Науково-методичний центр дослідження та викладання літератури

  • Про підрозділ
  • Методичні матеріали

Науково-методичний центр дослідження та викладання літератури

Науково-методичний центр дослідження та викладання літератури створений при кафедрі світової літератури в листопаді 2022 року. Його основні завдання: цілісне та системне дослідження світової літератури в контексті актуалізації метанавику викладання літератури в умовах сучасного освітнього процесу, формування навичок літературознавчого дослідження та викладання літератури, вдосконалення науково-дослідницьких вмінь і методичних компетенцій філолога, вивчення і доцільне впровадження кращих здобутків новітнього літературознавчого й методичного дискурсу в середовищі науковців, викладачів закладів вищої освіти, здобувачів освіти різних рівнів, учителів закладів середньої освіти.
Діяльність Центру зосереджується на участі у формуванні стратегії літературної освіти в Україні, зокрема, на організації й проведенні лекцій та освітніх курсів, науково-методичних семінарів, тренінгів, тематичних практикумів, розробленні та впровадженні навчальних сертифікаційних програм з методики дослідження та викладання літератури для здобувачів вищої освіти, науковців і викладачів Університету та інших закладів освіти України, розвитку академічного партнерства з провідними науковими установами, освітніми закладами України та світу в аспектах формування актуальних методологічних напрямів дослідження літератури і реалізації суголосних часові тенденцій та напрямів літературної освіти в закладах вищої та середньої освіти. Пріоритетні напрями діяльності Центру: організація та проведення курсів удосконалення фахової майстерності для викладачів та вчителів літератури, проведення науково-практичних, науково-методичних, методичних заходів для поширення досвіду та обміну досвідом у сфері дослідження і викладання літератури, організація і проведення семінарів, вебінарів, творчих майстер-класів для наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, студентів, магістрантів, аспірантів Університету, інших закладів вищої та середньої освіти.

Scientific and Methodological Center of Researching and Teaching Literature

The Scientific and Methodological Center of Researching and Teaching Literature was established at the World Literature Department in November 2022. Its main tasks are:
 to study world literature systematically in the context of updating the meta-science of teaching literature under the conditions of the modern educational process;
 to form the skills of literary research and teaching;
 to improve the philologist’s scientific research skills and methodological competences;
 to study and implement best practices of the latest literary and methodological discourse among scholars, university teachers, students of various levels of education, teachers of secondary education.

The Center’s activities are focused on participation in the formation of the strategy of literary education in Ukraine, in particular, on organizing and conducting lectures and educational courses, scientific and methodological seminars, trainings, thematic workshops, the development and implementation of educational certification programs on the methodology of researching and teaching literature for university students, scholars and teachers of the university and other educational institutions of Ukraine, the development of academic partnership with leading scientific institutions, educational institutions of Ukraine and the world in the aspects of formation of current methodological directions of literature research and implementation of consistent current trends and directions of literary education in institutions of higher and secondary education.
Prioritized directions of Center’s activity include:
 organizing and conducting professional skill improvement courses for University and school teachers of literature;
 conducting scientific and practical, scientific and methodological, methodological events aimed at sharing experience in the field of researching and teaching literature;
 organizing and holding seminars, webinars, creative workshops for scientific, scientific and pedagogical, pedagogical workers, students, master’s students, post- graduate students of the University, other institutions of higher and secondary education.

Положення

Методологічний семінар

Методичний семінар

Курси, програми, стажування

Співпраця з Полтавським національним педагогічним університетом імені Володимира Короленка Угода

Співпраця з Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника Угода

Методичні матеріали

Методологічний семінар

Методичний семінар

Курси, програми, стажування

Новини

Звіт про роботу кафедри світової літератури у 2023-2024 н.р.

16.05.2024 р. відбулося засідання наукового семінару “Методологічні горизонти сучасного літературознавства”

Інтердисциплінарні вектори філології: академічна співпраця факультету іноземних мов із закладами вищої освіти України та світу

Наукова співпраця кафедри світової літератури з ЦУЄНС триває

25.04.2024 р. відбулося засідання наукового семінару “Методологічні горизонти сучасного літературознавства”

Міжнародний грантовий проєкт «Development of Studies of World Literature through Cooperation with Literary Teaching in Ukraine»

14.03.2024 р. відбулося засідання методичного семінару “Методологічні горизонти сучасного літературознавства”

14.03.2024 р. відбудеться засідання методичного семінару “Методологічні горизонти сучасного літературознавства”

«Найкоротший шлях – іноді найдовший» (Ніл Гейман). Літературна освіта (7 клас)

З думкою про дітей, які читають, та вчителів, які хочуть навчати з добром і в радості (підручники для 7 класу закладів середньої освіти)

Академічна співпраця Львівського національного університету імені І. Франка та Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника: нові кроки на спільному шляху

Міжнародний зимовий семінар «Perspectives of World Literature and Comparative Cultural Studies 2023-2024»

Міжнародний зимовий семінар «Perspectives of World Literature and Comparative Cultural Studies 2023-2024»

Міжнародний зимовий семінар «Perspectives of World Literature and Comparative Cultural Studies 2023-2024»

Міжнародний зимовий семінар «Perspectives of World Literature and Comparative Cultural Studies 2023-2024»

Традиційний міжнародний зимовий семінар «Perspectives of World Literature and Comparative Cultural Studies 2023-2024» розпочав свою роботу

Українсько-японська академічна співпраця: розширення горизонтів

Засідання методичного семінару “Досліджуючи – навчати, навчаючи – досліджувати”

Засідання методичного семінару “Досліджуючи – навчати, навчаючи – досліджувати”

XIIІ Міжнародна наукова конференція “Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ століття”

«Людина, яка читає», виростає у всесвіті книг

Наступність як запорука успіху в освітньому процесі

Червона рута» у «Школі радості»: про важливе в літературній освіті України

Інтеграція української та зарубіжної літератури в сучасній школі

Гоголівські читання

Неповсякденна історія війни (роман «Жінка в Берліні»)

Література в школі-цікаво, складно, важливо

Підсумки студентського спілкування про культуру, науку, освіту-Україна – Японія

Міждисциплінарні наукові дослідження-здобутки, проблеми, перспективи

Цікаві розмов про літературу, про світ, про людину

Студентоцентрований горизонт філологічної освіти-здобутки і перспективи

Всеукраїнський вебінар для учителів літератури

Новий підручник із зарубіжної літератури для 6 класу

Актуальні проблеми лінгвістики, літературознавства та методики викладання іноземних мов (секція літературознавства)

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації

«СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНИЙ ГОРИЗОНТ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ»

27 березня – 7 травня 2023 року

Засідання методичного семінару «Досліджуючи – навчати, навчаючи – досліджувати»

Семінар Студент і Читання