Сенчук Ірина Анатоліївна

Посада: доцент кафедри світової літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Наукові інтереси

ірландська англомовна література кінця ХІХ–ХХ ст., зокрема творчість В.Б. Єйтса і Дж. Джойса у контексті розвитку неоміфологічного мистецтва ХХ ст., а також творчий спадок С. Беккетта; англійська література XVII-XXI століть; проблеми модернізму і постмодернізму в літературі; міфопоетичний та імаґологічний методи дослідження літератури, а також методологічні стратегії постколоніалізму і мультикультуралізму.

Курси

Публікації

  1. Сенчук І. Ірландський модернізм кінця ХІХ – першої половини ХХ століть: Вільям Батлер Єйтс і Джеймс Джойс : навч. посібник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 416 с.
  2. Сенчук І. Матриця ініціації в основі п’єс Вільяма Б. Єйтса про Кухуліна / Ірина Сенчук // Сучасні тенденції розвитку освіти й науки : проблеми та перспективи. Збірник наукових праць. – Львів – Кєльце, 2017. – Вип. 1. ‒ С. 351–357.
  3. Senchuk The Evolution of W.B. Yeats’s Idea of a Drama: from On Baile’s Strand to The Death of Cuchulain / Iryna Senchuk // Revolution, Evolution and Endurance in the English Language and Anglophone Literature and Culture / [Małgorzata Martynuska and Elżbieta Rokosz-Piejko (eds.)] : Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. – Vol. 3. – Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2017. – P.71–82.
  4. Сенчук І. Міфологема “води” в ліриці Вільяма Б. Єйтса / Ірина Сенчук // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Львів: Львівський нац. ун-т, 2016. – Вип. 23. – С. 197–203.
  5. Сенчук И. А. Постколониальный дискурс в поэзии Уильяма Б. Йейтса // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). Ежемесячный научный журнал. – № 8. – Ч. 7. – М., 2014. – С. 116–119.
  6. Сенчук І. Танатологічні мотиви в оповідній системі драми Вільяма Б. Єйтса «Дейрдре» // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – Випуск 20. – К., 2014. – С. 6–11.
  7. Сенчук І. «Теза», «антитеза», «синтез» як міфопоетичні категорії осмислення образу Кухуліна в драматургії ВільямаБ. Єйтса // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів : Львівський нац. ун-т, 2014. – Вип. 126. – Т. 2. – С. 94–102.
  8. Сенчук І. Християнський міф як структурна основа п’єси Вільяма Б. Єйтса «Голгофа» // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів: Львівський нац. ун-т, 2013. – Вип. 125. – С. 281–287.
  9. Сенчук І. А. Антиномії як смислотворчі концепти лірики Вільяма Б. Єйтса // Від бароко до постмодернізму: [зб. наук. пр.] : в 2 т. / редкол. : Т. М. Потніцева (відп. редактор) [та ін.]. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2013. – Вип. XVII. – Т. 2. – С. 46–52.
  10. Сенчук І. Кельтський елемент у поетиці ранньої творчості Вільяма Б. Єйтса // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць. Серія «Філологічні науки» / За ред. В. Д. Будака, М. І. Майстренко. – Випуск 4.11(90). – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. – С. 242–246.
  11. Сенчук І. Реактуалізація міфу в ірландській літературі ХХ століття: В.Б. Єйтс і Дж. Джойс // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія літературознавство / За ред. д.ф.н., проф. М.П. Ткачука. – Вип. 36. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 242–247.
  12. Сенчук І. Роль фольклорних елементів у структурі ранніх драм Вільяма Б. Єйтса «Графиня Кетлін» та «Земля потаємних бажань» // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів : Львівський нац. ун-т, 2012. – Вип. 20. – Ч. 2. – С. 116–125.
  13. Сенчук І. Літературні образи В.Б. Єйтса як національні ідентифікаційні знаки // Літературна компаративістика. – Вип. ІV. : Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – Ч. ІІ. – К. : ВД «Стилос», 2011. – С. 140–155.
  14. Сенчук І. Особливості функціонування міфу в творчості В.Б. Єйтса: драма «Воскресіння» // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів: Львівський нац. ун-т, 2011. – Вип. 18. – С. 249–257.
  15. Сенчук І. Міфологема смерті–воскресіння як «метафора» циклічної концепції історії в драмі В.Б. Єйтса «Воскресіння» // Питання літературознавства : [науковий збірник] / гол. ред. О.В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 83. – С. 252–260.
  16. Сенчук І. Принцип опозицій й теорія спіралеподібности у філософсько-поетичній системі Вільяма Батлера Єйтса: «Візія» // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці філологічної секції. Том CCLVII. – Львів, 2009. – С. 344–354.
  17. Сенчук І. «Поминки Фіннеґанові» Джеймса Джойса: традиція, новаторство, перспектива // Збірник наукових праць. Серія «Проблеми світової літератури». – Львів: Львівський нац. ун-т, 2009. – Вип. 2. – C. 118–128.
  18. Сенчук І. «Поминки Фіннеганові» Джеймса Джойса: категорія відкритості в літературі // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів: Львівський нац. ун-т, 2007. – Вип. 118. – С. 284–291.
  19. Сенчук І. «Поминки Фіннеганові» Джеймса Джойса та проблема розуміння художнього тексту // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів: Львівський нац. ун-т, 2003. – Вип. 11. – С. 397–406.
  20. Сенчук І. Принцип коловороту в оповідній побудові роману Джеймса Джойса «Поминки Фіннеганові» // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці філологічної секції. Том CCXLVI. – Львів, 2003. – С. 200–210.

Біографія

Літературознавець, кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури.

1999 р. – закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська мова та література» (диплом із відзнакою), з того ж року асистент кафедри світової літератури ЛНУ ім. Івана Франка.

2012 р. – захистила кандидатську дисертацію «Міфопоетика Вільяма Б. Єйтса».

З 2013 р. – доцент  кафедри  світової  літератури  ЛНУ  ім. Івана Франка.

Лекційні курси:

обов’язкові:

“Історія світової літератури XVIII–ХІХ століть”

“Історія свіової літератури другої половини ХІХ– ХХ століть”

“Національна (англійська) література другої половини  ХІХ – ХХ століть”

вибіркові:

“ІРЛАНДСЬКИЙ МОДЕРНІЗМ: Єйтс, Джойс, Беккетт”

“ФЕМІННИЙ ДИСКУРС У РОЗВИТКУ БРИТАНСЬКОГО РОМАНУ”

“РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЛОНДОНА В АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХVIII–ХХ СТОЛІТЬ”

“ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО БРИТАНСЬКОГО РОМАНУ”

 

Методичні матеріали

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “НАЦІОНАЛЬНА (АНГЛІЙСЬКА) ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛ. ХХ СТОЛІТЬ” senchuk_national_english_1

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “НАЦІОНАЛЬНА (АНГЛІЙСЬКА) ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТЬ” senchuk_national_english

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ XVIII–ХІХ СТОЛІТЬ” senchuk_history_xviii_xix

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ др.пол. XІХ – ХХ СТОЛІТЬ” senchuk_history_xix-xx

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВІЛЬНИМ ВИБОРОМ СТУДЕНТА “ІРЛАНДСЬКИЙ МОДЕРНІЗМ: Єйтс, Джойс, Беккетт” senchuk_irish_modernism

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВІЛЬНИМ ВИБОРОМ СТУДЕНТА “ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО БРИТАНСЬКОГО РОМАНУ” senchuk_british_novel

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВІЛЬНИМ ВИБОРОМ СТУДЕНТА “РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЛОНДОНА В АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХVIII–ХХ СТОЛІТЬ” senchuk_london_representation

Розклад