Кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Новини

Кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів створена 16 червня 1998 року на базі загально-університетської кафедри іноземних мов, заснованої у 1959 році, як результат поділу загально-університетської кафедри іноземних мов на дві самостійні структури у зв’язку з необхідністю реорганізації підходу до навчання студентів гуманітарних та природничих факультетів.

Кафедра забезпечує викладання англійської та німецької мов на гуманітарних факультетах університету денної та заочної форм навчання, у групах магістрантів та аспірантів. Викладацький склад кафедри: 12 доцентів, кандидатів наук, 1 ст. викладач та 29 асистентів.

Кафедра зберегла та примножила здобутки і традиції що були започатковані її завідувачами – талановитими вченими та педагогами.

Першим завідувачем загальної кафедри іноземних мов був доцент Гурський С. О. Впродовж 20 років кафедру очолювала доктор філологічних наук, професор Кусько К. Я.

Викладачі кафедри працюють на всіх гуманітарних факультетах: факультет культури та мистецтв, факультет журналістики, факультет  філософський, факультет філологічний, юридичний факультет та історичний факультет.

Роботу кафедри здійснюють 2 секції: секція англійської мови (25 викладачів), завідувач секції кандидат філологічних наук, доцент Арцішевська А. Л.; секція німецької мови (5 викладачів), завідувач кандидат філологічних наук, доцент Шабайкович Е.А.

Кафедра є базою підвищення кваліфікації для випускників іноземних мов вищих навчальних закладів Львова та Львівській області.

ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ полягає у проведенні щорічних конкурсах на краще володіння іноземних мов серед студентів гуманітарних факультетів; екскурсії іноземними мовами; виїзне тематичне заняття.

Співробітники

завідувачДУДОК Роман Івановичзавідувач
доцентАРЦИШЕВСЬКА Анетта Леонідівнадоцент
доцентДЖУЛИК Ольга Іванівнадоцент
доцент (сумісник)ІВАЩИШИН Ольга Михайлівнадоцент (сумісник)
доцентКУЗНЕЦОВА Лілія Рафаїлівнадоцент
доцентМАКСИМУК Валентина Максимівнадоцент
доцентМАРКЕЛОВА Світлана Петрівнадоцент
доцентМАТВІЄНКІВ Ольга Степанівнадоцент
доцентМИСИК Леся Василівнадоцент
доцентОСТРОВСЬКА Олександра Миколаївнадоцент
доцентПОТОЧНЯК Оксана Петрівнадоцент
доцентРАДУ Алла Іванівнадоцент
доцентРУДИЙ Володимир Григоровичдоцент
доцентСАВКА Ірина Володимирівнадоцент
доцентТЕПЛИЙ Іван Миколайовичдоцент
доцентШАБАЙКОВИЧ Евеліна Антонівнадоцент
старший викладачМАЛИНОВСЬКА Галина Романівнастарший викладач
асистентАЛІЄВА Ольга Назарівнаасистент
асистентАНДРУЩАК Оксана Всеволодівнаасистент
асистентБОБАЛЬ Наталя Робертівнаасистент
асистентВИСОЦЬКА Ольвія Леонідівнаасистент
асистентГНАТІВ Роман Ярославовичасистент
асистентГОРНОСТАЙ Людмила Миколаївнаасистент
асистентГРИНЯ Наталя Олександрівнаасистент
асистентГУК Зореслава Юріївнаасистент
асистентДЕВЛИШ Ігор Андрійовичасистент
асистентЗНАСЬ Олена Федорівнаасистент
асистентІВАСЮТА Олена Богданівнаасистент
асистентКОВАЛЬЧУК Олена Петрівнаасистент
асистентКРАСІВСЬКИЙ Орест Михайловичасистент
асистентКРАСІЛЬНІКОВА Ольга Мирославівнаасистент
асистентКУЛЬЧИЦЬКА Олена Василівнаасистент
асистентКУРИЛКО Наталія Мирославівнаасистент
асистентЛОЗИНСЬКА Оксана Романівнаасистент
асистентМАСЮКЕВИЧ Юлія Миколаївнаасистент
асистентМІКУЛА Оксана Ігорівнаасистент
асистентМОНАСТИРСЬКИЙ Роман Ярославовичасистент
асистентПОПЛАВСЬКА Людмила Леонідівнаасистент
асистентРИЖА Анастасія Василівнаасистент
асистентРИЖА Уляна Василівнаасистент
асистент, лаборант (сумісник)РУТАР Анна Іванівнаасистент, лаборант (сумісник)
асистентСАМУСЕВИЧ Олена Миколаївнаасистент
асистентФІТЬО Тетяна Ярославівнаасистент
асистентЧОРНИЙ Василь Васильовичасистент
асистентШАБАЙКОВИЧ Ірина Вячеславівнаасистент
асистентШАЙНЕР Ірина Ігорівнаасистент
асистентЯРЕМКО Тетяна Іванівнаасистент
асистент, старший лаборант (сумісник)ЯЦУСЬ Уляна Ігорівнаасистент, старший лаборант (сумісник)
лаборантКРОХІНА Оксана Миколаївналаборант

Методичні матеріали

НАУКОВО – МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Основною концепцією розвитку кафедри, якою з 1998 р. керує доктор філологічних наук, професор Дудок Р.І.,є підготовка висококваліфікованих фахівців гуманітарного профілю з поглибленим знанням іноземної мови, що відповідає вимогам часу.  З огляду на вимогу часу поряд з програмними дисциплінами, які ведуться викладачами кафедри, розроблені та читаються нові спецкурси «Фахова іноземна мова», «Ділове спілкування», «Академічне письмо». Кафедра працює у тісному контакті з профілюючими кафедрами, що робить можливим укладати навчальні програми згідно тематики фахових дисциплін.

Науковцями кафедри опубліковано 7 монографій, серед яких З колективні, понад 600 наукових статей та тез доповідей, 6 підручників, 14 навчальних посібників, 206 методичних розробок та програм. Науковцями кафедри здійснюється керівництво дисертаційними роботами аспірантів та здобувачів.

Викладачі кафедри щорічно виступають з доповідями на регіональних та міжнародних науково-практичних конференціях. На кафедрі розроблено комплексну систему ступеневого вивчення іноземних мов на гуманітарних факультетах, укладено відповідні навчальні програми.

На кафедрі впродовж багатьох років здійснюється захист курсових та дипломних робіт іноземними мовами. Щорічно проводиться конкурс на краще володіння іноземними мовами (англ., нім.) серед студентів гуманітарних факультетів.

Колектив кафедри брав участь у європейській програмі Tempus-Tacis та партнерстві між Львівським національним університетом імені Івана Франка і Орегонським університетом США. Викладачі кафедри закінчили навчальні курси “AcademicWriting” та “ComputerassistedLanguageLearning” і отримали відповідні сертифікати Орегонського університету.

За сприяння програми партнерства створено Центр англомовної академічної комунікації, де працюють висококваліфіковані  викладачі, які можуть надавати якісні консультації та забезпечувати професійну підготовку студентів з академічної англомовної письмової комунікації.

10 викладачів кафедри пройшли наукове та мовне стажування у провідних вузах Європи та США. Викладачі кафедри співпрацюють з Британською Радою в Україні, з Гете Інститутом, є членами Європейської асоціації центрів академічного письма, Європейської асоціації для викладання академічного письма та Міжнародної організації викладачів англійської мови TESOL.

Основні_науково-методичні_праці

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

Дослідження

На кафедрі регулярно працюють два семінари:

– Регіональний науковий семінар з проблем термінознавства,дискурсознавства та текстолінгвістики

(науковий керівник, доктор філологічних наук, професор Дудок Р. І.)

–  Семінар з сучасних методик викладання іноземної мови

(науковий     керівник,  кандидат філологічних наук, доцент Шабайкович Е. А.)

Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

  – Тематика наукових та науково методичних досліджень кафедри пов’язана зі спеціалізацією кафедри й охоплює широкий спектр проблем пов’язаних з вивченням фахової термінології та методами викладання іноземних мов. Викладачі кафедри також беруть участь у 3-х науково-дослідних темах факультету іноземних мов пов’язаних з проблемами текстолінгвістики та термінознавчих студій;

– Проблеми текстолінгвістики / фахове дискурсознавство та лінгвостилістика (доценти: Арцишевська А. Л., Маркелова С. П.,

Максимук В. М., Островська О. М.);

– Семасіологічне термінознавство (професор Дудок Р. І.,доценти: Іващишин О. М., Мисик Я. В., Рудий В. Г., Шабайкович Е. А.).