткова література: 1. Английская лирика первой половины XVII столетия. – Москва, 1989. 2. Андреев М. Средневековая европейская драма. Происхождение и становление. – Москва, 1989. 3. Бандровська О. Т. „Грозовий перевал” Емілі Бронте в культурному просторі вікторіанської Англії. Передмова // Е. Бронте. Грозовий перевал. – Харків, 2006. – С. 3-18. 4. Габлевич М. Шекспірів Ерос життя і творчості // Шекспір, Вільям. Сонети. – Львів, 1998.
5. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник / за наук. ред. Галича О. – К: Либідь, 2006.
6. Давиденко Г.Й. Історія ЗЛ 17-18 століття: навч. посібник / Г. Й. Давиденко, М. О. Величко. – К: Центр учбової літератури, 2007. – 292 с. 7. Дайчес Д. Сэр Вальтер Скотт и его мир. – Москва, 1987. 8. Древнеанглийская поэзия. – Москва, 1982.
9. Єфименко В. В. Культура Середньовіччя. Культура Відродження: Розд. VІІІ-ІХ // Історія світової літератури: Навч. посібник / Кер. авт. кол. Л. Т. Левчук. – 2-е вид. перероб. і доп. – К: Либідь, 1999.– С. 212- 280. 10. Жанровые разновидности романа в зарубежной литературе XVIII–XX веков / Рук. авт. кол-ва М. П. Мудесити. – Киев; Одесса, 1985. 11. История всемирной литературы. – Москва, 1985-1988. Том 2-4.
12. Літературознавча енциклопедія: У 2-х томах / Автор-укладач Ковалів Ю. І. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – Т. 1, Т. 2.

Силабус:

Завантажити силабус