Бандровська Ольга Трохимівна

Посада: професор кафедри світової літератури

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Електронна пошта: olga.bandrovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Британський роман ХХ століття, модернізм, літературна антропологія, міждисциплінарні підходи в літературознавстві.

Курси

Вибрані публікації

МОНОГРАФІЇ

Bandrovska, Olga.  Civilization Configurations and Global Precariousness in Post 9/11 Fiction. Chapter 13 // Precarity in culture : precarious lives, uncertain futures / edited by Elisabetta Marino, Bootheina Majoul.  Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2023 P. 193-210.

Бандровська, Ольга. Модернізм між минулим і майбутнім: антропологічний дискурс англійського роману. – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 444 с.

Бандровська, Ольга. Творчість Девіда Лоджа і академічний контекст. – Київ, Генеза, 1998. – 100 с.

ПІДРУЧНИКИ
Бандровська О. Т., Сенчук І. А., Яремчук В. В. Англійська література ХІХ століття: навч. посібник. – Львів, 2019. – 280 с.

Bandrovska, Olga. English Literature of the Middle Ages. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 160 с.

СТАТТІ У ФАХОВИХ НАУКОВИХ ЖУРНАЛАХ

Бандровська О. Т. Реальність як вигадка? Поняття “метамодернізм” і “Метамодерн” у сучасному культурологічному і літературознавчому дискурсі / Бандровська О. // Іноземна філологія. – 2021. № 134. – С. 152-164. file:///C:/Users/olgab/OneDrive/Desktop/3519-9637-1-PB.pdf

Бандровська О. Т., Хома В. І. Репрезентація апокаліптичного світу в романі Майкла Ондатже “Англійський пацієнт” // Держава та регіони. Серія Гуманітарні науки. – № 2. – Запоріжжя, 2020. – С. 159-166.

Бандровська О. Т. Сучасний Шекспір: художня аксіологія трагедії “Юлій Цезар” у кіноверсії Паоло і Вітторіо Тавіані “Цезар має померти” // Ренесансні студії. Наукове видання з літературознавства. – КПУ, Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка, 2019. – Вип. 31-32. – С. 268-282.

Бандровська О. Т. Феномен синестезії в романі Джеймса Джойса “Улісс” // Від бароко до постмодернізму / відп. ред. Т. М. Потніцева. – Вип. XXIII. – Дніпро: Ліра, 2019. – С. 134-140.

Бандровська О. Т.  Джаз у культурі і літературі Великої Британії початку ХХ століття // Літературно-джазові імпровізації / за ред. С. Маценки. – Львів: Срібне слово, 2019. – С. 32-41.

Bandrovska, Olha. Literature of Great Britain and the United States of America in Contemporary Ukrainian Literary Studies: Scholarly Accomplishments and Pain Points // Studies of Anglophone Literatures in Central Europe. – Peter Lang, 2018. – P. 61-74.

Bandrovska, Olga. Anthropology of Odour in James Joyce’s Ulysses // Joyce’s Fiction and the New Rise of the Novel / Joyce Studies in Italy, 2017 (19). Ed. Franka Ruggieri. – Roma: Anicia, 2017. – P. 31-47.

Bandrovska, Olha. A Synergetic Perspective in Literary Studies towards Literary Anthropology // Revolution, Evolution and Endurance in Anglophone Literature and Culture. Vol. III. – Peter Lang Edition, 2017. – P. 31-39.

Bandrovska, Olha. Analytical Anthropology and a Close Reading of Joseph Conrad // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 129. – С. 197-201.

Бандровська О.  Т. Ідентичність Іншого в англійському модерністському романі: тіло поза нормою крізь міждисциплінарні підходи // Від бароко до постмодернізму. Збірник наукових праць. – Вип. ХХ. – 2016. – С. 134-140.

Бандровська О.  Т. Поняття  English/British  у визначенні літературної традиції Великої Британії: історичний аспект. Вісник. Серія Іноземні мови. – 2016. – Вип. 23.

Bandrovska, Olha. Intermediality as an Esthetic Strategy in Ulysses by James Joyce. Dialog z Tradycja. Jezyk – Komunikacja – Kultura. Tom IV. – Krakow: Collegium Columbinum, 2015. – P. 245-253.

Бандровська О. Т. Концептосфера Джойсового “Улісса” Дарії Віконської і діалогізм літературознавчих студій. Питання літературознавства. – 2015. – Вип. 91. – С. 23-33.

Бандровська О. Т. Цивілізаційний Інший у романі Леонарда Вулфа “Селище в джунглях”. Cучасні літературознавчі студії. Зб. наук. праць. – Вип. 12. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 21-30.

Бандровська О. Т. Людина як предмет антропологічного знання доби Модерн: літературна проекція. Держава і регіони: Серія : Гуманітарні науки / Запоріжжя. Класич. Приват. ун-т. – № 2 (41). – 2015.  – С. 10-14.

Бандровская О. Т. “Синдром Чаттерли” в английском модернистском романе // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2015. – № 1 (43), ч. 2. – С. 34-36.

Бандровська О. Т. Естетичний режим доби Модерн // Spheres of Culture. Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. – Vol. X. – Lublin, 2015. – 20-27.

Бандровская О. Т. Антропологическое измерение художественной литературы и литературоведческая антропология // Минск, Вестник МГЛУ. – Серия 1. Филология. – № 1 (74). –  2015. – С. 90-98.

Бандровська О. Т. Гендерні конфігурації в романній творчості Д. Г. Лоуренса // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 126, част. І. – С. 11-19.

Бандровская О. Т. Инонациональный аспект идентичности в английском романе Нового времени [Электронный ресурс] // Филология и литературоведение. – 2014. – № 12. – URL: http://philology.snauka.ru/2014/12/1103

Бандровська О. Т. Феномен перехідності в художньому і науковому дискурсах ХХ століття // Від бароко до постмодернізму. Збірник наукових праць. – Вип. XVII, том І. – Дніпропетровськ: В-во ДНУ, 2013. – С. 8-15.

Бандровська О. Т. Поняття “цивілізація”, “культура”, “Новий час”: паралелі і дихотомії // Держава та Регіони: Науково-виробничий журнал. – Серія: Гуманітарні науки. – № 1. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2013. – С. 11-15.

Bandrovska, Olha. “Brave New World” by Aldous Huxley: Shakespeare and Civilization Challenges of the 20th Century. Romanian Shakespeare Journal. – 2013. – Issue I. – Bucharest : Hyperion University and Tracus Arte Publishing House, 2013. – P. 5-11.

Бандровська О. Т. За межею жанру: смислообрази Гертруди Стайн. Американські студії в Україні. Американське Short Story: теорія і практика сучасності. [Відп. ред. Т. Н. Денисова]. – Вип. 7. – К.: Факт, 2012. – С. 213-227.

Бандровська О. Т. Шекспір і модерністи: літературно-критичний діалог. – Ренесансні студії. – 2012. – №18/19. – С. 214-227.

Бандровська О. Т.  Адаптація художнього твору в культурологічній перспективі. – Слово і час. – № 6. – 2012. – С. 3-8.

Бандровська О. Т. Естетичний режим смаку і зміна художній конвенцій в Англії початку ХХ століття // Cучасні літературознавчі студії. Дискурс смаку в літературі і культурі. Зб. наук. праць. – Вип. 9. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – С. 17-28.

Bandrowska, Olha. James Joyce a powieść hypertekstowa. Perspectywa dialogiczna i eksperyment narracyjny // Annales Universitas Paedagogicae Cracoviensis. Folia 115. Studia Lingvistica VII. Część 2. – Kraków: Wydawnictwo Naykowe UP, 2012. – P. 5-12.

Бандровська О. Т. Технології замість гільйотини: влада і людина в романі О. Гакслі “Чудовий новий світ” // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Вип. 20. – Ч. 1. – 2012. – С. 11-18.

Бандровська О. Т. За межею жанру: смислообрази Гертруди Стайн // Американські літературні студії в Україні. – Вип. 7. Американське Short Story: теорія жанру і практика сучасності (рубіж ХХ-ХХІ ст.). Матеріали міжнародного симпозіуму / Відп. ред. Т. Н. Денисова. – К.: Факт, 2012. – С. 83-93.

Бандровська О. Т. Метатекстова функція імені в романі О. Гакслі “Чудовий новий світ”. Іноземна філологія. Український науковий збірник. – 2011. – Вип. 123. – С. 276-286.

Бандровська О. Т. Синтез технології і тілесності в літературі модернізму (“Камера обскура” Володимира Набокова) // Американські літературні студії в Україні. – Вип. 5/6. Американський модернізм: контекст, постаті. Післямодерністський погляд / Відп. ред. Т. Н. Денисова. – К.: Факт, 2010. – С. 213-227.

Бандровська О. Т. Наративи тіла в романі Джеймса Джойса “Улісс” (аналіз І епізоду) // Біблія і культура. – Вип. 13. – Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2010. – С. 177-184.

Бандровська О. Т. Імагологічний аспект сучасного англійського роману // Питання літературознавства. Науковий збірник. – Вип. 77. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 54-62.

Бандровська О. Т. Моделі тілесності в англійському романі ХІХ століття // Від бароко до постмодернізму. Збірник наукових праць. – Вип. ХІII. – Дніпропетровськ: В-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2009. – С. 22-30.

Бандровська О. Т. Шекспір у 9-ому епізоді “Улісса” Дж. Джойса: метафізика індивідуального і універсального // Шекспірівський дискурс. – Вип. 1. – Запоріжжя, 2010. – С. 225-237.

Бандровська О. Т. Метаморфози тілесності у романі Вірджинії Вулф “Орландо” // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – 2009. – Вип. 121. – С. 267-273.

Бандровська О. Т. Поетика звуку в романі Джеймса Джойса “Фіннеганові помини” // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – 2008. – Вип. 120. – С. 197-202.

Бандровська О. Т. Принципи моделювання історії літератури // Питання літературознавства. Науковий збірник. – Вип. 76. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 84-91.

Бандровська О. Т. Ідея перевідкриття часу в контексті діалогу природничого і гуманітарного знання // Сучасні літературознавчі студії. Збірник наукових праць. – Вип. 4. – К.: КНЛУ, 2007. – С. 6-13.

Бандровська О. Т. Синергетичний проект у літературознавстві: аналітика основних понять // Від бароко до постмодернізму. Збірник наукових праць. – Вип. ХІ. – Дніпропетровськ: В-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2007. – С. 3-10.

Бандровська О. Т. Цезар із пером Цицерона. Літературна спадщина Вінстона Черчілля. Слово і час. – № 1. – 2005. – С. 62-65.

Бандровська О. Т. Проблеми академічного літературознавства в сучасному англійському романі. Post Office. Образи часу – Образи світу. Вісник Харківського Національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2005. –  № 700. – С. 97-109.

Бандровська О. Т. Англійська романтична автобіографія. Наукові записки: Серія: Літературознавство 3 (18 2005). – Тернопіль: ТНПУ, 2005. – Вип. ХVІІІ. – С. 208-216.

Бандровська О. Т. Концепція мовної свідомості і художні практики в сучасних дослідженнях // Вісник Інституту філології Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченко. Літературознавчі студії. – Випуск 10. – Бібліотека Ін-ту філології. – Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2004. – С. 23-26.

Бандровська О. Т. Трансформації біографічного роману в творчості П. Акройда // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Т. CCXLVI. – Праці філологічної секції. – Львів: Наукове товариство імені Шевченка, 2003. – С. 127-137.

Бандровська О.  Т. Наративні стратегії в сучасному англійському біографічному романі // Матеріали Міжнародної конференції “Функціонування літератури у культурному контексті епохи”. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С. 5-12.

ESSAYS IN EDITED VOLUMES:

Бандровська О. Т. Гакслі, Олдос // Світова історія ХХ століття. Енциклопедичний словник / За ред. І. Підкови та Р. Шуста. – Львів: Літопис, 2008. – С. 180-181.

Бандровська О. Т. Джойс, Джеймс // Світова історія ХХ століття. Енциклопедичний словник / За ред. І. Підкови та Р. Шуста. – Львів: Літопис, 2008. – С. 251-252.

Бандровська О. Т. Орвел, Джордж // Світова історія ХХ століття. Енциклопедичний словник / За ред. І. Підкови та Р. Шуста. – Львів: Літопис, 2008. – С. 587-588.

Бандровська О. Т. “Грозовий перевал” Емілі Бронте в культурному просторі вікторіанської Англії. Передмова. // Е. Бронте. Грозовий перевал. – Харків: Фоліо, 2006. – С. 3-18. (1 др. арк.)

Бандровська О. Т. Примітки // Е. Бронте. Грозовий перевал. – Харків: Фоліо, 2006. – С. 311-317.

Біографія

Професор кафедри світової літератури ЛНУ імені Івана Франка, 2016

Доктор філологічних наук (10.01.04 – література зарубіжних країн, 10.01. 06 – теорія літератури), Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2015

Доцент кафедри світової літератури ЛНУ імені Івана Франка, 2006

Кандидат філологічних наук (10.01.04 – література зарубіжних країн), Дніпропетровський державний університет, 1999

Диплом ЛДУ ім. І. Франка, 1984, спеціальність – філолог, викладач, перекладач з англійської мови

 

 

 

Різне

ВИСТУПИ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ

Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка за 2021 рік (лютий 2022 р.). Доповідь «Метамодернізм Девіда Фостера Воллеса».

VI Міжнародна науково-практична конференція «Великий Бард у контексті пандемії: Shakespeare and/as a Medicine», 23-24 вересня 2021 р. Доповідь «Precarity/Precariousness in Shakespeare’s Life and Plays».

Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Ренесансно-барокові читання», 23-24 квітня 2021 р. Доповідь “Єлизавета та Ессекс” Літтона Стречі і “Глоріана” Бенджаміна Бріттена: психоаналітичні стратегії та інтермедійне перекодування”.

Звітна конференція факультету іноземних мов, лютий 2021 р. Доповідь “Ми всі – прекарні життя”: голос Іншого в поезії Гуантанамо”.

Всеукраїнська наукова конференція «Слово як факт і фактор літератури» (ХVIII Філологічні читання пам’яті Н. С. Шрейдер), 5 лютого 2021. Доповідь «Антиномії Сходу і Заходу та рецептивні конфігурації літератури 9/11».

Іноземна філологія у ХХІ столітті. ХІІ Міжнародна наукова конференція, 6 листопада 2020 р., м. Запоріжжя. Доповідь «Урбаністичний текст англійської літератури ХХ століття».

Кримський Міжнародний філологічний форум, 24-25 вересня 2020 р., м. Київ. Міжнародний науковий симпозіум «Шекспір як суб’єкт і об’єкт міфологізації», 25 вересня 2020 р. Доповідь «Шекспір на перехрестях історичного часу: уроки гуманізму в кіноверсії братів Тавіані «Цезар має померти».

Precarious Lives, Uncertain Futures: An International Conference. University of Rome “Tor Vergata”, January 29-31, 2020. Bandrovska, Olga: “Civilization Configurations and Global Precariousness in Post-9/11 Fiction”.

XI Міжнародні Чичерінські читання, жовтень, 2019, доповідь «Цивілізаційні конфігурації і поляризовані ідентичності в «пост-9/11» художній літературі».

Всеукраїнська наукова конференція «Літературні баталії: поразки та перемоги» (ХVI Філологічні читання пам’яті Н. С. Шрейдер), 26-27 жовтня, 2018, м. Дніпропетровськ, доповідь ««Practise What Yоu Preach»: літературний авангардистський маніфест у творчості Віндема Льюїса».

The X James Joyce Italian Foundation Conference. 2-3 February 2017. Bandrovska, Olga: Anthropology of Odour in James Joyce’s Ulysses.

Воркшоп: Літературне музикування: літературні трансформації як результат діалогу слова і музики. Львів, 30 березня 2017 р. Доповідь: Поетика звуку в модерністському романі.

Меморіальна наукова конференція “Перші читання пам’яті Тамари Денисової”, 31 травня 2017 р. Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України. Доповідь: Феномен синестезії в романі Джеймса Джойса «Улісс».

V міжнародна наукова шекспірознавча конференція «Вільям Шекспір і дискурс вигнання». Доповідь «Парадигма «Шекспір як вигнання» в художньому дискурсі Джеймса Джойса». Запоріжжя, Приватний класичний університет, 29 вересня – 1 жовтня 2016.

Sixth International Joseph Conrad Conference. Maria Curie-Sclodowska University, 20-24 June 2016, Lublin, Poland, Lviv Session, 25 June 2016. Доповідь “Civilizational Other in Joseph Conrad’s Oeuvre”.

Міжнародна наукова конференція «Література в контексті культури», лютий 2016 р. Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Доповідь «Ідентичність Іншого в англійському модерністичному романі: тіло поза нормою крізь міждисциплінарні підходи».

International Conference. 20 years of English Philology in Rzeszów. “Revolution, Evolution and Endurance in the English Language and Anglophone Literature and Culture”. The Institute of English Studies University of Rzeszów, November 12-13, 2015. Доповідь A Synergetic Perspective in Literary Studies: Towards Literary Anthropology/ Olha Bandrovska //

ІХ Міжнародні Чичерінські читання «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ століття», 15-16 жовтня 2015 р. Доповідь  «Поняття  English/British  у визначенні літературної традиції Великої Британії: історичний аспект».

ХІІ Міжнародна літературознавча конференція (до 70-річчя кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича), 25 вересня 2015 р.

Міжнародна наукова конференція «Транскультурні коди літературного дискурсу», 19-20 березня 2015 р. Київський національний лінгвістичний університет.

Симпозіум «Проза Генрі Джеймса та його «філософія творчості» в континуумі літератури США», 19 грудня 2014 р. Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України.

Міжнародна наукова конференція «Шекспірівський код у глобальному культурному просторі: між покликом і викликом», Запоріжжя, Приватний класичний університет, вересень 2014.

Шостий міжнародний міждисциплінарний теоретичний симпозіум «Література в колі медій: інтермедійне поле художніх практик, рецептивні стратегії, синтез мистецтв», м. Київ, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка АН України, травень 2013.

VIII Чичерінські читання, ЛНУ імені Івана Франка, жовтень 2013.

Міжнародний симпозіум «Американське “Short Story”: теорія жанру і практика (рубіж ХХ – ХХІ ст.)» (2011).

Міжнародна наукова конференція «Проблеми сучасного зарубіжного літературознавства» в Ялтинському університеті менеджменту (2009).

Всеукраїнський симпозіум «Американський модернізм: контекст, постаті, післямодерністський погляд» (2009).

ТЕЗИ ЗВІТНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

Бандровська О. Метамодернізм Девіда Фостера Воллеса / Бандровська О. //  Тези звітн. наук. конф-ції проф.-викл. складу ф-ту ін. мов ЛНУ імені Івана Франка за 2021 рік. – Львів : ПАЇС, 2022. – С. 18-21.

КЕРІВНИЦТВО ЗАХИЩЕНИМИ КАНДИДАТСЬКИМИ ДИСЕРТАЦІЯМИ

Петрусь О. В. Особливості наративної стратегії в біографічній прозі Пітера Акройда. Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, 2008.

Рітц-Ракул К. П. Поетика гіперроману у культурологічній та літературно-критичній перспективі (на прикладі романів М. Джойса, С. Моултропа, Ш. Джексон, М. Каверлі). Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, 2009.

Дробіт І. М. Історичний дискурс у британському романі 80–90-их років ХХ ст. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010.

Сенчук І. А. Міфопоетика Вільяма Б. Єйтса. Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, 2012.

Пастушук Г. О. Ґенеза та еволюція образу блазня в англійській літературі Середньовіччя та Відродження. Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, 2013.

Горлач М. В. Концепт «Інший» в романній творчості Доріс Лессінг. Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, 2013.

Яремчук В. В. Міфопоетичні моделі світу в творчості представників гуртка «Інклінгів». Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, 2014.

Павлова О. Б. Лондонський текст англійської літератури першої третини ХХ століття. Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, 2017.

ОПОНУВАННЯ

2000 – 2021 – офіційне опонування 20 кандидатських і 5 докторських дисертацій.

 

Методичні матеріали

Навчальна програма курсу “Історія світової літератури”

Силабус курсу “Історія світової літератури” (3 семестр)

Силабус курсу “Історія світової літератури” (4-й семестр)

Навчальна програма курсу “Історія англійського роману Нового часу”

Силабус курсу “Історія англійського роману Нового часу” (денне навчання)

Силабус курсу “Історія англійського роману Нового часу” (заочне навчання)

Навчальна програма курсу “Поетика британського модерністського роману”

Силабус курсу “Поетика британського модерністського роману” (денне навчання)

Силабус курсу “Поетика британського модерністського роману” (заочне навчання)

Навчальна програма курсу “Провідні тенденції в сучасній англійській літературі”

Силабус курсу “Провідні тенденції в сучасній англійській літературі”

Навчальна програма курсу “Художня література і гіпертекст”

Силабус курсу “Художня література і гіпертекст”

Розклад