Перша іноземна мова

Тип: Нормативний

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
110.5Іспит
29.5Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1178Інм11доцент Бораковський Л. А.
2128Інм11доцент Бораковський Л. А.
396Інм21доцент Шум’яцька О. М., Сопіла  Т. М.
496Інм21доцент Шум’яцька О. М., Сопіла  Т. М.
580Інм31Паламар Н. І.
6112Інм31Паламар Н. І., Мольдерф О. Є.
796Інм41Мольдерф О. Є., професор Дяків Х. Ю.
850Інм41Мольдерф О. Є., професор Дяків Х. Ю.

Опис курсу

Мета курсу – поглибити лексичні і граматичні знання студентів з німецької мови – першої іноземної мови фахового спрямування. У рамках курсу у повному обсязі розглядаються основні граматичні теми, з відповідним теоретичним обґрунтуванням та практичним засвоєнням у рамках семи лексичних блоків, що тематично охоплюють увесь спектр широковживаних лексичних та мовно-стилістичних засобів. Такий комплексний підхід, у поєднання із опрацюванням фонетичних вправ та домашнім читанням, дозволяє досягнути значного мовного прогресу студентів та здобути ними мовних знань, необхідних для засвоєння подальших дисциплін професійного спрямування.

Завдання курсу полягає у засвоєнні студентами ґрунтовних знань нормативної граматики німецької мови та збільшення активного лексичного запасу для здійснення комунікації іноземною мовою в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного та професійного спілкування до поставленої комунікативної мети. Окрему увагу приділено здатності студентами систематизувати та поглиблювати знання мови і культури іноземної мови на принципі єдності тематичного та інтеркультурного аспектів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має знати:

 • основні поняття граматики та фонетики німецької мови;
 • нормативну граматику німецької мови з елементами їх теоретичного осмислення, викладання та практичного застосування;
 • правильну артикуляцію та інтонацію;
 • класичні та сучасні теорії граматики та фонетики німецької мови;
 • відповідний лексичний запас німецької мови для вирішення комунікативної ситуації;
 • лінгво-культурну ситуацію німецькомовних країн.

Вміти:

 • застосовувати мовні знання у практичних ситуаціях;
 • оформлювати власне висловлювання;
 • використовувати знання риторики у мовленнєвій діяльності;
 • здійснювати комунікацію іноземною мовою в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного та професійного спілкування;
 • аналізувати філологічні явища, використовуючи відповідні загально-наукові методи та прийоми;
 • здійснювати комунікацію українською та німецькою мовами;
 • використовувати ефективні методи та прийомів навчання для досягнення поставленої мети;
 • бачити спільні риси та відмінності між німецькою та українською мовами;
 • опрацьовувати різні види інформації та обробляти її відповідно до цілей і завдань педагогічного процесу;
 • дотримуватися принципів професійної етики та політкоректності.

Рекомендована література

Див. робочу програму відповідного курсу

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус