Національна англійська література (денне навчання)

Тип: Нормативний

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Немає
62Іспит
72Немає
82Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
518професор Бабелюк  О. А.Іна31, Іна32, Іна33, Іна34, Іна35, Іна36
618професор Бабелюк  О. А.Іна31, Іна32, Іна33, Іна34, Іна35, Іна36
716доцент Сенчук І. А.Іна41, Іна42, Іна43, Іна44, Іна45, Іна46
810доцент Сенчук І. А.Іна41, Іна42, Іна43, Іна44, Іна45, Іна46

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
514Іна31Заваринська  М. С.
Іна32Заваринська  М. С.
Іна33Заваринська  М. С.
Іна34Заваринська  М. С.
Іна35Заваринська  М. С.
Іна36Заваринська  М. С.
614Іна31Заваринська  М. С.
Іна32Заваринська  М. С.
Іна33Заваринська  М. С.
Іна34Заваринська  М. С.
Іна35Заваринська  М. С.
Іна36Заваринська  М. С.
716Іна41Коминська Н. І.
Іна42Коминська Н. І.
Іна43Коминська Н. І.
Іна44Коминська Н. І.
Іна45Коминська Н. І.
Іна46Коминська Н. І.
810Іна41Коминська Н. І.
Іна42Коминська Н. І.
Іна43Коминська Н. І.
Іна44Коминська Н. І.
Іна45Коминська Н. І.
Іна46Коминська Н. І.

Опис курсу

Англійська література доби Середньовіччя. Особливості формування і становлення середньовічної літератури в Англії: історичний контекст. Періодизація літератури. Розвиток англосаксонської літератури. Християнсько-монастирська література. Народно-епічна творчість. Поема „Беовульф” – найвизначніший твір англосаксонської поезії.

Англійська література періоду норманського завоювання. Література латинською мовою: жанр історичної хроніки. Література французькою мовою. Середньовічний лицарський роман. Особливості розвитку літератури англійською мовою.

Англійська література ХІV ст. Діяльність Дж. Вікліфа. „Видіння Петра Орача” В. Ленгленда і розвиток алегоричної поезії. Творчість Дж. Гауера. Творчість Дж. Чосера: поема „Кентерберійські оповідання”. Англійська література ХV ст. Книгодрукування. Т. Мелорі „Смерть Артура”. Розвиток середньовічної драми. Становлення жанру балади.

 

Англійська література доби Відродження. Відродження як цілісна культурно-історична доба переходу від Середньовіччя до Нового часу. Гуманізм. Загальні тенденції розвитку літературного процесу в Англії доби Відродження, національна своєрідність. Періодизація літератури. Становлення жанру утопії в творчості Т. Мора. Розвиток англійської ренесансної поезії: Т. Вайєт, Г. Серрей, Ф. Сідні, Е. Спенсер. Трактат Ф. Сідні „Захист поезії”. „Університетські уми”. Розвиток прози: Дж. Лілі, Т. Неш.

Англійський театр і драма доби Відродження. Творчість К. Марло. Життєвий і творчий шлях В. Шекспіра: „шекспірівське питання”. Сонети, історичні хроніки, комедії, трагедії В. Шекспіра: літературні джерела, проблематика, система персонажів.

 

Літературний процес в Англії XVII ст. Вплив політичного та релігійного чинників на розвиток літературного процесу XVІІ ст. Драматургія молодших сучасників В. Шекспіра. Класицизм в англійській літературі XVІІ cт. Творчість Б. Джонсона, теорія „гуморів”. Комедія Реставрації. Бароко в англійській літературі XVІІ ст. Дж. Донн та школа метафізиків. Життєвий і творчий шлях Дж. Мільтона.

 

Англійська література доби Просвітництва. Загальна характеристика історико-літературного процесу XVIII ст. в Англії. Англійська філософська думка епохи Просвітництва. Національна своєрідність та періодизація англійської літератури. Класицизм як провідний літературний напрям в англійській літературі раннього Просвітництва. Творчість О. Поупа. Розвиток журналістики в Англії початку XVIII ст.

Англійський просвітницький роман: етапи розвитку, жанрові різновиди. Творчість Д. Дефо: „Робінзон Крузо” як перший просвітницький роман в англійській літературі. Творчість Дж. Свіфта: жанрова своєрідність „Мандрів Гулівера”. С. Річардсон – творець сімейно-побутових романів у листах. Г. Філдінг як драматург, романіст і теоретик літератури: новаторство роману „Історія Тома Джонса, знайди”. Значення творчості Т. Смоллета в розвитку англійського сатиричного роману.

Англійський сентименталізм. Поезія сентименталізму. Творчий шлях О. Голдсміта. Творчість Л. Стерна: „Життя та думки Трістрама Шенді, джентльмена”.

Передромантизм в англійській літературі доби Просвітництва. Поетика „готичного роману”. Поезія передромантизму: Дж. Макферсон, Т. Чаттертон. Творчість В. Блейка: особливості художнього методу. Якобинський роман як синтез надбань англійського просвітницького роману: В. Годвін „Калеб Вільямс, або Речі, якими вони є”.

 

Літературний процес в Англії ХІХ ст. Загальна характеристика англійського романтизму: періодизація, національна своєрідність, естетичні погляди англійських романтиків, жанрова система. Творчість поетів-лейкістів. Передмова до „Ліричних балад” як маніфест англійського романтизму. Особливості історичного роману В. Скотта. Жанр ліро-епічної поеми у творчості Дж. Г. Байрона. Творчість П. Б. Шеллі – поета, драматурга і теоретика літератури („Захист поезії”). Мала проза англійського романтизму: творчість Ч. Лема, В. Гезліта, Лі Ганта, Т. де Квінсі.

Класичний реалізм в англійській літературі ХІХ ст.: естетичні погляди англійських реалістів. Періодизація і жанрова система англійського класичного реалізму. Творчість Дж. Остен як засновниці психологічного роману в англійській літературі. Англійська література 30-40-х років ХІХ ст. Індустріальний роман: творчість Е. Гаскел і Б. Дізраелі. Творчий шлях Ч. Діккенса: проблематика творчості, особливості художнього методу письменника. Творчість сестер Бронте: особливості художнього методу. Творчий шлях В. Теккерея: роман „Ярмарок суєти”. Література 50-60-х років ХІХ ст. Проблематика творчості Джордж Еліот. Творчий шлях Е. Троллопа.

 

Англійська література останньої третини ХІХ ст. Головні літературні напрями, течії, жанри в англійській літературі останньої третини XIX ст. Англійський реалістичний роман 70-80‑х рр. ХІХ ст.: творчість Т. Гарді, С. Батлера, Дж. Мередіта. Натуралізм. Мистецтво декадансу. Естетизм: творчість О. Вайлда як поета, новеліста, романіста, драматурга і теоретика літератури. Неоромантизм: творчість А. Конан Дойля, Р. Л. Стівенсона, Р. Кіплінга, Дж. Конрада.

 

Модернізм в англійській літературі першої половини ХХ ст. Філософські основи модернізму. Модернізм і оновлення художніх форм: природа новаторства, техніка „потоку свідомості”. Діяльність групи Блумсбері. Англійський модерністичний роман: жанрові різновиди. Творчість В. Вулф як новеліста, романіста і теоретика літератури модернізму. Творчість Д. Г. Лоуренса. Інтелектуальний роман О. Гакслі. Загальні тенденції розвитку ірландської англомовної літератури ХХ ст. Творчий шлях Дж. Джойса: „Улісс” як роман-міф. Англо-американська поезія імажизму. Творчість Е. Паунда. Творчість Т. С. Еліота: поема-міф „Безплідна земля”.

 

Реалізм в англійській літературі першої половини ХХ ст. Особливості розвитку реалізму в англійській літературі першої половини ХХ ст.: синтез традицій класичного реалізму ХІХ ст. з модерністськими новаціями. Жанрова система реалізму ХХ ст. Творчість Дж. Голсворсі: Форсайтівський цикл. Роман Р. Олдінгтона „Смерть героя” і література „втраченого покоління”. Сатиричні романи І. Во. Розвиток утопічних жанрів у літературі XX ст.: утопія, антиутопія, дистопія. Творчість Г. Веллса. Роман Дж. Орвела „1984” як роман-дистопія.

 

Загальні тенденції розвитку англійської літератури другої половини ХХ ст. Особливості соціокультурного й історичного розвитку Великої Британії після Другої світової війни. Реалізм у літературі повоєнного періоду. Творчість Ч. П. Сноу: епічний цикл „Чужі і брати”. Поетика антиколоніального роману: творчість Г. Гріна. Література „молодих розгніваних”. Робітничий роман. Традиція комічного роману: творчість М. Спарк. Філософсько-психологічні романи А. Мердок. Філософські притчі В. Голдінга: особливості художнього методу письменника.

 

Постмодернізм в англійській літературі другої половини ХХ ст. Жанрові модифікації англійського постмодерністичного роману. Творчий шлях Дж. Фаулза: своєрідність художнього методу. Творчість Дж. Барнса. Біографічний роман у творчості П. Акройда. Університетський роман 70-80‑х рр. ХХ ст.: Д. Лодж, М. Бредбері.

 

Англійська драма ХХ століття. Загальні тенденції розвитку англійської драми в останню третину ХІХ – ХХ ст. Творчість Б. Шоу. Вплив європейського театру абсурду на розвиток англійського театру і драми другої половини ХХ ст. Своєрідність драматургії Г. Пінтера: тематика, проблематика. Творчість Т. Стоппарда: особливості художнього методу.

 

Результати навчання:

  • в підсумку вивчення курсу студенти мають знати: найважливіші періоди розвитку англійської літератури; особливості національної літератури кожного періоду, а також періодизації літератури; головні події з життя видатних національних письменників, їхні естетичні і літературні погляди; програмні твори письменників, їхні основні етапи творчості; переклади українською мовою кращих творів національної літератури.
  • в підсумку вивчення курсу студенти мають вміти: аналізувати художні тексти різних родів і жанрів національної літератури; пояснювати вияви загальних особливостей та художніх рис, характерних для літературного напряму чи течії, в окремому тексті; визначити жанр, художні особливості твору, його новаторство.

Рекомендована література

Рекомендовану літературу подано в тексті навчальної програми та силабусів курсу „Національна література (англійська)”.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус курсу "Національна література (англійська)", 5-й семестр (лектор - проф. Бабелюк О. А.)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу "Національна література (англійська)", 6-й семестр (лектор - проф. Бабелюк О. А.)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу "Національна література (англійська)", 7-й семестр (лектор - доц. Сенчук І. А.)

Завантажити силабус