Вступ до літературознавства

Тип: Нормативний

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Поліщук Н. Ю.Іна11, Іна12, Іна13, Іна14, Інп11, Інп12, Інп13, Інп14, Інп15, Інп16, Інм11, Інн11, Інф11, Іні11
116професор Мацевко-Бекерська Л. В.Іна15, Іна16, Іна17, Інк11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116Іна11Коминська Н. І.
Іна12Коминська Н. І.
Іна13Коминська Н. І.
Іна14Коминська Н. І.
Іна15професор Мацевко-Бекерська Л. В.
Іна16професор Мацевко-Бекерська Л. В.
Іна17професор Мацевко-Бекерська Л. В.
Іні11Коминська Н. І.
Інк11професор Мацевко-Бекерська Л. В.
Інм11доцент Поліщук Н. Ю.
Інн11доцент Поліщук Н. Ю.
Інп11доцент Поліщук Н. Ю.
Інп12доцент Поліщук Н. Ю.
Інп13доцент Поліщук Н. Ю.
Інп14доцент Поліщук Н. Ю.
Інп15доцент Поліщук Н. Ю.
Інп16доцент Поліщук Н. Ю.
Інф11Коминська Н. І.

Опис курсу

Літературознавство як наука. Проблема термінології. Філологічний контекст літературознавства. Об’єкт і предмет літературознавства. Літературознавство в колі гуманітарних дис­циплін. Основні й допоміжні літературознавчі дисципліни.

Література: специфіка та функціонування. Специфіка, предмет і призначення художньої літератури.­ Мистецтво як естетична субстанція та пізнавальна дійсність, вияв авторської емоційності. Література як вид мистецтва. Герменевтичні аспекти літератури. Культурологічний контекст літе­ра­тури.

Основні етапи і школи в історії літературознавства

Літературний розвиток. Проблема термінологічних визначень (метод, школа, течія, напрям, стиль). Авторська домінанта в художній творчості. Творчий метод.  Категорія стилю в літературознавстві. Основні літературні напрями.

Література як система. Загальне поняття про роди і жанри. Генологія та генерика. З історії генології. Загальна характеристика літературних родів. Літературний жанр, жанрові структури, канони та системи. Епос. Лірика. Драма. Суміжні родові й жанрові утворення. Позародові форми. Термінологічне різнотлумачення в генериці.

Поетика літературного твору. Макро­поетика і мікропоетика. Структура художнього твору. Поняття «літературний твір», «літературно-художній твір». Твір та текст. Компоненти змісту літературного твору. Компоненти форми літературного твору. Поняття про архітектоніку і композицію твору. Світ літературного твору. Принципи аналізу літературного твору.

Мова художнього твору. Мова як засіб комунікації та як художня модель. Специфіка літературного спілкування. Структура художньої комунікації. Літературна мова і мова художньої літератури. Принципи організації художнього мовлення. Лексичний рівень художньої мови. Тропи. Фоніка.

Версифікація. Термінологічне визначення основних понять.  Системи віршування. Цілісний аналіз поетичного твору.

Літературний процес. Літературне життя, його основні складові та учасники. Синхронний і діахронний виміри літературного процесу. Літературний процес у теоретико-літературному та історико-літературному вивченні. Літературний процес і прогрес. «Зовнішні» та «внутрішні» фактори розвитку літерату­ри. Проблема періодизації літературного процесу. Ключові терміни теорії літературного процесу.

 

Після завершення курсу студент буде

знати:

 • найзагальніші теоретичні положення літературознавства
 • специфіку літератури як одного з видів мистецтва
 • основні етапи становлення і розвитку літе­ратурознавчої науки
 • категорії літературного розвитку
 • системність літератури в комплексі родових, жанрових та видових дефініцій
 • поетологічні аспекти літератури
 • тенденції й закономірності становлення історико-літературного процесу

вміти:

 • практично застосовувати навички поетологічного аналізу
 • аналізувати систему художньої мови літе­ратурного твору
 • здійснювати аналіз версифікаційних особливостей літератури
 • застосовувати в самостійній науково-пошуковій діяльності засадничі аспекти літературного процесу, його диференціації та основних виявів

Рекомендована література

Основна література

 1. Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство і культурологія. – К., 2008.
 2. Безпечний І. Теорія літератури. – К., 2009.
 3. Білоус П. Теорія літератури. – К., 2013.
 4. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. – К., 2001.
 5. Літературознавчий словник-довідник. – К., 1997.
 6. Моклиця М. Вступ до літературознавства. – Луцьк, 2011.
 7. Ткаченко А. Мистецтво слова: вступ до літературо­знавства. – К., 1998.

 

Додаткова література

 1. Брюховецький В. Специфіка і функції літературно-критичної діяльності. – К., 1986.
 2. Домбровський В. Українська стилістика й ритміка. Українська поетика. – Дрогобич, 2008.
 3. Коцюбинська М. Література як мистецтво слова. – К., 1965.
 4. Ласло-Куцюк М. Засади поетики. – Бухарест, 1983.
 5. Ласло-Куцюк М. Питання української поетики. – Бухарест, 1972.
 6. Марко В. Основи аналізу літературного твору. – Кіровоград, 1997.
 7. Наєнко М. Українське літературознавство: школи, напря­ми, тенденції. – К., 1997.
 8. Парандовський Я. Алхімія слова. – К., 1993.
 9. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки. – Львів, 2002.

Матеріали

Навчальна програма курсу «Вступ до літературознавства» (денне навчання) (лектор – доц. Поліщук Н. Ю.)

Навчальна програма курсу «Вступ до літературознавства» (заочне навчання) (лектор – доц. Поліщук Н. Ю.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус курсу «Вступ до літературознавства» (лектор – проф. Мацевко-Бекерська Л. В.)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу «Вступ до літературознавства» (денне навчання) (лектор – доц. Поліщук Н. Ю.)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу «Вступ до літературознавства» (заочне навчання) (лектор – доц. Поліщук Н. Ю.)

Завантажити силабус