Сенчук Ірина Анатоліївна

Посада: доцент кафедри світової літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Електронна пошта: iryna.senchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Наукові інтереси

Ірландська англомовна література кінця ХІХ–ХХ ст., зокрема творчість В. Б. Єйтса і Дж. Джойса в контексті розвитку неоміфологічного мистецтва ХХ ст., а також філософсько-естетичні засади творчості С. Беккета; конфігурації культурного «Іншого» у творчості Дж. Конрада; англійська література XVII-XXI століть; проблеми модернізму і постмодернізму в літературі; міфопоетичний, психоаналітичний, інтермедіальний та імаґологічний методи дослідження літератури, а також методологічні стратегії постколоніалізму і мультикультуралізму.

Курси

Публікації

1. Сенчук І. Міфопоетика Вільяма Батлера Єйтса : монографія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 296 с.
2. Сенчук І. Ірландський модернізм кінця ХІХ – першої половини ХХ століть: Вільям Батлер Єйтс і Джеймс Джойс : навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 416 с.
3. Бандровська О., Сенчук І., Яремчук В. Англійська література ХІХ століття : навчальний посібник. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 280 с.

4. Senchuk I., Oprisnyk Ya. Intermedial Poetics of Kazuo Ishiguro’s Fiction //International scientific and practical conference “Philological sciences, intercultural communication and translation studies: theoretical and practical aspects” : conference proceedings, February 26–27, 2021. Vol. 1. – Venice : Izdevnieciba “Baltuija Publishing”, 2021. – P. 110–115.

5. Senchuk I. Joseph Conrad’s “The Lagoon” and “Karain: A Memory”: an Imagological Approach // Various Dimensions of the Other in Joseph Conrad’s Fiction / Edited with an Introduction by Wiesław Krajka : Conrad: Eastern and Western Perspectives / Editor Wiesław Krajka. – Vol. XXIX. – Lublin ; New York : Maria Curie-Skłodowska University Press ; Columbia University Press, 2020. – P. 83–108.
6. Senchuk I. A. The Chronotope of London in the Early Nineteenth-century English Literature // Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 27–28 листопада 2020 року. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2020. – С. 46-51.
7. Senchuk I. Daniel Defoe’s “A Journal of the Plague Year” as London Text of Pandemic // Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 27-28 листопада 2020 року. – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2020. – Ч. 1. – С. 64–67.
8. Сенчук І. Музичний код роману Семюела Беккета «Мерфі» // Слово і Час. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 50–61.
9. Senchuk I. The Construction of the Cultural Other in Joseph Conrad’s Story «Karain: A Memory» // Султанівські читання : [зб. статей]. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019. – Вип. VIIІ. – С. 17–25.
10. Сенчук І. А. До історії української шекспіріани: монографія М. С. Шаповалової «Шекспір в
українській літературі» // Ренесансні студії : [збірник]. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 29–30. – С. 225–238.
11. Сенчук І. Поетика «Іншосвітів» у ранній творчості Вільяма Б. Єйтса // Витоки літератури фентезі. Поезія у контексті метажанру фентезі. Збірник матеріалів наукового семінару Центру з Дослідження Літератури Фентезі при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2018. ‒ С. 49–59.

12. Сенчук І. Матриця ініціації в основі п’єс Вільяма Б. Єйтса про Кухуліна // Сучасні тенденції розвитку освіти й науки : проблеми та перспективи. Збірник наукових праць. – Львів – Кєльце, 2017. – Вип. 1. ‒ С. 351–357.
13. Senchuk I. The Evolution of W.B. Yeats’s Idea of a Drama: from On Baile’s Strand to The Death of Cuchulain // Revolution, Evolution and Endurance in the English Language and Anglophone Literature and Culture : Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. – Vol. 3. – Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2017. – P. 71–82.
14. Сенчук І. Міфологема “води” в ліриці Вільяма Б. Єйтса // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Львів : Львівський нац. ун-т, 2016. – Вип. 23. – С. 197–203.
15. Сенчук И. А. Постколониальный дискурс в поэзии Уильяма Б. Йейтса // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). Ежемесячный научный журнал. – № 8. – Ч. 7. – М., 2014. – С. 116–119.
16. Сенчук І. Танатологічні мотиви в оповідній системі драми Вільяма Б. Єйтса «Дейрдре» //
Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – Випуск 20. – К., 2014. – С. 6–11.
17. Сенчук І. «Теза», «антитеза», «синтез» як міфопоетичні категорії осмислення образу Кухуліна в драматургії Вільяма Б. Єйтса // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів : Львівський нац. ун-т, 2014. – Вип. 126. – Т. 2. – С. 94–102.
18. Сенчук І. Християнський міф як структурна основа п’єси Вільяма Б. Єйтса «Голгофа» // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів : Львівський нац. ун-т, 2013. – Вип. 125. – С. 281–287.
19. Сенчук І. А. Антиномії як смислотворчі концепти лірики Вільяма Б. Єйтса // Від бароко до
постмодернізму : [зб. наук. пр.] : в 2 т. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2013. – Вип. XVII. – Т. 2. – С. 46–52.
20. Сенчук І. Кельтський елемент у поетиці ранньої творчості Вільяма Б. Єйтса // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць. Серія «Філологічні науки». – Випуск 4.11 (90). – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. – С. 242–246.
21. Сенчук І. Реактуалізація міфу в ірландській літературі ХХ століття: В.Б. Єйтс і Дж. Джойс
// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія літературознавство. – Вип. 36. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 242–247.
22. Сенчук І. Роль фольклорних елементів у структурі ранніх драм Вільяма Б. Єйтса «Графиня Кетлін» та «Земля потаємних бажань» // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів : Львівський нац. ун-т, 2012. – Вип. 20. – Ч. 2. – С. 116–125.
23. Сенчук І. Літературні образи В.Б. Єйтса як національні ідентифікаційні знаки // Літературна компаративістика. – Вип. ІV. : Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – Ч. ІІ. – К. : ВД «Стилос», 2011. – С. 140–155.
24. Сенчук І. Особливості функціонування міфу в творчості В.Б. Єйтса: драма «Воскресіння» // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів : Львівський нац. ун-т, 2011. – Вип. 18. – С. 249–257.
25. Сенчук І. Міфологема смерті–воскресіння як «метафора» циклічної концепції історії в драмі В. Б. Єйтса «Воскресіння» // Питання літературознавства : [науковий збірник]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 83. – С. 252–260.
26. Сенчук І. Принцип опозицій й теорія спіралеподібности у філософсько-поетичній системі Вільяма Батлера Єйтса: «Візія» // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці філологічної секції. Том CCLVII. – Львів, 2009. – С. 344–354.
27. Сенчук І. «Поминки Фіннеґанові» Джеймса Джойса: традиція, новаторство, перспектива // Збірник наукових праць. Серія «Проблеми світової літератури». – Львів : Львівський нац. ун-т, 2009. – Вип. 2. – C. 118–128.
28. Сенчук І. «Поминки Фіннеганові» Джеймса Джойса: категорія відкритості в літературі // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів : Львівський нац. ун-т, 2007. – Вип. 118. – С. 284–291.
29. Сенчук І. «Поминки Фіннеганові» Джеймса Джойса та проблема розуміння художнього тексту // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів : Львівський нац. ун-т, 2003. – Вип. 11. – С. 397–406.
30. Сенчук І. Принцип коловороту в оповідній побудові роману Джеймса Джойса «Поминки
Фіннеганові» // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці філологічної секції. Том CCXLVI. – Львів, 2003. – С. 200–210.

Біографія

Літературознавець, кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури.

1999 р. – закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська мова та література» (диплом із відзнакою), з того ж року асистент кафедри світової літератури ЛНУ ім. Івана Франка.

2012 р. – захистила кандидатську дисертацію «Міфопоетика Вільяма Б. Єйтса».

З 2013 р. – доцент  кафедри  світової  літератури  ЛНУ  ім. Івана Франка.

 

Курси:

«Історія світової літератури XVIII-ХІХ століть» (ОР «Бакалавр»)

«Історія світової літератури другої половини ХІХ-XX ст.» (ОР «Бакалавр»)

«Національна (англійська) література кінця ХІХ-ХХ ст.» (ОР «Бакалавр»)

«Фемінний дискурс у розвитку англійського роману» (ОР «Бакалавр»)

«Ірландський модернізм: Єйтс, Джойс, Беккет» (ОР «Бакалавр»)

«Британський постмодерністський роман: тенденції розвитку» (ОР «Бакалавр»)

«Англійські лауреати Нобелівської премії з літератури» (ОР «Бакалавр»)

«Репрезентації Лондона в англійській літературі XVIII – початку XXІ століть» (ОР «Магістр»)

 

Biоgraphy:

Iryna Senchuk
(b. 12.08.1977, Khmel’nyts’ky)
Office: 1 Universytetska St., room 431
Phone: + 38 032 239 45 82
e-mail: iryna.senchuk@lnu.edu.ua

Degrees and titles:
2013 – Associate Professor Certificate (World Literature Department)
2012 – defended the PhD dissertation “Mythopoetics of William B. Yeats”, scientific supervisor – Associate Prof. O.T. Bandrovs’ka (Literature of Foreign Countries, 10.01.04)
1999 – defended the MA equivalent with Honours at Ivan Franko State University of Lviv, Faculty of Foreign Languages (English Language and Literature)

Professional experience and Achievements:
2013 – present – Associate Professor at World Literature Department of Ivan Franko National University of Lviv
1999 – 2013 Assistant Lecturer at World Literature Department of Ivan Franko National University of Lviv

Courses:
• History of World Literature
• National English Literature
• Feminine Discourse in the Development of English Novel (optional course)
• Irish Modernism: Yeats, Joyce, and Beckett (optional course)
• British Postmodernist Novel (optional course)
• British Nobel Prize Winners in Literature (optional course)
• Representations of London in English Literature of the 18 th – early 21 st Centuries (MA optional course)

Research interests:
• 20 th -century Anglo-Irish Literature: works of W.B. Yeats, J. Joyce, and S. Beckett
• Configurations of Cultural Other in Joseph Conrad’s Oeuvre
• English Literature of the 17 th –21 st centuries
• London Text of English Literature
• Mythological and Archetypal Approaches to Literature
• Intermediality
• Imagological Approach to Literature
• Postcolonial and Multicultural Studies

Різне

Читає публічні лекції з англомовних літератур, серед яких лекції у книгарні “Є”, присвячені творчості Кадзуо Ішіґуро і Джозефа Конрада, феномену Вільяма Шекспіра (в рамках проекту “Дні Шекспіра в Україні: 2019” – лекція “Шекспірівське питання”), лекції перед показами художніх фільмів, присвячених письменникам чи літературним постатям, зокрема лекція про Вірджинію Вулф, Герберта Веллса, Чарлза Діккенса і шекспірівську Офелію.

 

Методичні матеріали

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “НАЦІОНАЛЬНА (АНГЛІЙСЬКА) ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛ. ХХ СТОЛІТЬ” I семестр Сенчук_НМК_Нац.літ.-4курс-Ісем

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “НАЦІОНАЛЬНА (АНГЛІЙСЬКА) ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТЬ”ІІ семестр Сенчук_НМК_Нац.літ.-4курс-ІІсем.

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ XVIII–ХІХ СТОЛІТЬ”  Сенчук_анотація_Іст. світ.літ. ХІХ-ХХ ст._2курс, 

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ др.пол. XІХ – ХХ СТОЛІТЬ”Сенчук_анотація_Іст. світ.літ. ХІХ-ХХ ст._2курс, Сенчук_НМК_Іст.світ.літ.к.19-20ст.-2курс-ІІсем.

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВІЛЬНИМ ВИБОРОМ СТУДЕНТА “ІРЛАНДСЬКИЙ МОДЕРНІЗМ: Єйтс, Джойс, Беккетт” senchuk_irish_modernism, Сенчук_анотація_ДВВ_Ірл.модернізм_4курс_2сем.

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВІЛЬНИМ ВИБОРОМ СТУДЕНТА “ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО БРИТАНСЬКОГО РОМАНУ” senchuk_british_novel Сенчук_анотація_ДВВ_Брит.постмодерн.роман_4курс_2сем.

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВІЛЬНИМ ВИБОРОМ СТУДЕНТА “РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЛОНДОНА В АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХVIII–ХХ СТОЛІТЬ” senchuk_london_representation

ФЕМІННИЙ ДИСКУРС АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ Сенчук_анотація_ДВВ_Фемінний дискурс англ. літ._4курс_1с.

 

Силабус курсу “Історія світової літератури” (4 семестр, денне навчання)

Силабус курсу “Національна література (англійська)” (7-й семестр)

Силабус курсу “Національна література (англійська)” (8-й семестр)

Силабуси курсу “Національна література (англійська)” (7-й і 8-й семестри, заочне навчання)

Навчальна програма курсу “Національна література (англійська)”

Силабус курсу “Ірландський модернізм: Єйтс, Джойс, Беккет”

Навчальна програма курсу “Ірландський модернізм: Єйтс, Джойс, Беккет”

Силабус курсу “Британський постмодерністський роман: тенденції розвитку”

Навчальна програма курсу “Британський постмодерністський роман: тенденції розвитку”

Силабус курсу “Репрезентації Лондона в англійській літературі ХVІІІ – початку ХХІ ст.”

Навчальна програма курсу ” Репрезентації Лондона в англійській літературі ХVІІІ – початку ХХІ ст.”

Силабус курсу “Фемінний дискурс у розвитку англійського роману”

Навчальна програма курсу “Фемінний дискурс у розвитку англійського роману”

Питання до іспиту з історії світової літератури ХХ ст. для студентів 2 курсу денного відділу факультету іноземних мов на 2-й семестр 2021-2022 н.р.

Питання до іспиту з національної англійської літератури для студентів 4 курсу денного відділу факультету іноземних мов на 2-й семестр 2021-2022 н.р.

Питання до іспиту з національної англійської літератури для студентів 4 курсу заочного відділу факультету іноземних мов на 2-й семестр 2021-2022 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

Розклад