Програми. Силабуси

Французька драматургія XVIII століття
Актуальні тенденції розвитку сучасної французької мови
Акціональний підхід вивчення іноземної мови
Аналіз сучасної короткої прози
Безпека життєдіяльності
Видатні постаті та їх роль у розвитку французької мови
Вступ до літературознавства силабус
Вступ до літературознавтва
Вступ до мовознавства
Вступ до спеціальності
Ділова іноземна мова
Друга іноземна мова (англійська)
Лексикологія французької мови
Лексико семантичні особливості абстрактних іменників множини
Латинська мова
Комунікативні стратегії ведення дискусії
Комунікативне письмо
Історія французької мови
Історія української культури
Історія України
Історія світової літератури
Історія перекладознавства
Історія орфографії
Зіставна фразеологія
Лексико-семантичні засоби вираження простору в сучасній французькій мові
Лексико-семантичні особливості біблійних фразеологічних зворотів сучасної французької мови
Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови
Методика навчання іноземної мови
Методичні принципи письмового висловлювання
Національна література
Основи філології
Основні фонетико-морфемні тенденції у структурі слова
Охорона праці силабус
Охорона праці
Педагогіка
Педагогічна практика
Сучасні тенденції у фонетиці французької мови
Сучасні методи навчання іноземної мови
Структурно семантичні особливості синтагм
Стилістика французької мови
Словотвір
Символізм у європейській літературі
Семантика фразеологічних біблійних одиниць у французькому публіцистичному дискурсі
Розвиток натуралістичного роману у франкомовній літературі
Риторика
Референційні особливості синтагм
Політологія силабус
Перша іноземна мова (французька)
Теоретична граматика французької мови
Теоретична фонетика сучпсної французької мови
Теоретичні основи другої основної мови (кафедра англійської філології)
Теорія і практика перекладу
Техніка написання аргументованого есе
Українська мова за професійним спрямуванням
Українсько франкомовні літературні контакти ХХ століття
Усний переклад
Фізичне вихованя
Філологічний аналіз художнього тексту
Філософія
Франція лінгвокультурознавчий аспект