Сенчук Ірина Анатоліївна

Посада: доцент кафедри світової літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Електронна пошта: iryna.senchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Наукові інтереси

Ірландська англомовна література кінця ХІХ–ХХ ст., зокрема творчість В. Б. Єйтса і Дж. Джойса в контексті розвитку неоміфологічного мистецтва ХХ ст., а також філософсько-естетичні засади творчості С. Беккета; конфігурації культурного «Іншого» у творчості Дж. Конрада; англійська література XVII-XXI століть; проблеми модернізму і постмодернізму в літературі; міфопоетичний, психоаналітичний, інтермедіальний та імаґологічний методи дослідження літератури, а також методологічні стратегії постколоніалізму і мультикультуралізму.

Курси

Публікації

1. Сенчук І. Міфопоетика Вільяма Батлера Єйтса : монографія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 296 с.
2. Сенчук І. Ірландський модернізм кінця ХІХ – першої половини ХХ століть: Вільям Батлер Єйтс і Джеймс Джойс : навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 416 с.
3. Бандровська О., Сенчук І., Яремчук В. Англійська література ХІХ століття : навчальний посібник. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 280 с.

4. Senchuk I., Oprisnyk Ya. Intermedial Poetics of Kazuo Ishiguro’s Fiction //International scientific and practical conference “Philological sciences, intercultural communication and translation studies: theoretical and practical aspects” : conference proceedings, February 26–27, 2021. Vol. 1. – Venice : Izdevnieciba “Baltuija Publishing”, 2021. – P. 110–115.

5. Senchuk I. Joseph Conrad’s “The Lagoon” and “Karain: A Memory”: an Imagological Approach // Various Dimensions of the Other in Joseph Conrad’s Fiction / Edited with an Introduction by Wiesław Krajka : Conrad: Eastern and Western Perspectives / Editor Wiesław Krajka. – Vol. XXIX. – Lublin ; New York : Maria Curie-Skłodowska University Press ; Columbia University Press, 2020. – P. 83–108.
6. Senchuk I. A. The Chronotope of London in the Early Nineteenth-century English Literature // Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 27–28 листопада 2020 року. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2020. – С. 46-51.
7. Senchuk I. Daniel Defoe’s “A Journal of the Plague Year” as London Text of Pandemic // Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 27-28 листопада 2020 року. – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2020. – Ч. 1. – С. 64–67.
8. Сенчук І. Музичний код роману Семюела Беккета «Мерфі» // Слово і Час. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 50–61.
9. Senchuk I. The Construction of the Cultural Other in Joseph Conrad’s Story «Karain: A Memory» // Султанівські читання : [зб. статей]. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019. – Вип. VIIІ. – С. 17–25.
10. Сенчук І. А. До історії української шекспіріани: монографія М. С. Шаповалової «Шекспір в
українській літературі» // Ренесансні студії : [збірник]. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 29–30. – С. 225–238.
11. Сенчук І. Поетика «Іншосвітів» у ранній творчості Вільяма Б. Єйтса // Витоки літератури фентезі. Поезія у контексті метажанру фентезі. Збірник матеріалів наукового семінару Центру з Дослідження Літератури Фентезі при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2018. ‒ С. 49–59.

12. Сенчук І. Матриця ініціації в основі п’єс Вільяма Б. Єйтса про Кухуліна // Сучасні тенденції розвитку освіти й науки : проблеми та перспективи. Збірник наукових праць. – Львів – Кєльце, 2017. – Вип. 1. ‒ С. 351–357.
13. Senchuk I. The Evolution of W.B. Yeats’s Idea of a Drama: from On Baile’s Strand to The Death of Cuchulain // Revolution, Evolution and Endurance in the English Language and Anglophone Literature and Culture : Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. – Vol. 3. – Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2017. – P. 71–82.
14. Сенчук І. Міфологема “води” в ліриці Вільяма Б. Єйтса // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Львів : Львівський нац. ун-т, 2016. – Вип. 23. – С. 197–203.
15. Сенчук И. А. Постколониальный дискурс в поэзии Уильяма Б. Йейтса // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). Ежемесячный научный журнал. – № 8. – Ч. 7. – М., 2014. – С. 116–119.
16. Сенчук І. Танатологічні мотиви в оповідній системі драми Вільяма Б. Єйтса «Дейрдре» //
Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – Випуск 20. – К., 2014. – С. 6–11.
17. Сенчук І. «Теза», «антитеза», «синтез» як міфопоетичні категорії осмислення образу Кухуліна в драматургії Вільяма Б. Єйтса // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів : Львівський нац. ун-т, 2014. – Вип. 126. – Т. 2. – С. 94–102.
18. Сенчук І. Християнський міф як структурна основа п’єси Вільяма Б. Єйтса «Голгофа» // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів : Львівський нац. ун-т, 2013. – Вип. 125. – С. 281–287.
19. Сенчук І. А. Антиномії як смислотворчі концепти лірики Вільяма Б. Єйтса // Від бароко до
постмодернізму : [зб. наук. пр.] : в 2 т. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2013. – Вип. XVII. – Т. 2. – С. 46–52.
20. Сенчук І. Кельтський елемент у поетиці ранньої творчості Вільяма Б. Єйтса // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць. Серія «Філологічні науки». – Випуск 4.11 (90). – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. – С. 242–246.
21. Сенчук І. Реактуалізація міфу в ірландській літературі ХХ століття: В.Б. Єйтс і Дж. Джойс
// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія літературознавство. – Вип. 36. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 242–247.
22. Сенчук І. Роль фольклорних елементів у структурі ранніх драм Вільяма Б. Єйтса «Графиня Кетлін» та «Земля потаємних бажань» // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів : Львівський нац. ун-т, 2012. – Вип. 20. – Ч. 2. – С. 116–125.
23. Сенчук І. Літературні образи В.Б. Єйтса як національні ідентифікаційні знаки // Літературна компаративістика. – Вип. ІV. : Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – Ч. ІІ. – К. : ВД «Стилос», 2011. – С. 140–155.
24. Сенчук І. Особливості функціонування міфу в творчості В.Б. Єйтса: драма «Воскресіння» // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів : Львівський нац. ун-т, 2011. – Вип. 18. – С. 249–257.
25. Сенчук І. Міфологема смерті–воскресіння як «метафора» циклічної концепції історії в драмі В. Б. Єйтса «Воскресіння» // Питання літературознавства : [науковий збірник]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 83. – С. 252–260.
26. Сенчук І. Принцип опозицій й теорія спіралеподібности у філософсько-поетичній системі Вільяма Батлера Єйтса: «Візія» // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці філологічної секції. Том CCLVII. – Львів, 2009. – С. 344–354.
27. Сенчук І. «Поминки Фіннеґанові» Джеймса Джойса: традиція, новаторство, перспектива // Збірник наукових праць. Серія «Проблеми світової літератури». – Львів : Львівський нац. ун-т, 2009. – Вип. 2. – C. 118–128.
28. Сенчук І. «Поминки Фіннеганові» Джеймса Джойса: категорія відкритості в літературі // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів : Львівський нац. ун-т, 2007. – Вип. 118. – С. 284–291.
29. Сенчук І. «Поминки Фіннеганові» Джеймса Джойса та проблема розуміння художнього тексту // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів : Львівський нац. ун-т, 2003. – Вип. 11. – С. 397–406.
30. Сенчук І. Принцип коловороту в оповідній побудові роману Джеймса Джойса «Поминки
Фіннеганові» // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці філологічної секції. Том CCXLVI. – Львів, 2003. – С. 200–210.

Біографія

Літературознавець, кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури.

1999 р. – закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська мова та література» (диплом з відзнакою), з того ж року асистент кафедри світової літератури ЛНУ ім. Івана Франка.

2012 р. – захистила кандидатську дисертацію «Міфопоетика Вільяма Б. Єйтса».

З 2013 р. – доцент  кафедри  світової  літератури  ЛНУ  ім. Івана Франка.

 

Biоgraphy:

Iryna Senchuk
(b. 12.08.1977, Khmel’nyts’ky)
Office: 1 Universytetska St., room 431
Phone: + 38 032 239 45 82
e-mail: iryna.senchuk@lnu.edu.ua

Degrees and titles:
2013 – Associate Professor Certificate (World Literature Department)
2012 – defended the PhD dissertation “Mythopoetics of William B. Yeats”, scientific supervisor – Associate Prof. O.T. Bandrovs’ka (Literature of Foreign Countries, 10.01.04)
1999 – defended the MA equivalent with Honours at Ivan Franko State University of Lviv, Faculty of Foreign Languages (English Language and Literature)

Professional experience and Achievements:
2013 – present – Associate Professor at World Literature Department of Ivan Franko National University of Lviv
1999 – 2013 Assistant Lecturer at World Literature Department of Ivan Franko National University of Lviv

Research interests:
• 20th century Anglo-Irish Literature: works of W. B. Yeats, J. Joyce, and S. Beckett
• Configurations of Cultural Other in Joseph Conrad’s Oeuvre
• English Literature of the 17th – 21st centuries
• London Text of English Literature
• Mythological and Archetypal Approaches to Literature
• Intermediality
• Imagological Approach to Literature
• Postcolonial and Multicultural Studies

Різне

Читає публічні лекції з англомовних літератур, серед яких лекції у книгарні “Є”, присвячені творчості Кадзуо Ішіґуро і Джозефа Конрада, феномену Вільяма Шекспіра (в рамках проекту “Дні Шекспіра в Україні: 2019” – лекція “Шекспірівське питання”), лекції перед показами художніх фільмів, присвячених письменникам чи літературним постатям, зокрема лекція про Вірджинію Вулф, Герберта Веллса, Чарлза Діккенса і шекспірівську Офелію.

 

Методичні матеріали

Навчальна програма курсу “Історія світової літератури”

Силабус курсу “Історія світової літератури” (3 семестр)

Навчальна програма курсу “Національна література (англійська)”

Силабус курсу “Національна література” (7 семестр, денне навчання)

Силабуси курсу “Національна література” (7-8 семестри, заочне навчання)

Навчальна програма курсу “Фемінний дискурс у розвитку англійського роману”

Силабус курсу “Фемінний дискурс у розвитку англійського роману”

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “НАЦІОНАЛЬНА (АНГЛІЙСЬКА) ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТЬ” I семестр Сенчук_НМК_Нац.літ.-4курс-Ісем

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “НАЦІОНАЛЬНА (АНГЛІЙСЬКА) ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТЬ” ІІ семестр Сенчук_НМК_Нац.літ.-4курс-ІІсем.

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ другої половини XІХ – ХХ СТОЛІТЬ”  Сенчук_НМК_Іст.світ.літ.к.19-20ст.-2курс-ІІсем.

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВІЛЬНИМ ВИБОРОМ СТУДЕНТА “ІРЛАНДСЬКИЙ МОДЕРНІЗМ: Єйтс, Джойс, Беккетт” senchuk_irish_modernism

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розклад