Національна англійська література (заочне навчання)

Тип: Нормативний

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Немає
62Іспит
72Немає
82Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
58професор Бабелюк  О. А.Іна31
68професор Бабелюк  О. А.Іна31
78
88доцент Сенчук І. А.Іна41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
54Іна31Заваринська  М. С.
64Іна31Заваринська  М. С.
74Іна41доцент Сенчук І. А.

Опис курсу

Англійська література доби Середньовіччя. Особливості формування і становлення середньовічної літератури в Англії: історичний контекст. Періодизація літератури. Розвиток англосаксонської літератури. Християнсько-монастирська література. Народно-епічна творчість. Поема „Беовульф” – найвизначніший твір англосаксонської поезії.

Англійська література періоду норманського завоювання. Література латинською мовою: жанр історичної хроніки. Література французькою мовою. Середньовічний лицарський роман. Особливості розвитку літератури англійською мовою.

Англійська література ХІV ст. Діяльність Дж. Вікліфа. „Видіння Петра Орача” В. Ленгленда і розвиток алегоричної поезії. Творчість Дж. Гауера. Творчість Дж. Чосера: поема „Кентерберійські оповідання”. Англійська література ХV ст. Книгодрукування. Т. Мелорі „Смерть Артура”. Розвиток середньовічної драми. Становлення жанру балади.

 

Англійська література доби Відродження. Відродження як цілісна культурно-історична доба переходу від Середньовіччя до Нового часу. Гуманізм. Загальні тенденції розвитку літературного процесу в Англії доби Відродження, національна своєрідність. Періодизація літератури. Становлення жанру утопії в творчості Т. Мора. Розвиток англійської ренесансної поезії: Т. Вайєт, Г. Серрей, Ф. Сідні, Е. Спенсер. Трактат Ф. Сідні „Захист поезії”. „Університетські уми”. Розвиток прози: Дж. Лілі, Т. Неш.

Англійський театр і драма доби Відродження. Творчість К. Марло. Життєвий і творчий шлях В. Шекспіра: „шекспірівське питання”. Сонети, історичні хроніки, комедії, трагедії В. Шекспіра: літературні джерела, проблематика, система персонажів.

 

Літературний процес в Англії XVII ст. Вплив політичного та релігійного чинників на розвиток літературного процесу XVІІ ст. Драматургія молодших сучасників В. Шекспіра. Класицизм в англійській літературі XVІІ cт. Творчість Б. Джонсона, теорія „гуморів”. Комедія Реставрації. Бароко в англійській літературі XVІІ ст. Дж. Донн та школа метафізиків. Життєвий і творчий шлях Дж. Мільтона.

 

Англійська література доби Просвітництва. Загальна характеристика історико-літературного процесу XVIII ст. в Англії. Англійська філософська думка епохи Просвітництва. Національна своєрідність та періодизація англійської літератури. Класицизм як провідний літературний напрям в англійській літературі раннього Просвітництва. Творчість О. Поупа. Розвиток журналістики в Англії початку XVIII ст.

Англійський просвітницький роман: етапи розвитку, жанрові різновиди. Творчість Д. Дефо: „Робінзон Крузо” як перший просвітницький роман в англійській літературі. Творчість Дж. Свіфта: жанрова своєрідність „Мандрів Гулівера”. С. Річардсон – творець сімейно-побутових романів у листах. Г. Філдінг як драматург, романіст і теоретик літератури: новаторство роману „Історія Тома Джонса, знайди”. Значення творчості Т. Смоллета в розвитку англійського сатиричного роману.

Англійський сентименталізм. Поезія сентименталізму. Творчий шлях О. Голдсміта. Творчість Л. Стерна: „Життя та думки Трістрама Шенді, джентльмена”.

Передромантизм в англійській літературі доби Просвітництва. Поетика „готичного роману”. Поезія передромантизму: Дж. Макферсон, Т. Чаттертон. Творчість В. Блейка: особливості художнього методу. Якобинський роман як синтез надбань англійського просвітницького роману: В. Годвін „Калеб Вільямс, або Речі, якими вони є”.

 

Літературний процес в Англії ХІХ ст. Загальна характеристика англійського романтизму: періодизація, національна своєрідність, естетичні погляди англійських романтиків, жанрова система. Творчість поетів-лейкістів. Передмова до „Ліричних балад” як маніфест англійського романтизму. Особливості історичного роману В. Скотта. Жанр ліро-епічної поеми у творчості Дж. Г. Байрона. Творчість П. Б. Шеллі – поета, драматурга і теоретика літератури („Захист поезії”). Мала проза англійського романтизму: творчість Ч. Лема, В. Гезліта, Лі Ганта, Т. де Квінсі.

Класичний реалізм в англійській літературі ХІХ ст.: естетичні погляди англійських реалістів. Періодизація і жанрова система англійського класичного реалізму. Творчість Дж. Остен як засновниці психологічного роману в англійській літературі. Англійська література 30-40-х років ХІХ ст. Індустріальний роман: творчість Е. Гаскел і Б. Дізраелі. Творчий шлях Ч. Діккенса: проблематика творчості, особливості художнього методу письменника. Творчість сестер Бронте: особливості художнього методу. Творчий шлях В. Теккерея: роман „Ярмарок суєти”. Література 50-60-х років ХІХ ст. Проблематика творчості Джордж Еліот. Творчий шлях Е. Троллопа.

 

Англійська література останньої третини ХІХ ст. Головні літературні напрями, течії, жанри в англійській літературі останньої третини XIX ст. Англійський реалістичний роман 70-80‑х рр. ХІХ ст.: творчість Т. Гарді, С. Батлера, Дж. Мередіта. Натуралізм. Мистецтво декадансу. Естетизм: творчість О. Вайлда як поета, новеліста, романіста, драматурга і теоретика літератури. Неоромантизм: творчість А. Конан Дойля, Р. Л. Стівенсона, Р. Кіплінга, Дж. Конрада.

 

Модернізм в англійській літературі першої половини ХХ ст. Філософські основи модернізму. Модернізм і оновлення художніх форм: природа новаторства, техніка „потоку свідомості”. Діяльність групи Блумсбері. Англійський модерністичний роман: жанрові різновиди. Творчість В. Вулф як новеліста, романіста і теоретика літератури модернізму. Творчість Д. Г. Лоуренса. Інтелектуальний роман О. Гакслі. Загальні тенденції розвитку ірландської англомовної літератури ХХ ст. Творчий шлях Дж. Джойса: „Улісс” як роман-міф. Англо-американська поезія імажизму. Творчість Е. Паунда. Творчість Т. С. Еліота: поема-міф „Безплідна земля”.

 

Реалізм в англійській літературі першої половини ХХ ст. Особливості розвитку реалізму в англійській літературі першої половини ХХ ст.: синтез традицій класичного реалізму ХІХ ст. з модерністськими новаціями. Жанрова система реалізму ХХ ст. Творчість Дж. Голсворсі: Форсайтівський цикл. Роман Р. Олдінгтона „Смерть героя” і література „втраченого покоління”. Сатиричні романи І. Во. Розвиток утопічних жанрів у літературі XX ст.: утопія, антиутопія, дистопія. Творчість Г. Веллса. Роман Дж. Орвела „1984” як роман-дистопія.

 

Загальні тенденції розвитку англійської літератури другої половини ХХ ст. Особливості соціокультурного й історичного розвитку Великої Британії після Другої світової війни. Реалізм у літературі повоєнного періоду. Творчість Ч. П. Сноу: епічний цикл „Чужі і брати”. Поетика антиколоніального роману: творчість Г. Гріна. Література „молодих розгніваних”. Робітничий роман. Традиція комічного роману: творчість М. Спарк. Філософсько-психологічні романи А. Мердок. Філософські притчі В. Голдінга: особливості художнього методу письменника.

 

Постмодернізм в англійській літературі другої половини ХХ ст. Жанрові модифікації англійського постмодерністичного роману. Творчий шлях Дж. Фаулза: своєрідність художнього методу. Творчість Дж. Барнса. Біографічний роман у творчості П. Акройда. Університетський роман 70-80‑х рр. ХХ ст.: Д. Лодж, М. Бредбері.

 

Англійська драма ХХ століття. Загальні тенденції розвитку англійської драми в останню третину ХІХ – ХХ ст. Творчість Б. Шоу. Вплив європейського театру абсурду на розвиток англійського театру і драми другої половини ХХ ст. Своєрідність драматургії Г. Пінтера: тематика, проблематика. Творчість Т. Стоппарда: особливості художнього методу.

 

Результати навчання:

  • в підсумку вивчення курсу студенти мають знати: найважливіші періоди розвитку англійської літератури; особливості національної літератури кожного періоду, а також періодизації літератури; головні події з життя видатних національних письменників, їхні естетичні і літературні погляди; програмні твори письменників, їхні основні етапи творчості; переклади українською мовою кращих творів національної літератури.
  • в підсумку вивчення курсу студенти мають вміти: аналізувати художні тексти різних родів і жанрів національної літератури; пояснювати вияви загальних особливостей та художніх рис, характерних для літературного напряму чи течії, в окремому тексті; визначити жанр, художні особливості твору, його новаторство.

Рекомендована література

Рекомендовану літературу подано в тексті навчальної програми та силабусів курсу „Національна література (англійська)”.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус курсу "Національна література (англійська)" (5-й семестр) (лектор - проф. Бабелюк О. А.)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу "Національна література (англійська)" (6-й семестр) (лектор - проф. Бабелюк О. А.)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу "Національна література (англійська)" (7 і 8 семестри) (лектор - доц. Сенчук І. А.)

Завантажити силабус