Кафедра французької філології

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедру французької філології засновано в 1897 р. стараннями відомого дослідника у галузі історично-порівняльної романістики професора Едварда Порембовича, доктора honoris causaСорбонни. У першій третині XX ст. тут працювали: засновник експериментальної фонетики професор Зигмунд Черни, відомий літературознавець, дослідник народної латини професор Казимир Ярецький, а також знаменитий перекладач Тадеуш Бой-Желенський, який напередодні Другої Світової війни переїхав до Львова, та Єжи Курилович – всесвітньовідомий спеціаліст з індоєвропейського мовознавства. До кінця 1970-х років на кафедрі викладав відомий дослідник рецепції Данте в Україні, спеціаліст з історії французької мови доцент О. А. Домбровський. У післявоєнний період на кафедрі сформувався колектив молодих викладачів, які збагатили наукові й навчальні традиції кафедри новими дослідженнями. Серед них: І. І. Обухівська, С. В. Палятинська, О. В. Тимофеєва, М. А. Войтюк, С. А. Волощак.

У різні роки кафедру очолювали доценти О. А. Домбровський, М. А. Войтюк та С. А. Волощак. З 1983 р. завідує кафедрою професор, академік АН ВШ України Роман Семенович Помірко, відомий дослідник порівняльного романського мовознавства (“Іспанська мова та її діалекти: варіативність слова”, 1996 р.), а також питань типологічного мовознавства. За останні 20 років під його керівництвом на кафедрі виникла визнана в Україні школа когнітивної лексикології романських мов. З середини 1950х до кінця 1980х років у галузі французької філології було захищено кандидатські дисертації з проблем семантики та стилістики прийменникових словосполучень (І. І. Обухівська), словотвору (М. А. Войтюк, О. Т. П’явка), лінгвогеографії та історичного мовознавства (І. І. Бабінчук), прономіналізації (А. М. Рочняк), термінознавства (Л. Г. Міщенко), метафоризації (І. A. Мандзак), синтаксису речення (С. В. Палятинська, С. І. Гузь), літературознавства і лінгвостилістики (О. В. Тімофеєва, Л. Ф. Львова, Г. Г. Цвенгрош, Г. М. Кость). На кафедрі викладає чимало репатріантів з Франції, Аргентини, Уругваю (І. І. Бабінчук, А. М. Рочняк, І. A. Мандзак, З. С. Шах), а останнім часом також лектори з Франції. Значний внесок у викладання романської філології у свій час зробили С. І. Гузь, С. М. Лущак, М. Д. Клевцова, М. Г. Фурдас. Кафедра пам’ятає працю викладачів О. М. Крижовської, О. М. Коновалик, Н. Й. Новосад, В. С. Єфіменко.

У 1962 році, після деякої перерви, при кафедрі французької філології відновив роботу відділ іспаністики, для викладання на якому були запрошені викладачі – громадяни Іспанії Ф. Абланедо та Х. М. Морено. З 1993 року викладачі кафедри та лектори з Іспанії працюють за напрямком «іспанська мова та література».

На сьогодні на кафедрі розвивається порівняльно-історичне та типологічне романське мовознавство. У полі наукового зору – проблеми фонетики, граматики та лексичної семантики. Наукові інтереси кафедри різнобічні. В останні роки захищено 10 кандидатських дисертацій. Р. В. Хвощевський, А. Р. Семів, Я. М. Думашівський, З. Т. Піскозуб, Н. Я. Стрілець, Я. Т. Стецько, Я. О. Конопацька, М. П. Ющенко, І. М. Вигнанська захистилися під керівництвом професора Р. С. Помірка, а О. С. Чапля захистилася під керівництвом доцента А. М. Рочняка.

Досліджувана держбюджетна тема має міжкафедральний характер (кафедра французької філології, кафедра загального мовознавства та кафедра міжкультурної комунікації і перекладу). За результатами співпраці опубліковано монографію “Мовленнєві жанри в міжкультурній комунікації” (Львів: ПАЇС, 2010), автори: Р. С. Помірко, Ф. С. Бацевич, А. Й. Паславська.

У 1996 році кафедра ініціювала розробку міжнародного проекту Tempus-Tacis «Прикладні іноземні мови» № JEP 10320 – 97. Партнерами по проекту виступили університети Анже, Касересу, Ліверпулю.

З минулого десятиріччя пожвавилися зв’язки кафедри з українськими (Київським, Чернівецьким, Донецьким) та зарубіжними (Анжуйським, Екстремадурським, Ліверпульським, Севільським) університетами. Кафедра має творчі контакти із Львівською філією товариства Alliance Française. Проблематика міжкультурної комунікації належить до пріоритетних галузей наукової роботи кафедри.

Співробітники

завідувачПОМІРКО Роман Семеновичзавідувач
доцентВИГНАНСЬКА Ірина Михайлівнадоцент
доцент (сумісник)КОСТЬ Ганна Мирославівнадоцент (сумісник)
доцентЛУК’ЯНЧЕНКО Мар’яна Петрівнадоцент
доцентЛЬВОВА Лариса Федорівнадоцент
доцентМАНДЗАК Іван Антоновичдоцент
доцентМІЩЕНКО Валентина Григорівнадоцент
доцентПІСКОЗУБ Зоряна Федорівнадоцент
доцентСТЕЦЬКО Ярина Тарасівнадоцент
доцентСТРІЛЕЦЬ-ЗАПОТІЧНА Наталія Ярославівнадоцент
доцентФРОЛЯК Мирослава Петрівнадоцент
доцентЦИМБАЛІСТИЙ Ігор Юліановичдоцент
доцентЧАПЛЯ Ольга Степанівнадоцент
старший викладачДМИТРАСЕВИЧ Наталія Ігорівнастарший викладач
старший викладачКУШНІР Оксана Павлівнастарший викладач
асистентГАЙДУЧОК Тетяна Ярославівнаасистент
асистентЖОХ Ірина Петрівнаасистент
асистентЗЕЛЕНА Юлія Любомирівнаасистент
асистентКАБОВ Аркадій Вікторовичасистент
асистентКЛЕПУЦ Надія Осипівнаасистент
асистентКНЯЗИК Христина Василівнаасистент
асистентКОРПАН Леся Степанівнаасистент
асистентЛенько Маринаасистент
асистентЛЕСЬКО Христина Степанівнаасистент
асистент (сумісник)МАЄВСЬКА Ольга Тадеушівнаасистент (сумісник)
асистентМЕЛЬНИК Ірина Миколаївнаасистент
асистентМИКОЛАЄВИЧ-ДЖУМАН Наталія Богданівнаасистент
асистентОСЄЧКО Світлана Миколаївнаасистент
асистентПИСАРЕВСЬКА Олена Володимирівнаасистент
асистентРИМЯК Ірина Євгенівнаасистент
асистентСАЙФУТДІНОВА Олена Юріївнаасистент
асистентХОМИЦЬКА Іванна Іванівнаасистент
асистентЯРОШКО Наталія Сергіївнаасистент
лаборантЯЦУЛА Божена Петрівналаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Пробне аудіювання для підсумкового іспиту з французької мови для неспеціальних факультетів відбудеться 15 травня 2017 року о 15.05 в ауд. 420.

Завантажити файл: test_french (RAR, 22 Kb)

 1. С. Палятинська. Французькі прислів’я та приказки і їх українські еквіваленти. – Львів,1969.
 2. О. Домбровський. Histoire de la langue française, première partie: Origine de la langue française. – Львів, 1972.
 3. С. Волощак, І.Обухівська. Порівняльне вживання французьких та українських прийменників. – Львів, 1976.
 4. І. Мандзак. L’homme et son environnement (recueil de textes et de lexique thématique). – Київ, 1976.
 5. С. Палятинська. Recueil d’exercices de la syntaxe française. – Львів, 1977.
 6. М. Войтюк. Phonétique théorique du français contemporain. – Львів, 1979.
 7. З. Данилів (Шах). Grammaire française. – Львів, 1979.
 8. А. Рочняк. Структурно-семантична єдність тексту і способи її реалізації. – Львів, 1984.
 9. Г. Цвенгрош. La République Démocratique Ukrainienne – La République Française (1917-1922). – Львів, 1995.
 10. Р. Помірко. Іспанська мова та її діалекти. Варіантність слова. – Львів, 1996.
 11. Б. Мороз, Л. Пірко. Вступний корективно-фонетичний курс французької мови. – Львів, 2003.
 12. Р. Помірко, Е. Пославські-Поповичик. Civilisation Ukrainienne. – Львів, 2003.
 13. В. Міщенко. Лексикологія сучасної французької мови. – Львів, 2004.
 14. І. Мандзак. Підручник з французької мови. – Львів. 2005.
 15. Г. Кость, О. Сулим. Посібник з французької мови для самостійної роботи та дистанційного навчання. – Львів, 2007.
 16. Я. Конопацька. La France au Moyen Age. – Львів, 2007.
 17. Мова футболу. Шестимовний словник футбольної лексики / Уклад.: Р. С. Помірко, М. Б. Дубяк, Т. Р. Іванко, М. І. Проців. – Львів: НВФ „Українські технології”, 2009. – 100 с., фото.
 18. Я. Т. Стецько. Обличчям до екстреми. Цветан Тодоров. Переклад з французької//Львів: Літопис, 2000. – 418 с.
 19. Я. Т. Стецько. Мізантроп. Ежен Лабіш, Маргаритка. Арман Салаку. Переклад з французької // Івaно-Франківськ: Нова Зоря, 2003. – 110с. (П’єси йдуть на сцені Львівського національного театру ім. М. Заньковецької від листопада 2001 року).
 20. Н. Я. Стрілець. Тільки у Львові. Мандрівки давнім містом. Переклад французькою // Львів: Афіша, 2003.
 21. Н. Я. Стрілець. Тільки у Львові. Мандрівки давнім містом. Переклад іспанською // Львів: Афіша, 2003.
 22. Н. Я. Стрілець. Прощення. Даніель Анж. Переклад з французької // Львів: Свічадо, 2007.
 23. С. М. Осєчко, Д. Монтейра Аріас. Львів. Ю. Николишин. Переклад іспанською // Львів: Апріорі, 2007.
 24. М. Ющенко. Дарувати час. Жак Дерріда. Переклад українською// Літопис, 2008.
 25. С. Д. Троць С. Правила орфографії іспанської мови (Reglas de ortografía del idioma castellano). – Львів: Вид-во Львівського університету, 2008. – 95 с.
 26. Б. І. Мороз. Французька мова для математиків (навч. посібник). – Львів:     Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка «Тріада Плюс», 2009 р. – 211 с.
 27. Р. Помірко, Ф. Бацевич, А. Паславська. Мовленнєві жанри в міжкультурній комунікації : монографія. – Львів: ПАіС, 2010. – 280 с.
 28. С. Д. Троць С. Д, І. Ю. Цимбалістий.  Правила орфографії іспанської мови : навчальний посібник. 2 видання доповнене. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. – 96 c.
 29. Бабінчук І.І. Французька мова Cours supérieur de français : підручник для студ. старших курсів вищих навч. закл. / І.І. Бабінчук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 486 с.
 30. Valeriy Redkó, Íhor Shmihelskyy. Español. Amigos – 1: Іспанська мова: підручник для 10 кл. Загально освіт. навч. ро. (Перший рік навчання). – К.: Педагогічна думка, 2011. – 228 с.
 31. Valeriy Redkó, Íhor Shmihelskyy. Español. Amigos – 1: Іспанська мова: підручник для 11 кл. Загально освіт. навч. ро. (Другий рік навчання). – К.: Педагогічна думка, 2011. – 228 с.
 32. Помірко Р., Косович О. Нові слова французької мови: процеси зародження та функціонування: Монографія / Роман Помірко, Ольга Косович – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 388с.

Дослідження

 • порівняльно-типологічні особливості романських мов;
 • семантика, синтагматика і прагматика мовленнєвої діяльності французької та іспанської мов;
 • перекладознавство та проблеми перекладу з французької та іспанської на українську мову та з української на іспанську і французьку;
 • проблеми фонетики, граматики, стилістики та сучасної дериватології романських мов;
 • історіографія романістичних досліджень у Львівському університеті.

Дисертації захищені під керівництвом проф. Помірка Р. С., доц. Войтюка М. А. та доц. Рочняка А. М. (Dissertations_French PDF file)

Нещодавно захищені дисертації:

Демчук Н. М. Дериваційна та таксономічна характеристика терміносистеми маркетингової діяльності французької мови 2016 р. Київський національний лінгвістичний університет проф. Помірко Р.С.

Вручення Ордена Академічних Пальм проф. Р. С. Помірку

13.10.2016 | 17:13

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ ТА СТУДЕНТИ !
Запрошуємо Вас на Урочисте Засідання
з нагоди вручення Ордену Академічних Пальм
завідувачеві кафедри французької філології
заслуженому професору
 Поміркові  Роману Семеновичу
Вручення відбудеться 17 жовтня 2016 року о 11 год 00 хв.
Місце проведення: Дзеркальна Зала

Читати »