Бернар Глорія Богданівна

Посада: доцент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239-41-04, (032)239-41-04

Електронна пошта: hloriya.bernar@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

лінгвостилістика, комунікативна стилістика, англійська література

Курси

Публікації

1) Бернар Г. Б. Дисонансний діалог у англомовній драмі абсурду ∕  Г. Б. Бернар ∕∕ Збірник наукових праць. Теоретична і дидактична філологія. – Переяслав-Хмельницький: ДПУ імені Г. Сковороди, 2008. – Спецвипуск № 1, С.29-36. (Стаття повністю 1Drama).

2) Бернар Г. Б. Лексико-стилістичні особливості англомовної драми абсурду ∕ Г. Б. Бернар ∕∕ Збірник наукових праць. Філологічні науки. – Полтава: ДПУ імені В. Г. Короленка, 2008. – Випуск 1-2 (59-60), С. 147-153. (Стаття повністю 2Absurd).

3) Бернар Г. Лінгвостилістичні засоби вираження конфліктності в авторській ремарці англомовної драми абсурду ∕ Глорія Бернар ∕∕ Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць факультету лінгвістики Гуманітарного інституту Національно авіаційного університету. – К. : НАУ, 2009. – Вип. 16. – С. 120–124. (Стаття повністю 3Lexical_Stylistic).

4) Бернар Г. Б. Тематична сітка англомовної драми абсурду  ∕  Г. Б. Бернар  ∕∕  Вісник Сумського державного університету. Серія: Філологічні трактати – Суми: СДУ, 2013. – Т. 5, № 2. – С. 13 – 18. (Стаття повністю 4Net).

5) Бернар Г. Б. Time in Beckett’s Theatre ∕ Г. Б. Бернар ∕∕ Наукові записки. – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”. – Вип. 38. – 2013. – С. 149–151. –  (Серія „Філологічна”). (Стаття повністю 5Time).

6) Бернар Г.Б. Тема-рематична структурованість діалогу у п’єсах Тома Стоппарда / Г.Б. Бернар // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – № 14 (273). – С. 46-52. (Серія «Філологічні науки»). (Стаття повністю 6Theme).

7) Bernar G.B. The Phenomenon of Silence in S. Beckett’s Plays ∕ G.B. Bernar ∕∕ Наукові записки. – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”. – Вип. 49. – 2014. – С. 153–155. –  (Серія „Філологічна”). (Стаття повністю 7Silence).

8) Бернар Г.Б. Діалог персонажів п’єс С. Беккета як тип художнього мовлення ∕ Г.Б. Бернар ∕∕ Наукові записки. – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”. – Вип. 44. – 2014. – С. 42–45. –  (Серія „Філологічна”). (Стаття повністю 8Dialogue).

9) Bernar G.B. S. Beckett’s Characters / G.B. Bernar // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2014. – № 6 (289). – С. 46-52. (Серія «Філологічні науки») (Стаття повністю 9Characters).

10) Бернар Г. Комунікативна спрямованість діалогу в англомовній драмі абсурду / Г. Бернар // Вісник Львівського університету. Серія : Іноземні мови. – 2014. – Вип. 22. – С. 45-50. Стаття повністю: http://old.lingua.lnu.edu.ua/Visnyk/visnyk/Visnyk22/articles/8.pdf

11) Бернар Г.Б. Комунікативна спрямованість авторської ремарки англомовної драми абсурду ∕ Г.Б. Бернар ∕∕ Наукові записки. – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”. – Вип. 56. – 2015. – С. 40–43. –  (Серія „Філологічна”). (Стаття повністю 11Author).

12) Bernar G.B. Tom Stoppard and Postmodernism ∕ G.B. Bernar ∕∕ Наукові записки. – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”. – Вип. 53. – 2015. – С. 3–5. –  (Серія „Філологічна”). (Стаття повністю 12Postmodernism).

13) Бернар Г.Б. Опозиція у пєсах Г. Пінтера / Г.Б. Бернар ∕∕ Наукові записки. – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”. – Вип. 58. – 2015. – С. 195–197. –  (Серія „Філологічна”). (Стаття повністю 13Opposition).

14) Bernar G.B. Dialogue in Tom Stoppard’s “Rosencrantz and Guildenstern are Dead” ∕ G.B. Bernar ∕∕ Наукові записки. – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”. – Вип. 59. – 2015. – С. 3–5. –  (Серія „Філологічна”). (Стаття повністю 14Stoppard).

15) Бернар Г.Б. Структурні та лінгвістичні особливості п’єси “Everyman”∕ Г.Б. Бернар ∕∕ Наукові записки. – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”. – Вип. 61. – 2016. – С. 3–5. –  (Серія „Філологічна”). (Стаття повністю 15Everyman).

16) Bernar G.B. Symbolism in “Sir Gawein and the Green Knight”∕ G.B. Bernar ∕∕ Наукові записки. – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”. – Вип. 63. – 2016. – С. 17–19. –  (Серія „Філологічна”). (Стаття повністю 16Symbolism).

17) Bernar Hloriia Medieval English Drama ∕ Hloriia Bernar ∕∕ Наукові записки. – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія ”. – Вип. 67. – 2017. – С. 3–6. – (Серія „Філологічна”). Текст статті
18) Bernar Gloria Elizabethan Theatre ∕ Gloria Bernar ∕∕ Наукові записки. – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія ”. – Вип. 2(70). – 2018. – С. 6–10. – (Серія „Філологічна”). Текст статті
19) Бернар Г.Б. Алюзія у п’єсах С. Беккета «Чекаючи на Годо» та «Кінець Гри». Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2019. Вип. 7(75). С. 95–98. Текст статті
20) Bernar G. B. Linguistic stylistic peculiarities of the play “Betrayal” by Harold Pinter. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2020. Вип. 10(78). С. 142–145. Текст статті
21) Bernar G.B. Verbal representation of existential issues in Harold Pinter’s play “The Caretaker”. Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного університету: серія «Філологія». Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 49. С. 53-56. Текст статті
22) Bernar G.B. Verbal representation of family relationships in Harold Pinter’s plays “A Night Out” and “The Homecoming”. Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного університету: серія «Філологія». Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 57. С. 130-133. Текст статті

Конференції:

27-28 січня 2009 – VII Міжвузівська конференція молодих учених «Сучасні

проблеми та перспективи дослідження романських і

германських мов і літератур», м. Донецьк, Україна

 

 

24-25 квітня 2008 – міжнародна науково-практична конференція „Актуальні

проблеми філології та американські студії”, м. Київ,

Україна

 

06 лютого 2008 – наукова звітна конференція викладачів та аспірантів

факультету іноземних мов, м. Львів, Україна

 

30-31 жовтня 2007 – Міжнародна науково-практична конференція

«Проблеми та перспективи лінгвістичних

досліджень в умовах глобалізацій них процесів»,

м. Тернопіль, Україна

 

19-20 вересня 2007–Міжнародна конференція «Текст як об’єкт

лінгвістичного дослідження і засіб навчання мови»,

м. Полтава, Україна

 

Тези доповідей на конференціях:
1. Бернар Г.Б. Лексикостилістичні характеристики авторської ремарки англомовної драми абсурду / Г.Б. Бернар // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізацій них процесів». − Тернопіль : ТНЕУ, 2007. − Частина 1. − С. 56−59.

  1. Бернар Глорія. Лінгвостилістичні засоби вираження конфліктності у авторській ремарці англомовної драми абсурду / Глорія Бернар // Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми філології та американські студії». − К. : НАУ, 2008. − С. 3−4.
  2. Бернар Глорія. Синтаксичні і стилістичні характеристики діалогу у п’єсах Г. Пінтера / Глорія Бернар // Матеріали VII міжвузівської конференції молодих учених «Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур». − Донецьк : ДНУ, 2009. − Том 1. − С. 15−17.

 

Біографія

З 1999 по 2004 рік Глорія Богданівна навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті іноземних мов. З 2004 року працює на кафедрі англійської філології факультету іноземних мов. З 2006 по 2009 роки навчалася в аспірантурі. У 2012 році отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук, захистивши кандидатську дисертацію на тему: «Англомовна драма абсурду: стилістика декодування» під керівництвом доцента Войтюк С.М. У 2015 році отримала вчене звання доцента.

Різне

Конференції:

07-08 квітня 2016 – X міжнародна науково-практична конференція “Міжкультурна комунікація: Мова – Культура – Особистість», м. Острог, Україна

25 червня 2015 – IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації», м. Острог, Україна

23-24 квітня 2015 – IX міжнародна науково-практична конференція “Міжкультурна комунікація: Мова – Культура – Особистість», м. Острог, Україна

03-04 квітня 2014 – VII міжнародна науково-практична конференція “Міжкультурна комунікація: Мова – Культура – Особистість», м. Острог, Україна

17 жовтня 2014 – ІІІ Міжнародна науково-практична заочна інтернет-конференція «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації», м. Острог, Україна

17-18 жовтня 2013 – ІІ Міжнародна науково-практична заочна інтернет-конференція «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації», м. Острог, Україна

27-28 січня 2009 – VII Міжвузівська конференція молодих учених «Сучасні

проблеми та перспективи дослідження романських і

германських мов і літератур», м. Донецьк, Україна

24-25 квітня 2008 – міжнародна науково-практична конференція „Актуальні

проблеми філології та американські студії”, м. Київ,

Україна

06 лютого 2008 – наукова звітна конференція викладачів та аспірантів

факультету іноземних мов, м. Львів, Україна

30-31 жовтня 2007 – Міжнародна науково-практична конференція

«Проблеми та перспективи лінгвістичних

досліджень в умовах глобалізацій них процесів»,

м. Тернопіль, Україна

19-20 вересня 2007–Міжнародна конференція «Текст як об’єкт

лінгвістичного дослідження і засіб навчання мови»,

м. Полтава, Україна

Методичні матеріали

Предмети викладання: англійська мова як основна; вступ до текстології; стилістика англійської мови

Методичні матеріали:

1) Методичні рекомендації та вправи для розвитку комунікативних навичок з теми “The World of Travelling” для студентів І-ІІ курсів факультету іноземних мов (англійське відділення). – Львів:ЛНУ, 2005. – 67 с.
2) Посібник з англійської мови як основної (аспект Readings in English Literature) для студентів І курсу факультету іноземних мов (англійське відділення). – Львів, 2015. – 84 с.
3) Бернар Г.Б. Посібник з англійської мови як основної (аспект Readings in English Literature) “Elizabethan Drama” для студентів 1 курсу факультету іноземних мов (англійське відділення). – Львів, 2020. – 106 с.

Розклад