Бандровська Ольга Трохимівна

Посада: професор кафедри світової літератури

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Електронна пошта: olga.bandrovska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

  • британський роман ХХ століття;
  • модернізм;
  • літературна антропологія;
  • міждисциплінарні підходи в літературознавстві

Курси

Вибрані публікації

1.  Творчість  Девіда  Лоджа  і  академічний  контекст. – Київ,  1998.  100  с.

2.  Деякі  аспекти  проблеми  автора  в  університетській  трилогії  Д. Лоджа // Іноземна  філологія.  1999,  № 111.  – Львів:  Видавничий центр ЛНУ  ім. І. Франка. – С. 292-300.

3. Становлення  академічної  культури  ХХ  століття  і  проблеми  постмодернізму //  Вісник  Львівського  університету.  Серія  історична, вип. 34.  Львів,  1999. – С. 382-392.

Список публікацій оновлено 15 жовтня 2016

List of publications updated October, 15, 2016

 

 

МОНОГРАФІЇ / MONOGRAPHS

 

Творчість Девіда Лоджа і академічний контекст. Київ, Генеза, 1998. 100 с.
Модернізм між минулим і майбутнім: антропологічний дискурс англійського роману. Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. 444 с.

 

ПІДРУЧНИКИ / TEXTBOOKS
English Literature of the Middle Ages. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. 160 с.
СТАТТІ У ФАХОВИХ НАУКОВИХ ЖУРНАЛАХ / PEER-REVIEWED ARTICLES:

Бандровська О.  Поняття  English/British  у визначенні літературної традиції Великої Британії: історичний аспект. Вісник. Серія Іноземні мови. – 2016. – Вип. 23.

Bandrovska, Olha. Intermediality as an Esthetic Strategy in Ulysses by James Joyce. Dialog z Tradycja. Jezyk – Komunikacja – Kultura. Tom IV. – Krakow: Collegium Columbinum, 2015. – P. 245-253.

Бандровська О. Концептосфера Джойсового «Улісса» Дарії Віконської і діалогізм літературознавчих студій. Питання літературознавства. – 2015. – Вип. 91. – С. 23-33.

Бандровська О. Цивілізаційний Інший у романі Леонарда Вулфа «Селище в джунглях». Cучасні літературознавчі студії. Зб.наук. праць. – Вип. 12. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 21-30.

Бандровська О. Людина як предмет антропологічного знання доби Модерн: літературна проекція. Держава і регіони: Серія : Гуманітарні науки / Запоріжжя. Класич. Приват. ун-т. – № 2 (41). – 2015.  – С. 10-14.

Бандровская О.Т. «Синдром Чаттерли» в английском модернистском романе // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2015. – № 1(43) ч. 2. – С. 34-36.

Бандровська О. Естетичний режим доби Модерн // Spheres of Culture. Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. – Vol. X. – Lublin, 2015. – 20-27.

Бандровская О.Т. Антропологическое измерение художественной литературы и литературоведческая антропология. Минск, Вестник МГЛУ. – Серия 1. Филология. – № 1 (74). –  2015. – С. 90-98.

Бандровська О.Т. Гендерні конфігурації в романній творчості Д.Г. Лоуренса // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 126, част. І. – С. 11-19.

Бандровская О.Т. Инонациональный аспект идентичности в английском романе Нового времени [Электронный ресурс] // Филология и литературоведение. – 2014. – № 12. – URL: http://philology.snauka.ru/2014/12/1103

Бандровська О.Т. Феномен перехідності в художньому і науковому дискурсах ХХ століття // Від бароко до постмодернізму. Збірник наукових праць. – Вип. XVII, том І. – Дніпропетровськ: В-во ДНУ, 2013. – С. 8-15.

Бандровська О. Поняття «цивілізація», «культура», «Новий час»: паралелі і дихотомії // Держава та Регіони: Науково-виробничий журнал. – Серія: Гуманітарні науки. – № 1. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2013. – С. 11-15.

Bandrovska Olha. “Brave New World” by Aldous Huxley: Shakespeare and Civilization Challenges of the 20th Century. Romanian Shakespeare Journal. – 2013. – Issue I. – Bucharest : Hyperion University and Tracus Arte Publishing House, 2013. – P. 5-11.

Бандровська О. За межею жанру: смислообрази Гертруди Стайн. Американські студії в Україні. Американське Short Story: теорія і практика сучасності. [Відп. ред. Т.Н. Денисова]. – Вип.7. – К.: Факт, 2012. – С. 213-227.

Бандровська О.Т. Шекспір і модерністи: літературно-критичний діалог. – Ренесансні студії. – 2012. – №18/19. С. 214-227.

Бандровська О. Адаптація художнього твору в культурологічній перспективі. – Слово і час. – № 6. – 2012. – С. 3-8.

Бандровська О. Естетичний режим смаку і зміна художній конвенцій в Англії початку ХХ століття // Cучасні літературознавчі студії. Дискурс смаку в літературі і культурі. Зб. наук. праць. – Вип. 9. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – С. 17-28.
Bandrowska Olha. James Joyce a powieść hypertekstowa. Perspectywa dialogiczna i eksperyment narracyjny // Annales Universitas Paedagogicae Cracoviensis. Folia 115. Studia Lingvistica VII. Część 2. – Kraków: Wydawnictwo Naykowe UP, 2012. – P. 5-12.

Бандровська О. Технології замість гільйотини: влада і людина в романі О. Гакслі «Чудовий новий світ» // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Вип. 20. Ч.1. – 2012. – С. 11-18.

Бандровська О. За межею жанру: смислообрази Гертруди Стайн // Американські літературні студії в Україні. – Вип. 7. Американське Short Story: теорія жанру і практика сучасності (рубіж ХХ-ХХІ ст.). Матеріали міжнародного симпозіуму / Відп. ред. Т.Н. Денисова. – К.: Факт, 2012. – С. 83-93.

Бандровська О. Метатекстова функція імені в романі О. Ґакслі «Чудовий новий світ». Іноземна філологія. Український науковий збірник. – 2011. – Вип. 123. – С. 276 – 286.

Бандровська О. Синтез технології і тілесності в літературі модернізму („Камера обскура” Володимира Набокова) // Американські літературні студії в Україні. – Вип. 5/6. Американський модернізм: контекст, постаті. Післямодерністський погляд / Відп. ред. Т.Н. Денисова. – К.: Факт, 2010. – С. 213-227.

Бандровська О. Наративи тіла в романі Джеймса Джойса „Улісс” (аналіз І епізоду) // Біблія і культура. – Вип. 13. – Чернівецький національний університет. – Чернівці 2010. – С. 177-184.

Бандровська О. Імагологічний аспект сучасного англійського роману // Питання літературознавства. Науковий збірник. – Вип. 77. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 54-62.

Бандровська О. Моделі тілесності в англійському романі ХІХ століття // Від бароко до постмодернізму. Збірник наукових праць. – Вип. ХІII. – Дніпропетровськ: В-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2009. – С. 22-30.

Бандровська О. Шекспір у 9-ому епізоді «Улісса» Дж. Джойса: метафізика індивідуального і універсального // Шекспірівський дискурс. – Вип. 1. – Запоріжжя, 2010. – С. 225-237.

Бандровська О. Метаморфози тілесності у романі Вірджинії Вулф „Орландо” // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – 2009. – Вип. 121. – С. 267 – 273.

Бандровська О. Поетика звуку в романі Джеймса Джойса „Фіннеганові помини” // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – 2008. – Вип. 120. – С. 197 – 202.

Бандровська О. Принципи моделювання історії літератури // Питання літературознавства. Науковий збірник. – Вип. 76. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 84-91.

Бандровська О. Ідея перевідкриття часу в контексті діалогу природничого і гуманітарного знання // Сучасні літературознавчі студії. Збірник наукових праць. – Вип. 4. – К.: КНЛУ, 2007. – С. 6-13.

Бандровська О. Синергетичний проект у літературознавстві: аналітика основних понять // Від бароко до постмодернізму. Збірник наукових праць. – Вип. ХІ. – Дніпропетровськ: В-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2007. – С. 3-10.

Бандровська О. Цезар із пером Цицерона. Літературна спадщина Вінстона Черчілля. Слово і час. – № 1. – 2005. – С. 62-65.

Бандровська О. Проблеми академічного літературознавства в сучасному англійському романі. Post Office. Образи часу – Образи світу. Вісник Харківського Національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2005. –  № 700. – С. 97-109.

Бандровська О. Англійська романтична автобіографія. Наукові записки: Серія: Літературознавство 3 (18 2005). – Тернопіль: ТНПУ, 2005. – Вип. ХVІІІ. – С. 208-216.

Бандровська О. Концепція мовної свідомості і художні практики в сучасних дослідженнях // Вісник Інституту філології Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченко. Літературознавчі студії. – Випуск 10. – Бібліотека Ін-ту філології. – Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2004. – С. 23-26.

Бандровська О. Трансформації біографічного роману в творчості П. Акройда // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Т. CCXLVI. – Праці філологічної секції. – Львів: Наукове товариство імені Шевченка, 2003. – С. 127-137.

Бандровська О.  Наративні стратегії в сучасному англійському біографічному романі // Матеріали Міжнародної конференції «Функціонування літератури у культурному контексті епохи». – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С. 5-12.

ESSAYS IN EDITED VOLUMES:

Бандровська О. Гакслі Олдос // Світова історія ХХ століття. Енциклопедичний словник / За ред. І. Підкови та Р. Шуста. – Львів: Літопис, 2008. – С. 180-181.

Бандровська О. Джойс Джеймс // Світова історія ХХ століття. Енциклопедичний словник / За ред. І. Підкови та Р. Шуста. – Львів: Літопис, 2008. – С. 251-252.

Бандровська О. Орвел Джордж // Світова історія ХХ століття. Енциклопедичний словник / За ред. І. Підкови та Р. Шуста. – Львів: Літопис, 2008. – С. 587-588.

Бандровська О. „Грозовий перевал” Емілі Бронте в культурному просторі вікторіанської Англії. Передмова. // Е. Бронте. Грозовий перевал. – Харків: Фоліо, 2006. – С. 3-18. (1 др.арк.)

Бандровська О. Примітки // Е. Бронте. Грозовий перевал. – Харків: Фоліо, 2006. – С. 311-317.

Біографія

  • Посада – професор кафедри світової літератури ЛНУ імені Івана Франка, 2016
  • Доктор філологічних наук (10.01.04 – література зарубіжних країн, 10.01. 06 – теорія літератури), Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2015
  • Доцент кафедри світової літератури ЛНУ імені Івана Франка, 2006
  • Кандидат філологічних наук (10.01.04 – література зарубіжних країн), Дніпропетровський державний університет, 1999
  • Диплом ЛДУ ім. І. Франка, 1984, спеціальність – філолог, викладач, перекладач з англійської мови

Курси:
Світова література ХХ століття;
Історія англійського роману Нового часу;
Технології і тілесність у британському модерністичному романі;
Провідні тенденції сучасних англомовних літератур;
Актуальні проблеми літературознавства і сучасна британська література.

Різне

ВИСТУПИ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ / CONFERENCE PRESENTATIONS

V міжнародна наукова шекспірознавча конференція «Вільям Шекспір і дискурс вигнання». Доповідь «Парадигма «Шекспір як вигнання» в художньому дискурсі Джеймса Джойса». Запоріжжя, Приватний класичний університет, 29 вересня – 1 жовтня 2016.

Sixth International Joseph Conrad Conference. Maria Curie-Sclodowska University, 20-24 June 2016, Lublin, Poland, Lviv Session, 25 June 2016. Доповідь “Civilizational Other in Joseph Conrad’s Oeuvre”.

Міжнародна наукова конференція «Література в контексті культури», лютий 2016 р. Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Доповідь «Ідентичність Іншого в англійському модерністичному романі: тіло поза нормою крізь міждисциплінарні підходи».

International Conference. 20 years of English Philology in Rzeszów. “Revolution, Evolution and Endurance in the English Language and Anglophone Literature and Culture”. The Institute of English Studies University of Rzeszów, November 12-13, 2015. Доповідь A Synergetic Perspective in Literary Studies: Towards Literary Anthropology/ Olha Bandrovska //

ІХ Міжнародні Чичерінські читання «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ століття», 15-16 жовтня 2015 р. Доповідь  «Поняття  English/British  у визначенні літературної традиції Великої Британії: історичний аспект».

ХІІ Міжнародна літературознавча конференція (до 70-річчя кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича), 25 вересня 2015 р.

Міжнародна наукова конференція «Транскультурні коди літературного дискурсу», 19-20 березня 2015 р. Київський національний лінгвістичний університет.

Симпозіум «Проза Генрі Джеймса та його «філософія творчості» в континуумі літератури США», 19 грудня 2014 р. Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України.

Міжнародна наукова конференція «Шекспірівський код у глобальному культурному просторі: між покликом і викликом», Запоріжжя, Приватний класичний університет, вересень 2014.

Шостий міжнародний міждисциплінарний теоретичний симпозіум «Література в колі медій: інтермедійне поле художніх практик, рецептивні стратегії, синтез мистецтв», м. Київ, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка АН України, травень 2013.

VIII Чичерінські читання, ЛНУ імені Івана Франка, жовтень 2013.

Міжнародному симпозіумі «Американське “Short Story”: теорія жанру і практика (рубіж ХХ – ХХІ ст.)» (2011)

Міжнародній науковій конференції «Проблеми сучасного зарубіжного літературознавства» в Ялтинському університеті менеджменту (2009);

Всеукраїнському симпозіумі «Американський модернізм: контекст, постаті, післямодерністський погляд» (2009)

КЕРІВНИЦТВО ЗАХИЩЕНИМИ КАНДИДАТСЬКИМИ ДИСЕРТАЦІЯМИ

Петрусь О.В. Особливості наративної стратегії в біографічній прозі Пітера Акройда. Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, 2008.

Рітц-Ракул К.П. Поетика гіперроману у культурологічній та літературно-критичній перспективі (на прикладі романів М. Джойса, С. Моултропа, Ш. Джексон, М. Каверлі). Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, 2009.

Дробіт І. М. Історичний дискурс у британському романі 80–90-их років ХХ ст. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010.

Сенчук І.А. Міфопоетика Вільяма Б. Єйтса. Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, 2012.

Пастушук Г. Ґенеза та еволюція образу блазня в англійській літературі Середньовіччя та Відродження. Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, 2013.

Горлач М.В. Концепт «Інший» в романній творчості Доріс Лессінг. Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2013.

Яремчук В.В. Міфопоетичні моделі світу в творчості представників гуртка «Інклінгів». Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, 2014.

ОПОНУВАННЯ

2000 – 2016 – офіційне опонування 16 кандидатських і 1 докторської дисертацій

Розклад